Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Danske kvalifikationsramme nu tilgængelig på nettet

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring er en samlet, systematisk og niveaudelt oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem – fra folkeskoleniveau til universitetsniveau samt inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.

Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på et af disse otte niveauer ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. Hvert niveau referer til et niveau i den Europæiske kvalifikationsramme.
Kvalifikationsrammen for livslang læring understøtter gennemsigtigheden i uddannelsessystemet og fremmer mulighederne for mobilitet og livslang læring.

Om den danske kvalifikationsramme: www.iu.dk/dokumentation/kvalifikationsrammer

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Folkeoplysning og non-formel uddannelse ikke inkluderet i kvalifikationsrammen

Den danske Folkeoplysning og anden ikke-formel undervisning er ikke integreret i Kvalifikationsrammen, hvorved Danmark, iflg. rapporten ”A survey on the EQF/NQF work in the Nordic and Baltic countries with special focus on non-formal learning” adskiller sig fra andre nordiske lande.

Rapporten blev fremlagt på en konference i Brussel i nov. 2010. Det fremgik på konferencen, at der er forskellige opfattelser af om den uformelle læring kan drage nytte af at blive integreret i nationale og den europæiske kvalifikationsramme. Flemming Gjedde anbefalede i fremlæggelse af rapporten, at den ikke-formelle sektor bør inkluderes, da
”kvalifikationsrammerne er baseret på læringsresultater, ikke studieplaner og pensum”

Læs mere: Dfs.dk
Læs rapporten: PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Forsøg og udvikling i erhvervsuddannelserne

Forsøgs- og udviklingsarbejde i erhvervsuddannelserne blev præsenteret på den 9. FoU-konference som blev afholdt i DGI-Byen i dagene 7. og 8. februar 2011.

På FoU konferencen præsenterede og udvekslede deltagere erfaringer fra forsøg og udvikling indenfor Erhvervsuddannelser, produktionshøjskoler og erhvervsgrunduddannelser. Igennem plenumoplæg, workshops og skolebesøg fik deltagerne inspiration om blandt andet idræt, innovation, fastholdelsesinitiativer og ikke mindst erhvervsuddannelsernes bidrag til at sikre fortsat vækst i Danmark.

Oplæg, beskrivelser af forsøgs og udviklingsarbejde, forskning samt relevante artikler fra denne og tidligere konferencer kan findes på Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Finland behöver en nationell språkstrategi

Undervisningsminister Henna Virkkunen föreslår att en nationell språkstrategi skall utarbetas i samband med nästa regeringsprogram för att förstärka nationalspråkens och minoritetsspråkens ställning i Finland. Språkstrategin borde också ställa upp mål och föreslå åtgärder för att öka undervisningen i främmande språk.

En nationell språkstrategi skulle förstärka nationalspråken, den samiska ursprungsbefolkningens ställning samt ställningen hos de övriga grupperna som nämns i grundlagen, dvs. romerna och de teckenspråkiga samt övriga språkgrupper i Finland, sade Virkkunen på ett seminarium som arrangerades av Jyväskylä universitet i februari.
– Antalet elever i grundskolan som studerar främmande språk har rent ut sagt rasat under 2000-talet. Vi behöver även i framtiden språkkunniga människor. I språkstrategin är det väsentligt att granska utvecklingen av språkundervisningen som helhet, konstaterade Virkkunen.
De finskspråkigas andel av befolkningen var 90,7 %, de svenskspråkigas 5,4 % och de samespråkigas 0,03 % år 2009. Ca 4 % av befolkningen hade något annat modersmål.

Läs mera på Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Universiteten lyckades i sina donationskampanjer

De offentligrättsliga universiteten får 175 miljoner euro av staten tack vare sina lyckade donationskampanjer ifjol. Universiteten hade i slutet av fjolåret samlat ihop 70 miljoner euro i donationer som berättigar till statlig motfinansiering.

Staten ansvarar också i fortsättningen för grundfinansieringen av universitetens verksamhet, men de privata donationerna i kombination med statens motfinansiering ökar universitetens ekonomiska självständighet.
I och med den nya universitetslagen ger staten en finansplacering på 2,5 gånger de medel som universiteten har fått i privata donationer.

Källa: www.minedu.fi/OPM/?lang=sv

E-post: Pirkko.Sartoneva@vsy.fi

Iceland

Mange deltok på „ Dagen for utdannelse i turisme“

Rundt 130 møtte opp på Dagen for utdannelse i turisme som Næringslivets hovedorganisasjon Reiseliv arrangerte den 18. februar.

Formann Árni Gunnarson, åpnet dagen, fulgt av to forelesninger om utdannelsens betydning i turismen. Deretter kom presentasjoner av de tilbud om utdanning og trening på Island og ett som handlet om utviklingen av studietilbud for ufaglærte innen for reiseliv. Til slutt overrakte utdanningsminister, Katrín Júlíusdóttir, anerkjennelsen til årets virksomhet for medarbeidertrening. I år 2011 var de FLYBUS som fikk den.

Mer: Saf.is 

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Velferdsministeriet

Velferdsministeriet ble opprettet den 1. januar 2011 etter lov om forandring på Islands regjeringskontor som ble vedtatt på Althinget 9. september 2010.

Med forandringen ble ministeriene for helse-, sosial-, og trygdemål forenet og velferdsministeriet grunnlagt. Oppgavene som hører under ministeriet er områdene; velferd, familier, sunnhet og omsorg, boliger, arbeidsmarket, likestilling og innvandrere. Arbeidslivets opplæringssenter har en kontrakt med Arbeidsdirektoratet om studie- og yrkesveiledning for arbeidssøkere.

Mer på engelsk: http://eng.velferdarraduneyti.is/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Islands Universitet ett hundra år

Det er gått hundre år siden Islands Universitet ble opprettet, den 17. juni 1911 i Althinget ved Austurvöll.

På universitetets bursdagsweb kan man bl.a. se på viktige varder fra virksomheten. Ett av fem fakulteter stå r i rampelyset under en måned ad gangen og da vil instituttene arrangere varierte program. På siden kan man følge med programmer for arrangementene.

www.hi.is/afmaeli

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

E-læring til hvilken pris?

Innen praktisk sikkerhetsopplæring for offshorearbeidere blir flere fysiske kurs erstattet med e-læring.

Hovedtillitsvalgt hos Seadrill, Arild Berntsen setter spørsmålstegn til kvaliteten på noen av disse kursene og frykter for en dårligere beredskap ute på riggene..
Er det bare kostnadsbesparing som ligger bak overgangen til e-lærings kurs, eller kan disse erstatte tilstedeværelses kurs fullt ut?
Hovedtillitsvalgt hos Seadrill har tatt opp problemstillingen med forbundet som nå tar saken videre inn mot myndighetene.

Les mer på: Industrienergi.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Første master i voksnes læring

Sidsel Wiken ble denne uken den første uteksaminerte masterkandidaten ved Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap/NTNU.

Hun skrev oppgave om lærere og skoler i utvikling. Oppgaven handler om hvordan skoler kan legge til rette for at læring og utvikling etableres som en integrert og naturlig del av lærernes hverdag, og baserer seg på en fenomenologisk undersøkelse med utgangspunkt i fire lærere på ungdomstrinnet i en Trondheimsskole.

Les mer på: Universitetsavisa.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Vellykket tilrettelegging

Høgskolen i Oslo viser til flere vellykkede eksempler på tilrettelegging av studier for studenter med spesielle behov.

Det er mange studenter som har fullført sine utdanningsløp til tross for hørselstap, synstap, sosial angst eller konsentrasjonsproblemer. Utfordringene kan være knyttet til vurdering av alternativ eksamensform for studenter med dokumenterte funksjonsnedsettelser eller til muntlig formidling. Tilpasning og fleksibilitet fra skolens side er viktig for å lykkes med slik tilpaning. 

Les mer på: Hio.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Dataspill for klasseledere

Universitetet i Nordland (UiN) har lansert dataspillet Virtuell Klasseledelse.

Spillet gir mulighet til å øve seg på å møte elever før man går ut i praksis i lærerutdanninga. Prosjektet hatt som mål å gjøre overgangen fra lærerutdanninga til klasserommet mykere, og samtidig utvikle dyktige klasseledere.

Les mer på: Norgesuniversitetet.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Sociala medier kan vara en lösning på integrationsproblem

Ett EU-finansierat forskningsprojekt i medieteknik vid Södertörns högskola visar att sociala medier skulle kunna få invandrare mer delaktiga i det svenska samhället.

Många försök har gjorts av myndigheterna för att på olika sätt få personer med bakgrund i andra länder att känna sig och bli mer inkluderade i det svenska samhället. Forskningsprojektet ”Immigrant Inclusion by eParticipation” som finansieras av EU, undersöker i vilken mån sociala medier skulle kunna skapa delaktighet och hur tekniken i så fall bör vara uppbyggd. De första resultaten visar att sociala medier kan bidra till att öka invandrares integration

Läs mer på Mynewsdesk.com

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Yrkessvenska bereder vägen till arbete

Personer som ännu inte behärskar svenska fullt ut ska ges möjlighet att läsa yrkessvenska samtidigt som de studerar vid yrkeshögskolan. Regeringen har beslutat att Myndigheten för yrkeshögskolan vid sin fördelning av statsbidrag även ska ta hänsyn till om en yrkeshögskoleutbildning kan kombineras med yrkessvenska.

Ingen ska hindras från att gå en yrkesutbildning bara för att man ännu inte behärskar svenska fullt ut. Vuxna redo att jobba ska inte behöva fastna i teoretiska språkkurser, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

Läs mer på Regeringen.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

”Viden & Vækst”

er titlen på Færøernes overordnede forskningspolitik, som blev vedtaget af Forskningspolitisk Komité den 28. januar 2011.

Formålet med udgaven Viden & Vækst er at sætte forskning, udvikling og innovation i fokus. Udgangspunktet er, at viden og vækst går hånd i hånd med hensyn samfundets udvikling. Forskningspolitikken, hvis prioriterede målsætninger strækker sig over perioden 2011 til 2015, er resultat af det arbejde, som Forskningspolitisk Komité initierede i 2008. Opgaven var at formulere Færøernes overordnede forskningspolitik med fælles vision, prioteringer, finansiering og rammer. Dette er første gang, at der fra færøsk side er formuleret en politik på forskningsområdet.

Download publikationen Viden & Vækst og læs mere om forskningspolitikken på: Gransking.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Europe

Grundtvig Award

Each year, the European Association for the Education of Adults celebrates innovation and excellence in adult education. The Grundtvig Award highlights project results that produce new ideas, new partnerships, new methodologies and a new understanding how we can work in adult learning.

In 2011, EAEA is looking for projects that tackle Learning Experiences through Volunteering. Projects can but need not be supported by the European Commission. The project must clearly demonstrate the teaching and/or learning and/or material of the volunteering or for the volunteers. It must have evidence of outcomes, such as a report, DVD, or any form of verification.
Entries must be received until Monday, 4 April 2011.

For more information about EAEA and the Award, please visit
www.eaea.org/news.php?k=17811&aid=17811

E-post: Antra.Carslen(ät)vox.no

NMR

Mobilitet, språk och Nordplus -konferens

24.05.2011, kl 09:00 - 16:00, Paasitorni, Helsingfors

På konferensen om mobilitet mellan de nordiska länderna och om skandinaviska språk presenteras också en färsk evaluering av Nordplus-programmet och planer för en ny programperiod. Vilka möjligheter erbjuder de nordiska länderna och de skandinaviska språken för elever, studerande, lärare och forskare? Exempel på nordiskt samarbete i skolornas och i övriga utbildningsinstitutioners vardag.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NVL

Nordiskt seminarium – en del av Världskonferensen

A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmö 14-17 juni 2011

I juni 2011 arrangerar den globala vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationen International Council for Adult Education (ICAE) sin världskonferens i Sverige. Det blir en samling kring vuxenutbildningens och folkbildningens roll i världen, ca 800 personer förväntas delta.
I samband med världskonferensen arrangeras olika mötesplatser: Folkbildningsrådet ordnar en nationell folkbildningskonferens, den europeiska organisationen EAEA inviterar sina medlemmar till ett europeiskt möte och generalförsamling och Nordiska ministerrådets rådgivningsgrupp Samarbete för vuxnas lärande (SVL) och Nätverket för vuxnas lärande (NVL) ordnar ett nordiskt seminarium. 
Det nordiska seminariet arrangeras tisdag den 14 juni kl 16.30 – 18.00 och torsdag den 16 juni kl 14.00 – 15.30. Finlands ordförandeskap i SVL öppnar seminariet. Det första programpasset tar upp Confintea resultat med fokus på Norden som kunskapsregion och det andra världskonferensens teman och nordiska framtida åtgärder.
Programmet för det nordiska seminariet kommer att länkas till konferenssidan samt publiceras på NVL:s Kalender –sida:  Deltagarna i det nordiska seminariet kan delta i världskonferensens program.

Mer om Världskonferensen: WWW 
Inbjudan till seminariet: PDF
Anmälan: WWW

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Samarbejde om udvikling af voksnes læse og skrivefærdigheder

SVL og NVL afholder i samarbejde med Grønlands Selvstyre nordisk konference om voksnes læse og skrivefærdigheder i Nuuk 22.-23.marts 9-16.
Konferencen henvender sig til aktører både i uddannelsessektoren og på arbejdspladserne, der har interesse i kompetenceudvikling for voksne. Der vil blive præsenteret resultater fra nye metoder i undervisningen af læse-skrivesvage voksne, ny forskning på området og hvad borgere selv kan gøre for at fremme motivation og tiltag på området. For interesserede arrangeres besøg på universitet og andre uddannelsesinstitutioner uden for konferencetiderne og andre muligheder for at opleve Nuuk.
Læs mere på NVL’s kalenderside og henvend dig til Birgit Gedionsen birgit(ät)suliplus.gl.
Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

Lärande och interkulturella möten

24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Sverige

Konferensen genomförs i samarbete mellan Nordiska Ministerådes projekt "Integration gennem voksen og efteruddannelse" - IVEU, koordinerat av Nationalt center for kompetenceudvikling, Mälardalens Högskolas projekt "Jämbredd" och NVL i Danmark och Sverige. Intentionen med konferensen är att organisera möten mellan praktiker och forskare som förhoppningsvis leder till en gemensam kunskapsproduktion. Nu finns mer information om medverkande, key-notes och de parallella seminarierna samt möjlighet att anmäla sitt deltagande. Än finns det platser kvar!.

Läs mer på Nordvux.net Kalender-sida.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Behövs vuxenpedagogik?

NVL och Biskops Arnö Nordens Folkhögskola anordnar ett nordiskt seminarium på Biskops Arnö torsdag den 5 maj 2011 kl. 09.00-17.30. Boka in datumet redan nu!

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med vuxenpedagogik i Norden, inom folkbildning, hos privata undervisningsanordnare eller kommunal och statlig vuxenutbildning. Seminariet kommer att behandla frågan om det finns ett behov av en särskild vuxenpedagogisk kompetens och hur den i så fall ska se ut.

Läs mer på NVL:s Kalender-sida

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

NVL viser gode resultater: NVLs årsrapport er kommet

I forordet til NVLs årsrapport for 2010 skriver Jan Ellertsen, direktør for Vox, NVLs vertsorganisasjon i Norge: ”De kvantitative målene for spredning viser en gledelig økning fra 2009 til 2010. Økningen i deltakelse kan i hovedsak tilskrives aktiviteten i nettverkene.”

I tillegg til at årsrapporten gjør rede for NVLs omfattende nordiske virksomhet forteller de nasjonale koordinatorene om virksomheten i sine respektive land og selvstyrte områder. I bilag med årsrapporten følger en tydelig oversikt over alle NVLs nettverk og samarbeidsparter.
Årsrapporten 2010 viser at NVL har lykkes med å oppnå sine mål slik de er beskrevet i nettverkets virksomhetsplan. Med det ”legger NVL grunnlaget for å levere vel underbygde innspill til politikken for voksnes læring i Norden og i de nordiske land”, ifølge direktør Jan Ellertsen.

Les mer på NVL:s webbside

E-post: Albert.Einarsson(ät)vox.no

Norden

Vuxnas matematiklärande med forskning som grund

Nordiskt seminarium i Stockholm 7-8 april 2011.
Seminariet vänder sig till matematiklärare, forskare, skolledare och övriga intresserade inom alla former av vuxenutbildning i de nordiska länderna.
Hans Melén
E-post: hans.melen(ät)stockholm.se

RSS

nmr_se

Publiceringsdag: 1.3.2011

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande