Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Uusi kykystrategia Tanskan koulutusjärjestelmän avuksi

Tanskan opetusministeriön kykytyöryhmä on esitellyt strategian, jonka tarkoituksena on edistää kykyjen kehittämistä tanskalaisissa oppilaitoksissa ja koulutusohjelmissa.

Tanskan opetusministeriö on vuodesta 2005 asti tukenut kokeiluja ja kehityshankkeita, joilla pyritään edistämään kykyjen ja lahjakkuuden kehittämistä Tanskan koulutusjärjestelmässä. Vuonna 2010 silloinen opetusministeri asetti erityisen kykytyöryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida loppuun vietyjä kykyhankkeita ja kerätä niistä kokemuksia. Nyt työryhmä on esitellyt yhtenäisen kykyjen kehittämisstrategian. Työryhmän mukaan strategian toteuttamiseen ei niinkään tarvita lisärahoitusta; sen sijaan olemassa olevia koulutusohjelmia tulisi käyttää joustavammin ja luoda voimakkaampia yhteyksiä ”pitkittäin ja poikittain koulutusjärjestelmän eri osien välille sekä tutkimuksen ja kehityksen, opettajankoulutuksen ja johdon välille jne.”. Kykyjen kehittämisstrategia kattaa kaikki koulutustasot ja eroaa siinä suhteessa eliittistrategiasta. Strategiassa esitetään mm. seuraavat suositukset:
• Opettajankoulutusta sekä opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta tulisi vahvistaa ja näin parantaa etenkin opettajien didaktista osaamista kykyjen kehittämisen suhteen.
• Koulujen johtotehtäviin pätevöittäviin koulutusohjelmiin tulisi sisällyttää käytännönläheisiä moduuleja, jotka kehitettäisiin yhteistyössä kuntien ja oppilaitosten kanssa.
• Ammattikoulutusjärjestelmässä tulisi olla ainakin kaksi rinnakkaista koulutusväylää, esimerkiksi pääväylä ja kykyväylä, silloin kun ammatillisen osaamisen tarvetta on tarvetta nostaa. 
• Suurilla ja kehittyneillä yrityksillä tulee olla paljon suurempi rooli kykyjen kehittämisen käytännöissä.

Raportti (tanskankielinen): Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Kansansivistystyön kattojärjestö juhli 70-vuotispäiviään

Dansk Folkeoplysnings Samrådin juhlatapaamisessa vedettiin historiallisia linjoja organisaation toiminnan alkuaikoihin. Erityisesti viitattiin niihin arvoihin, jotka olivat silloin ja ovat edelleen ajankohtaisia demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle.

Avoimuus, vapaus, kokonaisvaltainen ihmisnäkemys, syventyminen ja kansansivistystyön itsenäisyys – näiden arvojen parissa tehtävää työtä on jatkuvasti muokattava, jotta se olisi ajankohtaista nykyaikana. Valtuustokokouksessa DFS:n hallituksen puheenjohtaja Per Paludan kävi läpi viimeksi kuluneen vuoden tärkeimmät aikaansaannokset. Näihin kuului mm. uusi laki vapaasta sivistystyöstä, jonka odotetaan astuvan voimaan 1. toukokuuta.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Dfs.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Tiedolla maata rakennetaan – ideoita Tanskan kasvun evääksi”

Akateemisten alojen ammattiliiton AC:n puheenvuorossa esitetään ehdotus uudeksi kasvupolitiikaksi, joka perustuu maan nykyisiin haasteisiin. Järjestö esittää konkreettisia ehdotuksia Tanskan leipäpuiksi globalisoituneessa maailmassa.

AC:n mukaan Tanskan tulisi panostaa massiivisesti tietoon ja koulutukseen, tukea innovaatioyrityksiä ja luoda pohjoismainen kasvuohjelma pohjoismaisille gaselliyrityksille, joilla on paljon yhteistä keskenään. Lisäksi tiedelaitosten ja yritysten välisiä siteitä tulisi voimistaa.

Lue (tanskankielinen) teksti: www.ac.dk/files/pdf/Pjece25022011.pdf

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Etnisen yrittäjyyden edistämiskeskus perustettu

Tanskaan on perustettu etnisen yrittäjyyden edistämiskeskus. Etnistä yrittäjyyttä pyritään edistämään maanlaajuisella hankkeella, jota koordinoidaan yrittäjyys- ja rakennushallituksessa.

Hankkeeseen kuuluu kuusi paikallisyksikköä ja kansallinen tietokeskus. Hanke käynnistettiin elokuussa 2010, ja sen avulla aiotaan mm. kerätä ja välittää kokemuksia, hyviä käytäntöjä ja tietoa etnisestä yrittäjyydestä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Välineenä käytetään esim. tietoportaalia:  www.startvaekst.dk/etniskerhvervsfremme.dk/ometniskerhvervsfremme

Lisätietoa keskuksesta ja sen toiminnasta (tanskaksi):
www.startvaekst.dk/etniskerhvervsfremme.dk/forside/0/2

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Elinikäiselle ohjaukselle strategiset tavoitteet

Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä on luovuttanut väliraporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle. Väliraportti sisältää työryhmän esityksen elinikäisen ohjauksen strategisista tavoitteista.

Työryhmä on selvittänyt elinikäisen ohjauksen toteutumisen ongelmia ja kiireisimpiä kehittämistarpeita sekä määritteli tältä pohjalta viisi strategista tavoitetta. Työryhmä teki myös esityksiä strategisten tavoitteiden toteutumisen edellyttämistä toimenpiteistä.
Työryhmä katsoo, että elinikäisen ohjauksen toteutuminen edellyttää seuraavien strategisten tavoitteiden toteutumista:
1) Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita,
2) yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat,
3) ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen,
4) ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään ja
5) ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena.

Lue lisää: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Opintojen avulla pois työttömyyskortistosta - 1000 uutta opiskelupaikkaa toisella asteella

Syksystä 2011 lähtien kaikille tietyt edellytykset täyttäville nuorille taataan toisen asteen opiskelupaikka. Syksyllä 2011 ja seuraavana kahtena vuotena oppilaitoksiin perustetaan 1000 uutta aloituspaikkaa.

Islannin hyvinvointi- ja opetusministerien esitys uusista toimista hyväksyttiin 14.4. pidetyssä hallituksen istunnossa. Panostuksesta lasketaan aiheutuvan Islannin valtiolle ja työttömyyskassoille vajaan 7 miljoonan kruunun kokonaiskustannukset vuosina 2011-2014. 

Lisätietoa (islanniksi): Menntamalaraduneyti.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Kurssi tietotekniikkatestin käyttämisestä

Uusi testi analysoi henkilön tietoteknisen osaamisen vahvuuksia ja heikkouksia. Sitä voidaan käyttää oppimistarpeiden kartoittamiseen ja oppimistulosten mittaamiseen.

Testi edellyttää tietyntasoista lukutaitoa sekä näppäimistön, hiiren käytön ja perusnavigoinnin osaamista. Testi on norjalaisen Voxin kehittämä, mutta se kiinnostanee myös muita.

Lisätietoa (norjaksi) Voxin sivuilla

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no
Mer om: basic skills

Iso panostus e-oppimiseen

Kaakkois-Norjan sairaanhoitopiirin 70 000 työntekijää eivät joudu matkustamaan kauas kurssille. Heidän tarvitsee vain kirjautua lähimmälle tietokoneelle.

Kaikki alueen terveysorganisaatiot käyttävät samaa e-oppimisportaalia, mutta kurssitarjonta vaihtelee paikkakunnittain. Opetusta annetaan myös isoille työntekijäjoukoille aikaa ja kustannuksia säästävällä tavalla.
Sairaanhoitopiiri otti e-oppimisportaalinsa käyttöön vuonna 2008. Tällä hetkellä työntekijöille on tarjolla yli 200 kurssia, ja tähän mennessä on järjestetty lähes 100 000 kurssia.

Lisätietoa (norjaksi): www.ledernett.no/id/47318

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Pakollisia kokeita maahanmuuttajille

Norjan hallitus on päättänyt ottaa käyttöön pakolliset norjan kielen ja yhteiskuntaopin loppukokeet norjan kielen opetukseen osallistuville maahanmuuttajille. Samalla maahanmuuttajien opiskeluoikeuteen ja -velvollisuuteen sisältyvä norjan kielen ja yhteiskuntaopin tuntimäärä kasvaa 300 tunnista 600 tuntiin.

Maahanmuuttajien on siis opiskeltava kaksi kertaa nykyistä enemmän tai suoritettava pakolliset norjan kielen ja yhteiskuntaopin kokeet saadakseen pysyvän oleskeluluvan ja Norjan kansalaisuuden. Aikaisemmin norjan kielen koe on ollut vapaaehtoinen eikä yhteiskuntaopista ole ollut koetta.

Lisätietoa (norjaksi): Utdanningsnytt.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Ammattikoulutuksen asialla

Norjan keskusammattijärjestön LO:n ja työväenpuolueen yhteinen komitea on esittänyt joukon ammattikoulutuksen liittyviä ehdotuksia. Komitean mukaan niillä voitaisiin vähentää opintojen keskeyttämisiä, lisätä oppisopimuspaikkoja ja vahvistaa elinikäisen oppimisen näkökulmaa.

Jää nähtäväksi, onko komitean ehdotuksilla vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon ja tulo- ja menoarvioon.

Lisää aiheesta (norjaksi): www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article5553818.ece

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Keskeneräisen opettajantutkinnon täydentämistä helpotetaan

Heinäkuun alusta Ruotsissa otetaan käyttöön opettajien laillistamismenettely. Tämä tarkoittaa, että vain laillistettuja opettajia voidaan ottaa vakinaiseen työsuhteeseen ja vain heillä on oikeus antaa arvosanoja.

Monilla ammatissa toimivilla opettajilla ei kuitenkaan ole suoritettuna kaikkia tarvittavia opintoja tai he eivät ole ottaneet tutkintoa ulos yliopistosta eivätkä siksi voi saada laillistusta. Nyt hallitus ryhtyy toimenpiteisiin edistääkseen näiden opettajien mahdollisuuksia suorittaa tutkinto loppuun.
Ensinnäkin tulee mahdolliseksi saada paperit vanhanmallisesta opettajantutkinnosta. Henkilö, joka on suorittanut kaikki opettajankoulutukseen kuuluvat opinnot ottamatta kuitenkaan ulos tutkintoa voi nyt saada opettajan tutkinnon. Toiseksi ammatissa toimivat opettajat, jotka ovat suorittaneet osan opettajankoulutuksesta, voivat täydentää koulutustaan ja saada vanhanmallisen tutkinnon. Hallitus aikoo tehdä kevään aikana päätöksiä, joilla nämä muutokset saadaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/14065/a/165307

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Opinto- ja ammatinvalintaohjauksen ohjeistus ja sen seuranta

Vuonna 2009 Ruotsin kouluvirasto (Skolverket) julkisti opinto- ja ammatinvalintaohjaukseen liittyviä yleisiä ohjeita, jotka ovat saatavilla ruotsiksi ja englanniksi. Kunnat ja koulut käyttävät niitä lähtökohtana peruskoulun, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen ohjauksen suunnittelussa, organisoinnissa ja toteutuksessa.

Ohjeistus on suunnattu kuntien virkamiehille sekä rehtoreille, opettajille, opinto- ja ammatinvalinnanohjaajille ja muulle henkilökunnalle, jotka toimivat oppilaitoksissa joissa säännösten mukaan on tarjottava opinto- ja uraohjausta. Lisäksi ohjeet tukevat kuntien ja koulujen opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen itsearviointia. Yleiset ohjeet koskevat kaikkia julkisen sektorin oppilaitoksia, ja niitä tulee noudattaa ellei oppilaitos kykene osoittamaan, että opetus toteutetaan jollain muulla säädösten mukaisella tavalla.  Vuonna 2011 Ruotsin kouluvirasto seuraa, miten ohjeistusta käytetään kunnissa ja oppilaitoksissa opinto- ja ammatinvalintaohjauksen lähtökohtana.  Viraston tarkoituksena on hankkia yleiskuva koko maan tilanteesta, sillä se on saanut tehtäväksi tukea ja kehittää opinto- ja ammatinvalintaohjauksen laatua elinikäisessä oppimisessa.

Lisää ohjauksesta (ruotsiksi): 
www.skolverket.se/sb/d/2353

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Maahanmuuttajien ruotsinopetus ei etusijalla kunnissa

Kouluasioiden valvontaviraston (Skolinspektionen) laaturaportti ”Maahanmuuttajien ruotsinopetuksen tarkoituksenmukaisuus ja tulokset” osoittaa, etteivät päättäjät aseta maahanmuuttajien ruotsinopetusta etusijalle. Puutteita on opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Opetusta ei myöskään aina sopeuteta opiskelijoiden tarpeisiin.

Uuden asuinmaan kielen hallitseminen on avainedellytys kontaktien luomiselle, työskentelylle ja yhteiskunnalliseen elämään osallistumiselle. Siksi maahanmuuttajien ruotsinopetuksella (sfi)on tärkeä tehtävä. Sfi-opettajana toimiminen edellyttää erityisosaamista ja joustamiskykyä, mutta opettajat saavat harvoin tarvitsemaansa tukea ja varoja. Opiskelijat voivat joutua kärsimään tästä, sanoo valvontaviraston tarkastaja Agneta Kristensson. Raportissa kerrotaan lisää johtopäätöksistä ja esitellään muutamia hyviä esimerkkejä.

Lisätietoa (ruotsiksi): Skolinspektionen.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Politiikkaa kansalaisyhteiskuntaa varten – kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta

Ruotsin kansansivistysneuvoston tehtävänä on ollut kutsua kokoon hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhteinen keskustelu- ja neuvottelufoorumi ja hallinnoida sitä. Tämän työn tuloksista kerrotaan uudessa raportissa.

Raportissa esitellään kansalaisyhteiskunnan järjestöjen näkemyksiä valtiollisesta politiikasta, joita on kyselytutkimusten ja haastattelujen avulla sekä Kansansivistysneuvoston joulukuussa 2010 järjestämässä kansalaisyhteiskunta-aiheisessa konferenssissa. Raportin yhdessä luvussa on yhteenveto tarpeista sekä parannus- ja muutosehdotuksia.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): PDF

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Konemestarin ja perämiehen tutkinnot korkeakoulutasolle

Färsaarten opetus- ja kulttuuriministeri Helena Dam á Neystabø on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on muuttaa perämiehen ja konemestarin tutkinnot kolmivuotisiksi alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi.

Vuonna 2012 konemestari- ja perämieskoulu Vinnuháskúlinista tulee osa Färsaarten yliopistoa. Tavoitteena on, että uusimuotoisiin koulutuksiin otetaan ensimmäiset opiskelijat elokuussa 2012.

Lisätietoa (fäärin kielellä):
www.mmr.fo/Default.asp?sida=432&TidindiID=731

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Grönland

Grönlannin koulutusjärjestelmä varautuu öljynporausteollisuuden tarpeisiin

1.1.2011 Grönlantiin perustettiin uusi luonnonvaraoppilaitos, Råstofskolen, joka sijaitsee Sisimiutin rakennusalan oppilaitoksen yhteydessä.

Tänä keväänä useissa ammattioppilaitoksissa on koulutettu työntekijöitä Grönlannissa käynnissä olevan öljynporausteollisuuden tarpeisiin. Metallialan oppilaitoksessa on esimerkiksi kursseja terminaalityöntekijöille, ja elintarvikealan oppilaitoksessa kurssitetaan palvelutyöntekijöitä aluksille, jotka kuljettavat tarvikkeita öljynporauslautoille. Kurssit on suunnattu henkilöille, joilla on jo ennestään edellytykset pärjätä tehtävissä. Esimerkiksi palvelutyöntekijöiltä edellytetään englannin kielen taitoa. Råstofskolen järjestää 30. huhtikuuta – 1. toukokuuta konferenssin Sisimiutissa tapahtuvasta öljynetsinnästä.  Konferenssin muita järjestäjiä ovat mm.  ARTEK, Nutaaliorfik ja Qeqqata Kommunia.

Linkkejä oppilaitosten sivuille:
www.sanilin.gl/index.asp?lang=dk&num=2
Jernmetalskole.no (pdf) 
http://inuili.com/olieindusrtiendk.html

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

NMR

PISA estää innovatiivista ajattelua koulutusjärjestelmässä

Tämä johtopäätös esitetään uudessa, kattavassa tutkimuksessa, jossa on tutkittu luovuutta, innovaatioita ja yrittäjyyttä Pohjoismaiden koulutusjärjestelmissä. Yrittäjähenkisemmällä pedagogiikalla voitaisiin esim. vähentää opintojen keskeyttämistä, joka on ongelma useissa pohjoismaissa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaaman tutkimuksen on tehnyt norjalaisen Nordlandin yliopiston johtama tutkijakollegio. Tutkimuksen mukaan poliittisilla päättäjillä on selkeitä visioita siitä, miten nuorten luovuutta ja innovatiivisuutta tulisi vahvistaa. Rakenteelliset ja asenteelliset esteet estävät kuitenkin edelleen visioiden toteuttamista koulutusjärjestelmässä.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Norden.org

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Ihminen elää niin kauan kuin oppii!

Muun muassa tällaiseen tulokseen tultiin NVL:n ja työelämän koulutuskeskuksen 27.4. järjestämässä aamiaistapaamisessa, jossa pohdittiin ikääntyviin työntekijöihin liittyviä strategioita.

Tapaamisen tarkoituksena oli esitellä toinen NVL:n Older Workers in the Nordic countries-verkoston (OWN) julkaisemista raporteista. Osallistujina oli yli 30 eri-ikäistä ihmistä yrityksistä, järjestöistä ja oppilaitoksista. Tapaamisen avasi Kristrún Ísaksdóttir, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen aikuisten oppimisen neuvonantajaryhmän (NVL) uusi islantilaisjäsen. OWN-verkoston islantilainen edustaja Bernharður Guðmundsson kertoi verkoston työstä. Sigrún Jóhannesdóttir piti alustuksen ikääntyneiden työntekijöiden oppimisesta ja elämästä. Alustusten jälkeen osallistujat pohtivat ryhmissä jatkotoimenpiteitä ja parempia strategioita, joilla voitaisiin helpottaa ikääntyvien työntekoa ja kouluttautumista. 

Lisää aiheesta islanniksi: www.frae.is/frettir/nr/347/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Pohjoismainen konferenssi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta

Färsaarten opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä SVL:n ja NVL:n kanssa pohjoismaisen konferenssin aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta. Konferenssi järjestetään Färsaarten seminaarikeskuksessa Tórshavnissa 16. toukokuuta 2011.

Pääteemana on pohjoismainen kokemusten vaihto aiemin hankitun osaamisen tunnustamisesta: Mitä voimme oppia toisiltamme, millaisia välineitä on tarjolla, millaisia tavoitteita ja muutoksia jatkossa tarvitaan? Konferenssi on suunnattu työmarkkinajärjestöille, työnvälitysviranomaisille, ammattioppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten johdolle sekä opinto- ja uraohjaajille. Osallistuminen on maksutonta, mutta osallistujat maksavat itse matkat, asumisen ja ruokailun.

Lisätietoa ja ohjelma tanskaksi: old.nordvux.net/object/28412/event.htm
Tietoa konferenssista fäärin kielellä:  www.mmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Norden

Ennakkoilmoittautuminen pohjoismaiseen konferenssiin tulevaisuuden kielipoliittisista haasteista

Konferenssi pidetään Färsaarilla Pohjolan talossa 22. – 24. elokuuta, ja ennakkoilmoittautuminen loppuu 30.4. 2011.

Ilmoittautuminen konferenssiin ja oheisohjelmaan konferenssin kotisivulta: www.socdev.fo/malpolitikk

Lisätietoa konferenssista ja ohjelmasta konferenssin kotisivulta tai NVL:n sivulta:
old.nordvux.net/object/24952/event.htm

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo
Mer om: languages

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 28.4.2011

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande