Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Alfabetiserings-utbildning i Norden

Slutrapport från KAN-projektet
Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kart-läggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort for-mell skolutbildning.
En samverkansgrupp bestående av Nationellt Centrum för sfi och svenska som andra-språk, Lärarhögskolan i Stockholm och Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, Sverige, Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration och Ballerups Sprogcenter, Köpenhamn, Danmark, Vox – nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, Oslo, Norge, Utbildningsstyrelsen och Arbetsministeriet, Helsingfors, Finland och Islands Pedagogiska Universitet, Reykjavik har med hjälp av medel från Nordplus Voksen genomfört kartläggningen.

Projektrapporten (pdf)