Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Maahanmuuttajayrittäjille tukea

Inspiraatiota uustanskalaisten yrittäjien ohjaukseen

Tanskalainen maahanmuuttajien yrittäjyyttä edistävä organisaatio on julkaissut inspiraatiovihkosen, jonka otsikkona on BestPraxis (parhaat käytänteet). Julkaisun kohderyhmänä ovat ammatinvalinta- ja uraohjauksen ammattilaiset, jotka kaipaavat ideoita ja hyviä neuvoja alkuun päästäkseen tai laajentaakseen näkemystään uustanskalaisten yrittäjien ohjauksesta. Vihkosessa annetaan konkreettisia neuvoja ohjaukseen ja rakenteellisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää maahanmuuttajien yrittäjyyttä.

www.startvaekst.dk/file/158099/bestpraxis.pdf

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Toimintatutkimushanke vaikutti harjoittelun ohjaajien käytänteihin

Læring i Psykiatrien (Oppiminen psykiatriassa, LIP) kolmivuotinen maanlaajuinen toimintatutkimushanke, jonka tavoitteena oli kehittää kliinisen harjoittelun ohjaajien osaamista ja kliinisen psykiatrian opintojaksoa suorittavien hoitoalan opiskelijoiden oppimisympäristöä.
Hankkeessa käytettiin erityistä ”tuulimyllymalliksi” kutsuttua oppimismallia, joka selittää oppimisprosesseja ja korostaa arkisiin tilanteisiin sisältyviä oppimismahdollisuuksia. Hankkeen arvioinnin mukaan kliinisen harjoittelun ohjaajat ovat kehittäneet ohjaamisalan osaamistaan pohdinnan ja itsereflektion avulla ja kehittyneet sekä ammatillisesti että henkilökohtaisella tasolla. Teorian avulla voidaan ehkä myös parantaa potilaiden oppimismahdollisuuksia. 
Neljäs osaraportti on luettavissa tanskaksi linkistä: PDF 
LIP- hanke päättyy konferenssiin, joka pidetään 22.9.2011.
Linkki konferenssin sivuille: HTML
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: projects

Tanskassa voimaan uusi laki vapaasta sivistystyöstä

Kesäkuun 1. päivä Tanskan kansanedustuslaitos hyväksyi joukon muutoksia kansansivistyslakiin. Muutos pohjautuu hallituksen asettaman kansansivistystoimikunnan suosituksiin. Toimikunta sai valmiiksi raporttinsa marraskuussa 2010.

Yksi merkittävä muutos on, että kunnat velvoitetaan asettamaan toimikunta, joka takaa, että kansansivistysorganisaatiot pääsevät vaikuttamaan kansansivistystoiminnan suunnitteluun. Tanskan kansansivistystyön kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd on ilmaissut olevansa tyytyväisiä uuden lain voimaantulosta, joskaan laki täytä kaikkia järjestön toiveita esim. taloudellisen tuen osalta. Järjestö onkin tyytyväinen siitä että lakiin saattaa ensi vuonna tulla vielä lisää muutoksia.

Linkki lakitekstiin: HTML
Lataa raportti: HTML 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Kansanopistojen ylläpitämisluvat uudistuvat

Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa kaikkien kansanopistojen ylläpitämisluvat vuoden 2012 alusta. Uudistuksen myötä kansanopistojen on entistä selkeämmin määriteltävä koulutustehtävänsä vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja kansanopistoille säädettyjen koulutustehtävien mukaisesti.

Samanaikaisesti lupien uudistumisen kanssa meneillään on kansanopistojen rakenneuudistus. Suomessa on 89 kansanopistoa. Niistä 29 on hyvin pieniä tai valtaosin ammattisuuntautunutta koulutusta tarjoavia. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvitysmies on arvioinut nämä kansanopistot.
Raportissaan selvitysmies ehdottaa toimenpiteitä, joihin näiden opistojen tulisi ryhtyä vahvistaakseen vapaan sivistystyön roolia koulutuksessaan esim. yhteistyössä muiden opistojen kanssa. Eräille opistoille ehdotetaan yhdistymistä ammattikouluun

Lisätietoja: Minedu.fi (pdf)

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Lukioiden toimintakulttuuriin halutaan lisää yhteistyötä ja keskustelua yhteisistä päämääristä

Lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet tulisi nostaa nykyistä suunnitelmallisemmin esiin koulun ja jokaisen opettajan toiminnassa. Lukion yleissivistävä tehtävä jää nyt liikaa sen varaan, mitä eri oppiaineiden sisällöt opetustuntien puitteissa tarjoavat. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja koulun yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan on tarpeen vahvistaa entisestään.

Nämä tulokset ja johtopäätökset käyvät ilmi lukion opetussuunnitelman ja tuntijaon arvioinnista, jonka Koulutuksen arviointineuvosto teki vuosina 2009 - 2010. Kansalliseen arviointiin kerättiin tietoa oppilaitoksilta, rehtoreilta, opettajilta ja ylioppilaslautakunnan sensoreilta.

Lisätietoja: www.edev.fi/portal/ops_lukio

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Luonnos aikuiskoulutussäännöstöksi

Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut nettisivuillaan luonnoksen aikuiskoulutussäännöstöksi.

Luonnoksen pohjana on aikuiskoulutuslaki 27/2010. Neljä ministeriön työntekijöistä ja muista asiantuntijoista koostuvaa työryhmää on valmistellut säännöstöä. Heidän johtopäätöksiään pohdittiin 19.11.2010 pidetyssä konferenssissa, joka käsitteli uutta aikuiskoulutuslakia. Ministeriö on koonnut työryhmien johtopäätöksistä luonnoksen aikuiskoulutussäännöstöksi, joka esiteltiin ja josta keskusteltiin 24.3.2011 pidetyssä ministeriön yhteistyötapaamisessa, johon osallistui aikuiskoulutusalan edustajia. Ministeriön mielestä on tärkeää saada palautetta luonnoksesta ennen kuin lopullinen versio säännöstöstä julkaistaan.

Luonnos islanniksi: PDF

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Tony Bates puhujaksi Digital tilstand 2011 -konferenssiin

Norjan opetusministeriön alaisen viraston Norgesuniversitetetin toteuttama Digital tilstand 2011 on  koko maan laajuinen tutkimuksen teknologian käytöstä korkeakoulutuksessa. Digital tilstand 2011 järjestää oman konferenssin 17.–18. lokakuuta Oslon Grand Hotelissa. Tony Bates on tunnettu hahmo teknologian ja joustavan koulutuksen alueella. Hän toimii tällä hetkellä Tony Bates Associationin johtajana. Ennen nykyistä työtään hän työskenteli useita vuosia University of British Columbiassa, ja häneltä on ilmestynyt mm. ahkerasti viitattu teos "Managing technological change".

Lue lisää (norjaksi): http://norgesuniversitetet.no/ikt/tony-bates-til-digital-tilstand-2011

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Tromssan yliopisto panostaa verkkopohjaiseen koulutukseen

Tromssan yliopisto haluaa olla Norjan johtava osaaja ja uudistaja etäkoulutuksen ja verkkopohjaisen koulutuksen alalla. Tavoitteena on ylläpitää ja päivittää osaamista Pohjois-Norjassa ja varmistaa, että koulutustarjonta tavoittaa valtaosan alueen väestöstä.

Lisää aiheesta (norjaksi): http://norgesuniversitetet.no/artikler/fleksibelt-fokus-pa-universitetet-i-tromso

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Tilastoja aikuisten oppimisesta

Tilastopankista saat aikuisten oppimiseen liittyvät luvut ja faktat yhdestä paikasta. Pankissa on tietoa formaalista ja nonformaalista koulutuksesta, työssä oppimisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta ja maahanmuuttajien norjanopetuksesta. Tilastot perustuvat julkisista rekistereistä saatuihin lukuihin ja Voxin sekä muiden organisaatioiden tekemiin kyselytutkimuksiin.

Tilastopankin lukuihin: http://status.vox.no/webview/

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Oslon kunta ja rakennusalan liitto solmivat yhteistyösopimuksen

Rakennusalan keskusliitto ja Oslon kunnan opetustoimi ovat sopineet rakennusalan ammattikoulutusohjelmien ja työelämän välisen yhteistyön tiivistämisestä.

Osaamiskeskus Kubenin peruskivi on muurattu, ja keskus valmistuu vuonna 2013. Suunnitteilla on toimenpiteitä, joilla parannetaan koulutuksen laatua ja edistetään oppilaitosten, ammattialojen ja yritysten välistä yhteistyötä. Keskiössä ovat erityisesti oppisopimuspaikkojen hankkiminen ja rekrytointi, uusien yhteistyömallien kehittäminen, opettajien  ohjaajien täydennyskoulutus ja ammattikoulutuksen kansainvälistyminen.

Lisätietoa (norjaksi): Byggmesteren.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Kehitysvammaisille suunnattu korkea-asteen koulutusohjelma

Gävlen korkeakoulu käynnistää syksyllä 2011 koulutusohjelman, joka on ainutlaatuinen Ruotsin korkeakoulumaailmassa. Tämä terveyden edistämisen koulutusohjelma on suunniteltu kehitysvammaisille henkilöille.

Koulutusohjelmaan otetaan kahdeksan opiskelijaa. Sen laajuus on 120 opintopistettä ja kesto kolme vuotta. Tavoitteena on, että opiskelijat voivat työskennellä terveyden edistämisen parissa mm. päiväkeskuksissa, ryhmäkodeissa ja vanhustenhuollossa.

Lisää aiheesta: Mynewsdesk.com

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Digidel 2013 kannustaa ruotsalaisia käyttämään internetiä

Digidel 2013 -kampanjan tavoitteena on saada ainakin 500 000 ruotsalaista ryhtymään internetin käyttäjiksi vuoden 2011 lopusta vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kansainvälisesti tarkasteltuna Ruotsi on kärkipäässä internetin käytön suhteen. Melkein kaikilla ruotsalaisilla on pääsy internetiin, koska laajakaistaverkon kattavuus on kasvanut nopeasti. Silti lähes 1,3 miljoonaa aikuista ruotsalaista ei edelleenkään käytä internetiä. Heistä 1,3 miljoonaa on yli 50-vuotiaita. Kampanjatavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä ja panostusta koulutukseen. Siksi kampanjan järjestäjät kehottavat mahdollisimman monia liittymään siihen.

Lisätietoa (ruotsiksi): Mynewsdesk.com ja www.digidel.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se
Mer om: ICT skills

Opettajien ja lastentarhanopettajien laillistamismenettely

Ruotsalaisten koulujen vaatimustaso nousee. Vuonna 2012 käyttöön otettava opettajien laillistamismenettely merkitsee, että vain laillistetuilla opettajilla on mahdollisuus vakinaiseen työsuhteeseen ja oikeus antaa arvosanoja.

Opettajien ja lastentarhanopettajien pätevyysvaatimuksista ja laillistamisesta säädetään erityisessä asetuksessa. Asetus astuu voimaan 1. heinäkuuta 2011.
Linkki asetukseen: Riksdagen.se

Ruotsin hallituksen verkkosivuilla on pätevyyteen ja laillistamismenettelyyn liittyviä kysymyksiä ja vastauksia: http://regeringen.se/sb/d/13737

Ruotsin kouluvirasto, jonka vastuulla laillistamismenettelyn käsittely on, määritteli hiljattain minkälaista osaamista laillistamismenettelyyn pääseminen edellyttää vastavalmistuneelta opettajalta tai lastentarhanopettajalta.  Säännöissä on määritelty, millaisia valmiuksia opettajien on osoitettava vuoden mittaisen pakollisen perehdytysjakson aikana.
Lisätietoa (ruotsiksi):  www.skolverket.se/sb/d/4387/a/25084

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Europe

Portal on European Qualifications Framework

The EQF portal provides the results of the national process for relating national qualifications levels to the levels of the EQF.

In "Compare Qualifications Frameworks" page, it is possible to compare how national qualifications levels of countries that have already finalised their referencing process are been linked to the EQF.
The European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) provides a common reference framework which assists in comparing the national qualifications systems, frameworks and their levels. It serves as a translation device to make qualifications more readable and understandable across different countries and systems in Europe, and thus promote lifelong and life-wide learning, and the mobility of European citizens whether for studying or working abroad.
In order to make the EQF work, European countries participating in "Education and Training 2020" are invited to relate their national qualifications levels to the appropriate levels of the EQF and to indicate in all new qualification certificates, diplomas and Europass documents the relevant EQF level.

http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm

NMR

”Den nordiske voksenlærer”

Raportti ”Den nordiske voksenlærer” kartoittaa Pohjoismaissa toimivien aikuisopettajien pätevyysvaatimuksia ja koulutusmahdollisuuksia.

Tanskalainen Nationalt center for kompetenceudvikling, NCK on yhdessä NVL:n kanssa tehnyt pohjoismaisen kartoituksen aikuiskoulutusalan pätevyysvaatimuksista ja koulutusmahdollisuuksista. Aloite kartoituksen tekemiseen tuli Pohjoismaiden ministerineuvoston aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmältä (SVL). Näin SVL on osaltaan lisännyt aikuiskoulutusalan yhteispohjoismaista tietoa luonut pohjaa aikuisopettajien ammatillistumisen alalla tehtävälle jatkotyölle.
Raportin tulosten mukaan aikuisopettajilta edellytetään korkeaa pätevyyttä opetettavan aineen ja yleispedagogiikan alueella mutta ei juuri lainkaan aikuispedagogista pätevyyttä. Tämä koskee sekä yleissivistävää ja ammatillista aikuiskoulutusta että vapaata sivistystyötä. Raporttiin perustuvissa suosituksissa todetaan mm. että aikuiskouluttajien perus- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia tulisi lisätä ja sivutoimisille opettajille tulisi räätälöidä erityisiä koulutuksia.
Raportti on tällä hetkellä saatavilla vain tanskaksi mutta siitä tehdään suomennos ja englanninkielinen tiivistelmä.
Raportti on ladattavissa linkistä: www.ncfk.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Nordplus-ohjelmat arvioitu

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) on Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta arvioinut vuosina 2008-2011 totetutetut Nordplus-kehysohjelman ja Nordplus Kieli ja kulttuuri -ohjelman.

Arvioinnin tarkoituksena oli antaa tietoa Nordplus-ohjelmien mahdollista jatkoa varten ja arvioida, onko ohjelmien muuttaminen tarpeellista. Raportin laatineet tutkijat esittävät kolme mahdollista tulevaisuudennäkymää Nordplus-ohjelmien kehittämiselle ja antavat konkreettisia muutosehdotuksia.

Lisätietoa ruotsiksienglanniksi

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi
Mer om: mobility

NVL

Työseminaari pohjoismaisten aikuisopettajien ammatillistumisesta

Seminaari pidetään Oslossa 7.9. Sen järjestävät yhteistyössä Norjan puolustusvoimat, kansansivistysorganisaatiot ja NVL.

NVL järjestää yhteistyössä pohjoismaisten kollegoiden ja instituutioiden kanssa kolme kansallista seminaaria, jotka pidetään Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Seminaarit ovat jatkoa NVL:n aiemmalle aikuispedagogiselle työlle ja SVL:n raportille, jossa kartoitettiin aikuisopettajien pätevyysvaatimuksia ja koulutusmahdollisuuksia. Tarkoituksena on saada aikaan keskustelua aikuisopettajien ammatillistumisen tarpeesta käytännön työn kannalta ja luoda tilaa uudelle ajattelulle ja konkreettisille ideoille joita voidaan välittää eteenpäin pohjoismaisella tasolla.

Ohjelma tulossa NVL:n Kalenteri-sivulle.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Pohjoismainen osaamishanke

NVL järjestää osaamishankkeen puoliväliseminaarin 8. - 9. syyskuuta Ruotsin Lundissa.

Osallistujat saavat ennen konferenssia luonnoksen raportista, jossa pohditaan kaikista Pohjoismaista saatujen esimerkkien pohjalta, miten koulutus voi vastata yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin. Seminaarissa tutkijaryhmä esittelee saamansa tulokset ja käy vuoropuhelua osallistujien kanssa, jotka näin pääsevät omalta osaltaan vaikuttamaan tuloksiin.

Ilmoittaudu seminaariin täällä: HTML

Seminaarista lisää NVL:n Kalenteri-sivulla.

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Tanskalainen konferenssi aikuispedagogiikan roolista

Tulevaisuuden aikuispedagogiikan mahdollisuudet ja ristiriidat, 28.9.2011, Kööpenhamina

Aikuispedagogiikalla on tärkeä rooli Pohjoismaiden ja muun Euroopan aikuisväestön osaamisen kehittämisessä. NVL järjestää yhdessä useiden tanskalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden kanssa 28.9.2011 tapaamisen, jossa keskustellaan aikuispedagogiikan alan ajankohtaisista aiheista.

Paikka: Vartov, Farvergade 27, 1463 Kööpenhamina
Ilmoittautuminen: HTML  
Konferenssi  on ilmainen, mutta osanottajien on ilmoittauduttava 21.9. mennessä.
Alustava ohjelma: PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Social Partners

Raportissa “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” kerrotaan, missä määrin työmarkkinaosapuolet Pohjoismaissa ovat luoneet käytänteitä ja strategioita tukeakseen vanhempien jäsentensä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja urakehitykseen.

Raportti perustuu kyselytutkimukseen, johon vastasi 31 pohjoismaisten työntekijä- ja työnantajaorganisaatioiden edustajaa. Raportin on laatinut NVL:n verkosto Äldre i arbetslivet.

Linkki englanninkieliseen raporttiin: PDF

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Indikatorer for voksnes læring (Aikuisten oppimisen indikaattorit)

NVL-raportti vuodelta 2011

NVL asetti vuonna 2010 työryhmän tarkastelemaan vertailevia pohjoismaisia tilastoja aikuisten oppimisen alalta. Ryhmä luovutti raporttinsa tammikuussa 2011. Yksi työryhmän työssä nopeasti esiin noussut haaste oli pohjoismaisen aikuisten oppimisen organisointia käsittelevän yleiskatsauksen tarve. Tällaista kaikki Pohjoismaat kattavaa yleiskatsausta tarvitaan, jotta voitaisiin ymmärtää, mihin osallistujamäärät ja eri maiden tilastot perustuvat. Raportti "Aikuisten oppimisen indikaattorit" (13 sivua) sisältää työryhmän johtopäätöksiä ja huomioita sekä ehdotuksia työn jatkamiseksi. Työryhmää johti Lene Guthu Voxista (norjalainen elinikäisen oppimisen viranomaistaho).

Linkki (norjankieliseen) raporttiin: PDF

E-post: Albert.Einarsson(ät)vox.no

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 23.6.2011

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande