Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Regeringsskifte på vej efter folketingsvalg

Der var valg til Folketinget d.15.september. Valgets resultat peger på et regeringsskifte.

Grundlaget for en ny regering forhandles pt. med socialdemokratiets leder Helle Thorning-Schmidt som forhandlingsleder. Forhandlingerne forventes afsluttet næste uge.

Læs mere om valgets resultater, de valgte medlemmer mv. på www.dr.dk/Nyheder/Temaer/2011/Valg/index.htm

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Aftenskolerne styrker demokrati

En undersøgelse lavet af de fire landsdækkende oplysningsforbund (AOF, NETOP, DOF og LOF) med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd konkluderede, at aftenskolen bidrager til demokratiet på flere måder, bl.a. bibringes deltageren viden om rettigheder og pligter i demokratiet gennem ”undervisning om demokrat, følelser og personlig stillingtagen til demokratiet aktiveres, undervisningen ”model for det gode samfund” og bibringer undervisningen demokratiske handlekompetencer.

Læs undersøgelsen: www.lærerportalen.dk/medborgerskab

Læs kronik om undersøgelsen på Dfs.dk (pdf)

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Læringsspillet ”Benspænd” optimerer problemløsning i byggeprocesser

Læringsspillet ’Benspænd’ er udviklet med det formål at klæde fremtidens arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere på til at forstå værdien af samarbejde, god planlægning og kompleksiteten i byggeprocesser.

Udviklingsarbejdet er gennemført af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og spiludviklingsvirksomheden WORKZ, der har samarbejdet med forskere fra Center for Ledelse i Byggeriet ved Copenhagen Business School og en række praktikere fra byggeriet.
Spillet er frit tilgængeligt på internettet, gratis at bruge og appellerer til alle med interesse eller erfaring i byggeri.

Se mere på: www.benspaend.dk

Læs mere på Dpu.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Vägledningen i invandringens första skede förbättras

Finland fick en ny integrationslag i början av september. Med den nya lagen vill man särskilt förbättra vägledningen i invandringens första skede och påskynda sysselsättningen av invandrare.

Enligt den nya lagen har en person som flyttar till Finland möjlighet att få integrationstjänster och integrationsrådgivning. I samband med att personen beviljas uppehållstillstånd eller registrerar sin uppehållsrätt får han information om det finländska samhället, arbetslivet och medborgarens rättigheter och skyldigheter.
Den nya integrationslagen ska svara på de förändringar som inträffat i invandringen under de senaste åren. Tidigare utgick lagen från att invandrarna var flyktingar eller återflyttare, men i dag flyttar man till Finland av många olika orsaker. Den nya integrationslagen tar hänsyn till invandrare av olika ålder och bakgrund.

Läs mera på Intermin.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Utvärderingen av utbildningen genomförs med nya krafter

Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt nya medlemmar till Rådet för utbildningsutvärdering för perioden 1.9.2011–31.12.2013.

Rådet för utbildningsutvärdering är ett självständigt sakkunnigorgan för utvärdering av utbildning och har till uppgift att utvärdera utbildning och inlärning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet samt vuxenutbildning. Sekretariatet bereder och verkställer rådets beslut och utgör administrativt ett fristående institut vid Jyväskylä universitet.
Den nya regeringen vill förstärka utbildningsutvärderingen genom en fusion av nationella utvärderingsinstanser till ett Center för utbildningsevaluering. Detta innebär extra utmaningar för det nya Rådet för utbildningsutvärdering.

Läs mera: www.edev.fi/portal/ruotsiksi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Norway

Flere innvandrere består norskprøven

Seks av ti voksne innvandrere som gikk opp til skriftlig norskprøve i sommer, besto prøven. I tre av fire fylker er resultatene bedre enn i fjor.

58 prosent besto skriftlig Norskprøve 3, mens 63 prosent besto den litt enklere skriftlig Norskprøve 2.
Resultatene på begge prøvene er bedre enn fjoråret, da henholdsvis 53 og 57 prosent av kandidatene sto. Det viser tall fra Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
– Disse resultatene lover godt for 2011. De fleste deltakerne tar sin avsluttende norskprøve i juni. Sommerprøvene kan derfor være en god indikator på hvordan resultatet for hele året blir, sier avdelingsdirektør Bjørg Ilebekk i Vox.

Les mer på Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Mer enn 400 virksomheter i Norge får penger til opplæring

415 virksomheter får i år 81 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte. Det har aldri før blitt delt ut så mye penger fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Årets søknadstall var også høyere enn noen gang. 700 virksomheter søkte om til sammen 200 millioner kroner.

Les mer på Vox.no

Se alt om tildelingen på www.vox.no/bka

Mer om BKA: www.vox.no/presserom_bka

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Stora utbildningssatsningar i höstens budgetproposition

Regeringen förstärker vägarna till jobb för unga

Regeringen stärker möjligheterna till jobb för unga bland annat genom att sänka restarungamomsen. Inom arbetsmarknadspolitiken föreslås satsningar för att få fler unga utan fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg att återuppta studierna samt insatser för att höja kvaliteten och aktiviteten i jobbgarantin för unga.

Vidare föreslås satsningar inom ramen för det reguljära utbildningssystemet i form av nya utbildningsplatser inom yrkesvux och yrkeshögskola. Förslagen omfattar totalt ca 7,5 miljarder kronor och finns med i regeringens kommande budgetproposition.

Läs mer på Regeringen.se

Stora satsningar på utbildning i budgetpropositionen

Budgetpropositionen innehåller fler stora satsningar på utbildning. Det blir ett mattelyft med fortbildning för lärare, en lärarreform med en karriärstege för duktiga lärare, kvalitetssatsning på humaniora och samhällsvetenskap i högskolan samt fler platser på utbildningarna till läkare, tandläkare, sjuksköterska och civilingenjör.

Lärarlyftet II införs, en fortbildningssatsning som innebär att lärare som har legitimation men saknar behörighet inom något av de ämnen eller årskurser som de undervisar i ska erbjudas utbildning för att få denna behörighet. Särskilda medel avsätts för fortbildning för yrkeslärare och för vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL)

Läs mer på Regeringen.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Tre myndigheter blir två

Regeringen har beslutat om en översyn av myndigheterna på högskoleområdet. Översynen berör Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret. Utredningsuppdraget innebär att föreslå hur en ny myndighetsstruktur ska genomföras — inte om.

De funktioner som idag finns inom de tre myndigheterna kommer i allt väsentligt att finnas även efter omorganisationen — men i en ny ram. Direktiven följer ideologin att tydligt skilja kontroll från främjande.

Läs mer på Hsv.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Ny rektor ved Fróðskaparsetur Føroya, Færøernes Universitet

Den 1. september var der rektorskift ved Færøernes universitet. Sigurð í Jákupsstovu, Ph.D, som er ny rektor, lægger vægt på, at det er vigtigt, at alle unge på Færøerne ved hvilke uddannelsesmuligheder universitetet har at byde.

Som situationer er nu, rejser hvert år omkring to trediedele af alle unge, som har en gymnasial uddannelse, til udlandet for at videreuddanne sig. Derfor skal Færøernes universitetet og dets uddannelsestilbud brandes. Den nye rektor påpeger endvidere, at uddannelserne kontinuerligt må tilpasses samfundets behov. Tilbudene skal være mere fleksible, nye uddannelser skal etableres og der skal oprettes tættere samarbejde med erhvervslivet for at gøre uddannelserne mere attraktive og relevante for de uddannelsessøgende.

Læs mere på færøsk på: www.setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: ElisabethH(ät)setur.fo

Grönland

Undervisning i dansk tilpasses for hver grønlænder i Odense

På Det Grønlandske Hus i Odense er der i samarbejde med en lokal kompetence center undervisning i dansk, som er gratis, på individuelt niveau for grønlændere i Odense. Voksenundervisningen tager udgangspunkt i forbedring af danskkundskab for grønlændere der bor og studerer i Odense.

Det Grønlandske Huse i Danmark er en del af uddannelsessystemet i Grønland. De findes i Aalborg, Aarhus, Odense og København og fungerer som samlingspunkt for grønlændere, også som studievejledningssteder for studerende i Grønland.

Mere om det i Sermitsiaq Grønlands nyhedsavisens hjemmeside:
http://sermitsiaq.ag/node/107903

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

Flydende uddannelsesmesse langs kysten i Grønland

Der var fra den 5. til den 10. september i skibet råd og vejledning om muligheder for at tage på uddannelse i Nordjylland. Skibet sejlede ind til Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk. Der var ud over lærere og uddannelsesvejledere også tidligere og nuværende elever, der fortalte om Nordjylland som et uddannelsessted.

Projektet var igangsat af Det grønlandske hus i Aalborg for at imødekomme information og bedst mulige vilkår for uddannelse i Nordjylland, da mange grønlændere tager til Danmark for at studere pga. mangel på uddannelsespladser i Grønland.

Mere om det fra Qanorooq nyhedsudsendelsen i KNR-TV på Dr.dk

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

NVL

Brugernes stemme – resultater fra et nordisk forskningsprojekt í studie- og karrierevejledning

Resultaterne fra et nordisk forskningsprojekt om studie- og karrierevejledning blandt voksne er nu blevet udgivet i rapporten Voice of users: Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries.

Ideen om at aktivere brugerne í organiseringen af offentlig service er kommet mere  i fokus de sidste par år, også í studie- og karrierevejledning. Bag ideen ligger det demokratiske synspunkt, at brugere skal have ret til at tage stilling til servicen og mulighed for at få indflydelse på, hvordan den er organiseret. Med en aktiv brugerdeltagelse mener man, at kvaliteten af vejledningsservicen bliver bedre. Dette forskningsprojekt har b.a. det formål at undersøge, í hvilken grad brugere er aktive deltagere i udviklingen af studie- og karrierevejledningen for voksne i de nordiske lande. Et andet formål er at undersøge, hvordan vejledningen påvirker brugerne, d.v.s. hvilket udbytte og hvilke resultater brugerne fået ud af vejledningen. Forskningsprojektet var koordineret af Islands Universitet og finansieret af Nordisk ministerråd.

Læs om resultaterne af forskningsprojektet: HTML

Andrea G. Dofradóttir
E-post: andread(ät)hi.is

Hvordan kan fjernstudier skabe udvikling i udkantsområder?

Dette var overskriften til et symposium, som Distans – det nordiske fjernundervisningsnetværk – holdt i Nordens Hus i Torshavn den 21. sept.

Omkring 70 interesserede deltagere fra diverse uddannelsesinstitutioner og virksomheder var mødt op til Distansnetværkets symposium i Torshavn, som satte fokus på muligheder via fjernundervisning og anvendelse af IT i forhold til læring, uddannelse  og udvilking i udkantsområder. Udover spændende og inspirerende oplæg om fleksibel uddannelse samt erfaring med fjernstudier fra andre udkantsområder i Norden, var der sat fokus på erfaringer og muligheder på Færøerne. Oplæggene med færøeske aktører viste, at der er en del erfaringer på forskellige niveauer, som det er værd at samarbejde om og dermed videreudvikle. På Handelsskolen i Kambsdalur, som i en del år har tilbudt grundlæggende erhvervsfag via fjernstudier, har de ikke blot kursister fra udkantsområder på Færøerne, men kursister med færøsk baggrund fra hele verden. Handelsskolen i Torshavn udbyder fx enkelte fag fra HD 2. del som fjernstudie i samarbejde med Århus universitet. På lignende måde er en BSc uddannelse i Software Engineering ved Færøernes universitet struktureret på den måde, at fakultetet er indgået i et samarbejde med Mittuniversitetet i Sverige, som  leverer nogle af modulerne som fjernstudier for studenterne på Færøerne. Det fjerde og sidste eksempel drejede sig om, hvordan motivation kan skabes i læringssimulationer i forbindelse med olieindustrien. Her var det Simprentis, en international færøsk virksomhed, som leverer kurser over hele verden.

Læs mere om de forskellige oplæg på NLVs Distansnetværks hjemmeside:
http://distans.wetpaint.com/

Elisabeth Holm
E-post: ElisabethH(ät)setur.fo

Seminar om læring/utdanning som vei til samfunnsendringer

8. og 9. september holdt NVLs kompetanseprosjekt 2009 -2012 ett seminar i Lund Sverige. Målet var å presentere og diskutere den analysen som en gruppe nordiske forskere har gjort på en rekke gode eksempler på hvordan læring/utdanning har vært anvendt for å møte forandringer på arbeidsmarkedet var eller i samfunnet generelt.

Alle som registrerte seg hadde på forhånd mottatt en preliminær rapport fra gruppen med analyse på eksemplene og teoretisk dekning. Over førti deltakere var bidro med stor interesse til gruppearbeidet og lyttet til forskernes presentasjoner av arbeidet med analysen. Etter seminaret har alle vedkommende eksemplene fått rapporten tilsendt og dermed gitt anledning til å sende inn bemerkninger til analysen eller framsetningen av deres eksempel i rapporten. Frist til å sende inn bemerkninger er til 1. oktober.

Mer: HTML

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(hja)frae.is

RSS

nmr_se

Publiceringsdag: 27.9.2011

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande