Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Hållbar utveckling


Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012
I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

Gruppen har gjennom seks arrangementer i forskjellige deler av Norden skapt møteplasser for personer og organisasjoner som i dag driver utdannings- og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT. I rapporten redegjør gruppen for erfaringsutvekslingen om bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen for å bedre tilgangen til læring hvordan det påvirker regional utvikling.

Uppgiftslämnare: Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Rapport (pdf)


Kunnskap for bærekraftig utvikling – etterutdanning for voksne

VOFO og Stiftelsen Idébanken, 2012


Rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – etterutdanning for voksne er en oppfølging av NVLs arbeid med å implementer bærekraftig utvikling i livslang læring. NVL s arbeidsgruppe har sett på flere forslag til tiltak fremmet av en nordisk referansegruppe og seminardeltakere.

Rapporten presenterer arbeidet med dette og foreslår en nordisk etterutdanningsmodul for voksne. Den utreder også bakgrunnen for og hvordan en slik modul kan utvikles.

Uppgiftslämnare: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Rapport (pdf)


Kunnskap for Bærekraftig utvikling

- en oversikt over tilbud til voksne i Norden. NMR, Vofo, NVL 2011
Nordisk Ministerråd og Styringsgruppen for Voksnes Læring, SVL, ønsket å få innsikt i hvilken grad voksne får mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter for kunne påvirke en bærekraftig utvikling. Hva slags læringstilbud finnes for voksne i Norden innenfor klima og miljø? Voksenopplæringsforbundet i Norge (VOFO) fikk oppdraget med å gjennomføre en slik kartlegging i løpet av 2010 og 2011. I overensstemmelse med FN-prosessen valgte VOFO å benytte bærekraftig utvikling som et overordnet begrep, som setter klima- og miljøutfordringene i et mer helhetlig perspektiv.

Rapporten gir en kort oversikt fra hvert av de fem nordiske landene når det gjelder voksenopplæring, strategi for bærekraftig utvikling og aktuelle tilbydere med eksempler på tilbud og tiltak. Forskning og kunnskap er grunnleggende elementer i arbeidet for en bærekraftig utvikling, områdene må styrkes og utvikles, slik det også presiseres i policy- og strategidokumenter og kunnskapen gjøres attraktiv og tilgjengelig. Like nødvendig er det at samfunnet med sine innbyggere blir motivert til å endre holdninger og adferd og at de små skritt blir like viktige for myndighetene som de store og synlige tiltakene.
Rapporten viser at verktøyene er der, de må benyttes.

Rapporten genomfördes av Vofo i samarbete med NVL:s arbetsgrupp för hållbar utveckling på uppdrag av SVL.

Rapport (pdf, 2,8 mb)