Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Besparelser og aktivitetsnedgang på VEU voksen- og efteruddannelsesområdet

Besparelser i regeringens genopretningspakke 2010 og finansloven 2011 på VEU området har givet aktivitetsnedgang på op til 25%-30% på VUC og AMU uddannelser.
Bl.a. er der sat loft på AMU uddannelsernes pris uafhængigt af uddannelsernes beskæftigelseseffekt, en stærkt forhøjet deltagerbetaling for kursister, der har en videregående uddannelse, hvilket har betydning for bl.a udlændinge der vil lære dansk, eller ældre der vil lære IT. Samtidig viser en analyse af efteruddannelses effekt for faglærte og ufaglærtes mobilitet på arbejdsmarkedet,  gennemført af AKF, Anvendt Kommunal Forskning, at forskellige AMU kurser har en positiv effekt ift., at fastholde faglærte i egen branche og for ufaglærtes mulighed for at skifte branche.  En ny rapport fra EVA, Dansk Evalueringsinstitut, peger på at virksomheders brug og vurdering af AMU uddannelser er positiv.
Læs mere:
Uddannelsesforbundets tidsskrift: HTML
VUC Årsrapport: HTML 
Rapport fra AKF: HTML
Læs  rapport fra EVA: HTML
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ny vidensportal om integration

Integrationsministeriet har netop lanceret vidensportalen "Integrationsviden > Viden der virker". Det er en let tilgængelig online-portal, som er en del af www.nyidanmark.dk, og her bliver viden på integrationsområdet samlet og systematiseret. Bl.a. findes publikationer, lovstof, integrationsviden, beskæftigelse, etnisk iværksætteri.
Ny viden og meget relevant for voksenundervisere.
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: immigrants

”Adult Learning. Teachers as Learners”

er titlen på tidskriftet Cursivs 6.nummer. Temanumret om ”Adult Learning. Teachers as Learners” fokuserer på professionalisering og kompetenceudvikling af voksenundervisere.
Download og læs mere:  Cursiv nr. 6 , ”Adult Learning. Teachers as Learners” og tidligere tidsskrifter på www.dpu.dk/omdpu/institutfordidaktik/cursivskriftserie/
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Den nya undervisningsministern kan vuxenutbildning och folkbildning

Undervisningsministern i den nya finländska regeringen är Jukka Gustafsson. Han har sysslat med flera olika uppgifter inom vuxenutbildningen och folkbildningen under sin karriär. Hans utnämning har tagits positivt emot av fältet.

Jukka Gustafson (64) är en erfaren politiker som varit riksdagsman för socialdemokraterna sedan 1987. Som riksdagsman var han vice ordförande i den parlamentariska arbetsgruppen för vuxenutbildning och folkbildning. Arbetsgruppens förslag har lagt grunden till de senaste årens reformer inom dessa branscher. Han har varit medlem i vuxenutbildningsrådet samt lett riksdagens kultur- och vetenskapsdelegation. Före sin politiska karriär arbetade han som rektor för folkhögskolan Murikka nära Tammerfors.

Undervisningsministern svarar för utbildnings- och forskningsärenden.

Läs mera:
www.minedu.fi/OPM/Ministerioe_ja_hallinnonala/opetusministeri/index.html?lang=sv

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Helsingfors får ett institut för män

Institutet startar i september och vänder sig enbart till män. Tanken är att när en man börjar studera, gör han det oftast tillsammans med ett gäng vänner.

Det nya institutet vill locka män genom kurser, där aktivitet och deltagande betonas. I höstens program finns bland annat kurser i körsång, matlagning, vandring och täljning.
Cirka 70 procent av deltagarna inom folkbildningen i Finland är kvinnor. Detta är en utmaning också för det nya institutet.

Läs mera: www.miessakit.fi/fi/pa_svenska

Iceland

Utviklingsfond for voksnes læring

Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert, den tok over etter Yrkesopplæringsfondet, etter lov om yrkesopplæring i arbeidslivet som samtidig ble opphevet. I mai 2011 lyste fondet for første gang etter søknader for innovasjons- og utviklingsprosjekter innefor voksnes læring. Det var innenfor tre prioriterte områder: Studiemateriale, innovasjonsprosjekt innom voksnes læring og forberedelse / grunnarbeide for forskning. 64 søknader ble sent inn. Midler til atten forskjellige prosjekter ble bevilget. 

Mer på islandsk: www.frae.is/frettir/nr/349/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Andel elever i videregående skole som ferdiggjør utdannelse og som dropper ut

Høsten 2002 startet 3.982 nye elver i dagskole på videregående nivå på Island. Fire år senere hadde 45 % gjort ferdig, minst en toårig utdannelse i den videregående skolen. Rundt 29 % av dy nye elever hadde enten droppet ut eller tatt fri fra skolen uten å være ferdig med en utdanning men 26 % studerte videre uten å være ferdig.

Sju år etter start, år 2009 var andelen av de som hadde gjort ferdig en utdanning steget til 61 % men 28 % hadde droppet ut. Det er oppsiktsvekkende at den antall elever i gruppen dropper ut blir bare 1 % mindre selv om at tiden til å ferdiggjøre en utdanning forlenges fra fire til sju år. Andel elever som ferdiggjorde en utdanning økte fra 45 % til 61 % og andel elever som stadig var blant studerende minsket like mye.  

Mer: www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=5981

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: drop-outs

September tilegnes utdanningsvitenskap i Islands universitet når det feirer 100 år

Det utdanningsvitenskaplige institutt står for en rekke spennende arrangement og forelesninger. Programmet starter den 1. september med foreleser Dr. Linda Darling-Hammond professor fra Stanford universitet. Mange andre internasjonale forelesninger følger.

ENIRDELM Konferansen (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) arrangeres dagene 22-24 september. ENIRDELM er europeisk forbund for forskere og ledere innenfor utdanning. Programmet avsluttes den 30. september med Utdanningsvitenskapelig fakultets årlige konferanse. Formålet for konferansen er å skape en plattform, for de som arbeider med utdanning og pedagogikk, hvor innovative forsknings- og utviklingsprosjekt innen for skolesystemet på Island presenteres. 

Mere: www.hi.is/frettir/menntavisindi_i_september

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Skepsis til eliteklasser i Osloskolene

Etablering av eliteklasser i ungdomsskolen skaper diskusjon. De 10 prosent beste i språkfag og realfag på ungdomsskolen skal få undervisning i videregående skole. Tilsvarende skal de beste på videregående få undervisning ved universitetet.

Les mer på: Vg.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Nettstudier i norske fengsler

Regjeringen har uttrykt at de vil øke muligheten for å ta i bruk  fjernundervisning og nettstudier for på den måten å gjøre det lettere for de innsatte å ta høyere utdanning. Flere prosjekt er satt i gang.

Les mer på: Issuu.com 

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Utdanning som motvekt mot hat og fordommer

Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland holdt tale ved immatrikuleringen ved Høgskolen i Lillehammer den 17. august 2011. Hun valgte å innlede med det Kronprins Haakons sa på Rådhusplassen i Oslo 25. juli, etter massakren på Utøya.

"Kjære unge. Dere er vårt korrektiv, vårt mot og vårt håp. Det er dere som skal forme og bestemme hvilket Norge vi skal ha i årene framover. (...) Vi står overfor et valg. Vi kan ikke gjøre det som skjedde ugjort. Men vi kan velge hva dette skal gjøre med oss som samfunn og enkeltmennesker."

Les hele talen på: www.hil.no/hil/hil/nyheter/les_aaslands_tale_til_studentene

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Nya åtgärder för bättre integration

Sysselsättningen bland utrikes födda är lägre än bland inrikes födda. Sysselsättningsgraden varierar också mellan olika grupper av invandrare – flyktingar och deras anhöriga är t.ex. arbetslösa i högre grad än andra utrikes födda.

Det redovisas i ESOs (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) rapport Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration.. I rapporten analyseras den kunskap som finns och den politik som förs för att förbättra invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Författarnas huvudsakliga slutsats är att dagens integrationspolitik är väl förankrad i aktuell forskning, utvärderingar och internationella erfarenheter. Trots det så finns ett stort utrymme för förbättringar. I rapporten föreslås ett antal konkreta åtgärder för bättre integration t.ex. Inför ett begripligt, lättillgängligt och effektivt system för godkännande av meriter och klargöranden om behov av kompletterande utbildning. I dag är ansvaret för att fastställa valideringar och kompletteringsbehov fördelat på många olika aktörer. För utrikes födda kan det vara svårt och ibland omöjligt att hitta rätt instans. Systemet fungerar inte heller effektivt när de väl hittar rätt.

Läs pressmeddelande: PDF
Läs rapporten: PDF 
Länk till ESOs  webb-plats: HTML

E-post: Asta.Modig(är)skolverket.se
Mer om: immigrants

Ett särskilt perspektiv på högre studier?

Annelie Andersén, fil.dr., har disputerat med avhandlingen: ”Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet”.

Avhandlingen behandlar övergången mellan folkhögskola och högskola. Resultaten visar att folkhögskolans företrädare genom hela folkhögskolans historia har förhållit sig till två huvudidéer, den om folkhögskolans särart och den om att folkhögskolan är en institution som anpassar sig efter det omkringliggande samhället och dess krav.
Dessa båda idéer förklarar varför olika sociala identiteter och olika sociala representa¬tioner existerar bland folkhögskoledeltagarna. Grundidén att folkhögskolan har en särart leder till representationer om folkhögskolan som ett alternativ till annan utbildning och högskola och universitet som något som inte är likt folkhögskola. Den andra grundläggande idén om folkhögskolan som en institution som ständigt anpassar sig leder till representationer om folkhögskolan som en andra chans och högskolan som mål.

Läs mer: http://center.hj.se/encell/om-encell/medarbetare/annelie-andersen.html

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Ny myndighet på Åland

Ålands har fått en ny myndighet, Ålands gymnasium. Förvaltningschefen tillträdde sin tjänst redan i mars. Våren har använts för att utser personer i ledande positioner för de skilda funktioner som ingår.

Den nya myndigheten har tre huvudsakliga ansvarsområden, av vilka vuxenutbildningen utgör ett. De övriga är gymnasiala utbildningar: studentexamen (Ålands lyceum) och yrkesutbildning (Ålands yrkesgymnasium). Utbildningsledare för vuxenutbildnings- och informationsavdelningen är Viveca Häggblom. En första målsättning på vuxenutbildningssidan är att organisera och utforma verksamheten, vilket bl.a. handlar om att samordna befintliga verksamheter (vägledning, integration och befintliga kurser och program) samt att, i samverkan med resten av Ålands gymnasium, utveckla några specifika aspekter – bland annat kvalitetsarbetet.

Följ utvecklingen på www.gymnasium.ax
Kontakt: viveca.haggblom(ät)gymnasium.ax

E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax

Ny projektledare för åländskt valideringsprojekt

Peter Strandvik har utsetts till ny projektledare för det av Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregering finansierade projektet Validering på Åland. Han har i uppdrag att slutföra projektet som påbörjades 2008.

Ursprungligen skulle projektet avslutas under 2010, men projekttiden har förlängts till 31.12.2012. Peter har en bakgrund som lärare och studievägledare inom utbildningsprogrammet handel och administration och har sedan 1990-talet på olika sätt engagerat sig i de kurser som erbjudits vuxna. Han har även medverkat i utvecklingen av distansutbildningen samt ingått i ledningsgruppen för projektet FlexLearn.

Kontaktuppgifter: peter.strandvik(ät)handels.ax

E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax

Europe

Development of innovative methods of training the trainers

I 2011 og 2012 et Grundtvig Multilateralt projekt med titlen “Development of Innovative methods of training the trainers”.

Projektet sigter mod at udvikle en ny metode i efteruddannelsen af voksenundervisere. Hensigten er at sætte voksenundervisere i stand til at udvikle undervisningsmoduler baseret på iagttagelsen og bearbejdningen af kunst, for at udvikle deltagernes kritiske tænkning og kreativitet. I projektets første fase er der blevet gennemført en undersøgelse i alle partnerlande (Danmark, Grækenland, Rumænien og Sverige) med henblik på at belyse, I hvilket omfang voksenundervisere og deres deltagere mener, at kunstperception og –diskussion vil fremme læring. Endvidere er der blevet gennemført et studium af engelsksproget litteratur om emnet “creativity and art as educational tools in adult education”. Resultaterne af disse studier er fremlagt i en synthesis report.

Man kan se rapporter samt mere om projektet på:  www.artit.eu

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

NVL

Internationell konferens om Validering

5-7 mars 2012 genomför NVL i samarbete med flera nordiska och europeiska organisationer en internationell konferens om validering med titeln “To implement a high quality validation process – a challenge!”

Konferensens mål är bl.a. att visa på aktuell valideringsforskning och goda/lärande exempel från nordiska länder och från övriga Europa. Bland medverkande kan nämnas Mrs Martina Ni Cheallaigh, EU-kommissionens avdelning för utbildning och kultur,  Ms Maria Francisca Simoes, National Agency for Qualification (ANQ), Portugal, Parick Werquin, economist, Higher Education Institution, Frankrike och Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige.
Plats: Oslo, Norge

Läs mer: HTML  
Program: PDF
Anmälan: HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Hva slags kunnskapstilbud får voksne om bærekraftig utvikling?

7. oktober 2011, København

NVL inviterer til nordisk seminar
7. oktober kl 10.00 - 16.00
Grundtvigsk Forum, Vartov,
Farvergade 27, 1463 København
Seminaret er gratis. Påmelding innen 15. september til ellen.stavlund(ät)vofo.no

Hvorfor skal du delta? Fordi det gir deg mulighet til å påvirke.

Les mere på NVL:s Kalender-sida

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Verktøyet finnes, bruk det!

Nordisk Ministerråd og Styringsgruppen for Voksnes Læring, SVL, ønsket å få innsikt i hvilken grad voksne får mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter for kunne påvirke en bærekraftig utvikling. Hva slags læringstilbud finnes for voksne i Norden innenfor klima og miljø?

Voksenopplæringsforbundet i Norge (VOFO) fikk oppdraget med å gjennomføre en slik kartlegging i løpet av 2010 og 2011. I overensstemmelse med FN-prosessen valgte VOFO å benytte bærekraftig utvikling som et overordnet begrep, som setter klima- og miljøutfordringene i et mer helhetlig perspektiv.
Rapporten gir en kort oversikt fra hvert av de fem nordiske landene når det gjelder voksenopplæring, strategi for bærekraftig utvikling og aktuelle tilbydere med eksempler på tilbud og tiltak. Forskning og kunnskap er grunnleggende elementer i arbeidet for en bærekraftig utvikling, områdene må styrkes og utvikles, slik det også presiseres i policy- og strategidokumenter og kunnskapen gjøres attraktiv og tilgjengelig. Like nødvendig er det at samfunnet med sine innbyggere blir motivert til å endre holdninger og adferd og at de små skritt blir like viktige for myndighetene som de store og synlige tiltakene.

Rapporten viser at verktøyene er der, de må benyttes. Rapporten genomfördes av Vofo i samarbete med NVL:s arbetsgrupp för hållbar utveckling på uppdrag av SVL.

Kunnskap for Bærekraftig utvikling
- en oversikt over tilbud til voksne i Norden. NMR, Vofo, NVL 2011:
old.nordvux.net/page/1296/hallbarutveckling.htm

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

RSS

nmr_se

Publiceringsdag: 6.9.2011

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande