Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Flere unge forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse

Nye tal fra profilmodellen viser, at flere unge forventes at gennemføre en uddannelse.

Profilmodellen følger fortløbende op på regeringens målsætninger på uddannelsesområdet og resultater beskriver kriterier som årgang, prognoseperiode, køn og etnicitet. På alle områder ses forbedrede resultater.

Læs mere: HTML
Læs om profilundersøgelser: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Den nye finanslov

Flere midler til forskning

Et bredt forlig står bag en aftale om at tildele 1 milliard til forskning og innovation. Både fri og strategisk forskning tilføres midler. Særlige indsatsområder er energi-, miljø- og fødevareforskning samt innovation.
Læs mere: HTML  
Læs aftalen: PDF

Folkeoplysningen besparelser og øgede midler

I valgkampen blev det sagt, at genopretningspakkens besparelser på højskoleområdet ville blive rullet tilbage. Det er ikke sket og 55 højskoleforstandere har protesteret og opfordrer regeringen til at finde og tilbageføre de 40 millioner der blev sparet
Læs protest: HTML
Efterskolerne har derimod fået tilført midler, så det nu er billigere at gennemføre et år på efterskoler.
Læs pressemeddelse: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Poverty walks” i København med hjemløse som guider

I forbindelse med EU’s fattigdomsår i 2010 igangsatte Fonden projekt UDENFOR et oplevelsestilbud, der sætter fokus på social udstødelse og marginalisering.
Formålet er bl.a., at mindske fordomme og styrke sameksistens og en rummelig by gennem møde med byens fattige og udsatte miljøer og mennesker. Hjemløse har gennemgået et træningsforløb og er guider på turene.
Læs evalueringsrapport om projektet: HTML
Bestil byvandring med Poverty walks: www.udsatsen.dk
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: equality, culture

Finland

Webbtjänst som stöd för livslångt lärande

Webbtjänst för lärande är ett elektroniskt bildningscenter som i fortsättningen erbjuder tjänster som gäller såväl medborgare som anordnare av utbildning och undervisning, från förskoleanmälan till vuxenutbildning. En lätthanterlig webbplats med tjänster i anslutning till studier, antagning, inlärning och karriärplanering enligt principen om livslångt lärande utlovas.

Webbtjänsten byggs upp av existerande och nya tjänster samt av informationssystem som stöder dessa. Tjänsten utgår från kundernas behov och intressentgrupperna deltar aktivt i uppbyggandet och är med om att ta den i bruk.
Det är undervisning- och kulturministeriet som svarar för projektet och dess resurser. Själva webbportalen byggs upp av Utbildningsstyrelsen. Webbtjänst för lärande förverkligas under tiden 1.1.2011–31.12.2013.

Läs mera: PDF

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Integrationsfrågorna till arbets- och näringsministeriet

Integrationsfrågorna överförs från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet från och med ingången av 2012. Överföringen har sin bakgrund i regeringens vilja att effektivisera invandrarnas sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

Genom överföringen vill regeringen säkerställa att arbets- och näringsförvaltningen kan rikta alla sina tjänster på att främja invandrarnas integration och sysselsättning. Inrikesministeriet kommer också i fortsättningen att svara för frågor som gäller immigration, internationellt skydd för personer och återflyttning.

Läs mera: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Finanslov for 2012

Den 7. desember godkjente Althinget finanslov for 2012. Til finansloven for 2012 hører bl.a. søknader om IPA bidrag til EU. Målet med IPA (Instrument for PreAccession Assistance) er å styrke søkestatenes infrastruktur.

Det totale bidrag som Island har søkt om som IPA er 30 millioner euro eller knapp fem milliarder ISK. Beløpet fordeles over årene 2011 til 2013. Bedre økonomisk rapportering, sikrere mat, utvikling av system for validering av realkompetanser og utviklingsprogram for området rundt Eyjafjallagletsjer er noen av de oppgaver som regjeringen i Island ønsker at Europaunionen støtter på grunn av statens søknad om medlemskap til EU. Et av forslagene for Islands IPA program for 2011 er støtte til Arbeidslivets opplæringssenter for å øke kompetansen for voksne med kort formell utdanning gjennom å utvikle realkompetansevurdering.   

Mer: HTML

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Lærer mer av obligatoriske kurs enn frivillige kurs

Obligatorisk opplæring finansiert av arbeidsgiver kan være et godt virkemiddel for læring blant arbeidstakere, viser tall fra 2010. Interesse og behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter er større blant deltakere på obligatoriske kurs enn på frivillige kurs.

Les mer på: Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Livslang læring er en politisk ambisjon

Ferske tall at svært få høyskoler gir fritak på bakgrunn av realkompetanse.

Realkompetansevurdering er inkluderende og alle bør ha mulighet til å lære livet gjennom. Disse mulighetene forsterkes ved at verdien av det praktiske vurderes på lik linje som det teoretiske, sa statsråd Tora Aasland nylig.

Les mer på: Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

A World Worth Living In - en slutrapport

Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö. Folkbildningsrådets styrgrupp konstaterar bl.a. i sina sammanfattande slutkommentarer att arrangerandet av världskonferensen sammantaget blev en framgång innehållsmässigt och organisatoriskt.

Mycket positiva omdömen har kommit från såväl deltagare, medarrangörer som samarbetspartners.
En viktig fråga inför framtiden är hur folkbildningen långsiktigt kan stärka sin position i EU och i övrigt internationellt arbete. Ett av syftena med konferensen var att aktualisera och stärka folkbildningens betydelse i utvecklingssamarbetet.

Läs rapporten: PDF

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Utredaren ska kartlägga i vilken grad utbildningen lever upp till nationellt fastställda mål och syften när det gäller anpassning efter individers behov och förutsättningar samt vid behov föreslå åtgärder för att förbättra utbildningen så att målen och syftena uppfylls.

Utredaren ska bland annat analysera varför så många med hög tidigare utbildning studerar inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå, analysera och vid behov föreslå åtgärder för att förbättra studie- och yrkesvägledningen och utveckla användningen av den individuella studieplanen för studerande inom all vuxenutbildning samt  kartlägga den ekonomiska situationen för studerande på grundläggande nivå. 

Uppdraget ska redovisas senast den 2 april 2013.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/14106/a/178680

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

NMR

Nordplus Voksen Skriveseminar 2012 nu åben for tilmeldinger!

Tilmeld dig skriveseminaret straks og få hjælp til at skrive din ansøgning til Nordplus Voksen programmets kommende ansøgningsfrist 1. marts 2012 – og husk din bærbare computer!
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering afholder i samarbejde med Nordplus kontoret i Litauen, Education Exchanges Support Foundation, skriveseminar for kommende ansøgere til Nordplus Voksen programmets næste ansøgningsfrist 1. marts 2012.
Nordplus Voksen Skriveseminar finder sted d. 20. januar 2012 i Vilnius, Litauen, kl. 10 – 16 (ankomst og registrering fra kl. 9.30).
 
Les mere: HTML | PDF
Ansøgningsformular: HTML | WORD

NVL

Seminar om voksenlærerens kompetanse

NVL i Danmark og på Island holder i samarbeide med Arbeidslivets opplæringssenter og Islands Universitet et seminar den 12. januar 2012 á Hilton Reykjavik Nordica.

Målet er å belyse, fra forskjellige vinkler, hvilke krav bør stilles om pedagogiske kompetanser til de personer som planlegger læring for voksne og de som underviser voksne, samt hvilke studietilbud finnes for disse. Islandske forelesere presenterer situasjonen i Island og tre utenlandske gjester redegjør for nyere nordisk forskning på området. Maria Marquard, dansk koordinator i NVL, presenterer en kortlanging av hvilke krav stilles til de som sysler med voksenlæring i de nordiske landene. Professor Bjarne Wahlgren fra National senter for kompetanse i Danmark, besvarer spørsmålet om voksenpedagogisk kompetanse. Hva skal voksenlæreren kunne for at skape best mulig sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv? Per-Erik Ellström, Linköping Universitet vil fortelle om sin forskning på læring på arbeidet og hvilke konsekvenser det har for tilretteleggelse av opplæring og kompetanseutvikling i bedrifter. Det blir lagt vekt på liflig diskusjon og dialog.

Mer: HTML

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

DialogWeb förändras

NVL:s webbpublikation DialogWeb förändras från och med januari 2012.

Webbtidningens artiklar blir publicerade löpande i adressen www.dialogweb.net och utvalda artiklar också på Facebook. Bloggar och artiklar kommer att spegla det som sker inom nordiskt samarbete för vuxnas lärande, och relateras till verksamhet inom NVL:s nätverk. DialogWeb skall sätta fokus på aktuella teman under Norges förmanskap i Nordiska ministerrådet samt Europeiska Unionens temaår 2012 om aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer.

NVL utger inte längre den tryckta årspublikationen som presenterade ett urval av det föregående årets artiklar. Dessa artiklar kan läsas på webben. Tematiskt tryckt Dialog skall publiceras i 2012 i anknytning till nordisk Innovationskonferens som hålls den 4 -5 juni i Oslo.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: dialogue, media

God Jul och Gott Nytt År

Glædelig Jul og Et Godt Nytår

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

God Jul og Godt Nyttår

Gledilig Jól og Gott Nyttár

Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi

Merry Christmas and Happy New Year


RSS

nmr_se

Publiceringsdag: 20.12.2011

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande