Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Kartläggning av Alfabetisering i Norden (KAN)

Nordplus Voksen

En nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.
Syftet med projektet är att genom aktivt nätverksarbete skapa en gemensam grund för utveckling av utbildningsvillkoren för vuxna som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

Första steget består av en gemensam nordisk kartläggning av lågutbildades utbildningsvillkor. I varje nordiskt land ska ansvarig organisation/partner ta fram befintligt statistiskt underlag för denna målgrupp. Därefter arbetar parterna fram en gemensam men nationellt anpassad enkät med frågor till alla lokala utbildningsanordnare. Med kunskap om likheter och skillnader i våra fem nordiska länder kan vi sedan gemensamt diskutera och föreslå lämpliga förbättringar, utvecklingsområden och initiera gemensamma nordiska utvecklingsprojekt inom området.

Slutrapporten kommer att vara på svenska, delrapporter på de olika nordiska språken. Rapport kommer att presenteras i alla nordiska länder under hösten 2007 och skall vara tillgänglig på old.nordvux.net

Kontaktuppgifter: Kontaktperson: Ingrid Skeppstedt, Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk
Ingrid.Skeppstedt(ät)lhs.se
www.lhs.se/sfi

www.lhs.se/sfi