Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Hallitus hyväksyi vuoden 2013 tulo- ja menoarvion – sopu yhtenäisyyslista-puolueen kanssa löytyi

Yksi keskeinen keskustelunaihe on ollut niiden työttömien toimeentulon turvaaminen, jotka putoavat 1. tammikuuta päivärahajärjestelmästä. Nyt voimaan tullut uusi säädös takaa työttömille vielä puolen vuoden toimeentulon, mikäli he osallistuvat koulutukseen.

Useat neuvotteluissa sovitut asiat vaikuttavat erityisesti aikuiskoulutuskenttään. Esimerkiksi Tanskan 13 VEU-keskuksille (aikuis- ja täydennyskoulutuskeskus) varataan jatkossakin rahoitusta, mikä takaa aikuis- ja täydennyskoulutuksen saatavuuden yrityksille ja niiden työntekijöille.
Budjetissa painotetaan erityisesti ammatillista koulutusta ja nuorisokoulutusta. Ammattikoulutuksen laatua parannetaan mm. kehittämällä opettajien ja johtohenkilöstön osaamista ja uusien pedagogisten pätevyysvaatimusten avulla. Opiskelijoille varataan mahdollisuuksia työssä oppimiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla, jotta he voivat suorittaa opintonsa loppuun. Lisäksi perustetaan uusia harjoittelukeskuksia.
Vapaan sivistystyön piirissä 10. luokan opetusta ja ammatilliseen koulutukseen valmistavaa opetusta tarjoavat vapaat oppilaitokset (frie fagskole) saavat takaisin sen tuen joka niiltä otettiin pois vuoden 2010 elvytyspaketin yhteydessä. Kansanopistoihin kohdistuvat säästötoimet pysyvät sen sijaan voimassa. Tanskaa maahanmuuttajille opettavat kielikeskukset eivät joudu säästöjen kohteeksi, ja nuorten työpajatyyppistä ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten tuki säilyy. Tutkimusrahoitusta suunnataan vuonna 2013 erityisesti  elintarvikkeiden, ympäristön, terveyden ja tuotannon tutkimukseen sekä vapaaseen tutkimukseen ja innovointiin.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Uvm.dk | www.dfs.dk | Fivu.dk | Mm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Ammattikoulutuksen tarjontaa kohdennetaan alueellisten ja alakohtaisten tarpeiden mukaisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut ehdotuksensa ammatillisen peruskoulutuksen alueellisiksi ja alakohtaisiksi tarjontatavoitteiksi vuosille 2013-2016. Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeen perusteella.

Ammatillisen koulutuksen saatavuus suhteessa ikäluokkaan paranee  useimmissa maakunnissa ja erityisesti niissä maakunnissa, joissa koulutustarjonta on ollut niukkaa. Ehdotukseen sisältyy kuitenkin myös monille alueille  kohdistuvia merkittäviä opiskelijapaikkamäärien vähennyksiä, mikä asettaa haasteita koulutuksen järjestäjille.
Ministeriön ehdotukseen pyydetään palaute koulutuksen järjestäjiltä ja muilta sidosryhmiltä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Lisää aiheesta: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Ruotsinkielistä työvoimaa tarvitaan etenkin hoito- ja hoiva-alojen ammateissa

Ruotsinkielisen työvoiman suurimmat rekrytointitarpeet vuoteen 2025 mennessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, lääkäreitä ja muita hoitoalan ammattilaisia pitäisi kouluttaa noin 30 prosenttia enemmän, jotta koulutus vastaisi työelämän tarvetta.

Tämä käy ilmi Opetushallituksen ruotsinkielisestä koulutustarveselvityksestä Yrke2025, joka kartoittaa Suomen ruotsinkielisen väestön työvoima- ja koulutustarpeita vuoteen 2025 saakka.
Koulutetun työvoiman tarve kasvaa vuoteen 2025 saakka, koska lähes puolet tällä hetkellä työssä käyvistä siirtyy tuohon mennessä eläkkeelle. Eläköityminen on erityisen voimakasta niissä työtehtävissä, joissa tarvitaan ammatillista peruskoulutusta.

Ennakointiraportti löytyy osoitteesta www.edu.fi/yrke2025  ja Facebookista
Lisää aiheesta: Oph.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Uusi raportti koulutuksen ja työn integroinnista

Koulutuksen ja työn integrointia pohtiva uusi työryhmä luovutti 12. marraskuuta pääministeri Jóhanna Sigurðardóttirille raportin, johon sisältyi suosituksia. Työryhmään kuului edustajia oppilaitoksista, ministeriöistä ja työnantaja- sekä työntekijäjärjestöistä.

Kesäkuussa 2011 työryhmä sai tehtäväksi luoda strategian tärkeiden koulutus- ja työmarkkinatoimenpiteiden integroimiseksi työmarkkinoiden tarpeiden näkökulmasta. Tavoitteena on muun muassa kasvattaa ammatillisen koulutuksen merkitystä Islannin koulutusjärjestelmässä ja kehittää uusia, erilaisia opintosuuntauksia. Työryhmä ehdottaa tehokkaampaa koulutusstrategiaa, oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön vahvistamista sekä parlamenttitason keskustelua koulutuksen kehittämisestä.

Lisätietoa (islanniksi):
www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/7412

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Erityinen panostus pitkäaikaistyöttömiin

Islannin kunnat ja työvoimaviranomaiset satsaavat vuonna 2013 neljä miljardia Islannin kruunua määräaikaisten työpaikkojen luomiseen pitkäaikaistyöttömille. Uusi panostus esiteltiin 14. marraskuuta kuntien johdolle.

Panostus on tärkeä kuntien kannalta. Lähiaikoina 3700 pitkäaikaistyötöntä menettää oikeutensa päivärahaan pitkään jatkuneen työttömyyden takia. Osalle heistä kunnan myöntämä tuki on ainoa tulonlähde. Tämän ryhmän pienentämiseksi 2200 pitkäaikaistyöttömälle tarjotaan vuonna 2013 määräaikaista t työtä sekä henkilökohtaista tukea.

Lisätietoa (islanniksi): www.ruv.is/frett/thurfa-studning-eftir-atvinnuleysi

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Nonformaaliin aikuiskoulutukseen osallistuvien määrä kasvussa

Norjan tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 työssä olevista norjalaisista 51 % osallistui jonkinlaiseen nonformaaliin koulutukseen. Vuonna 2011 luku oli 48 %.

Osallistujamäärä kasvoi selvästi myös edellisvuonna. Ennen vuotta 2010 tämäntyyppiseen koulutukseen osallistuvien määrä oli laskussa. Kasvuja näkyi erityisesti siinä osallistujaryhmässä, jolla on alin koulutustaso.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vofo.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Vuoden 2012 kansansivistyspalkinnon sai Seniornett Norge

Sadattuhannet seniorit ovat päässeet mukaan digitaaliseen arkeen sen jälkeen kun Seniornett käynnistettiin vuonna 2007. Seniornett järjestää joka vuosi kymmenille tuhansille ikäihmisille kursseja, joiden aiheet vaihtelevat tietokoneenkäytön perusteista tabletin ja sosiaalisen median käyttöön. Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin aikuisopiskelijoiden teemapäivien yhteydessä lokakuussa 2012.

Lue aiheesta lisää (norjaksi): Vofo.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Uutta norjalaisen lukutaito-opetuksen kentältä?

Voxin (osaamispolitiikan virasto) vanhempi neuvonantaja, lukutaito-opetusverkosto Alfarådetin koordinaattori Helga Arnesen, toteaa, että lukutaito-opetukseen panostaminen on tärkeää tasavertaisen yhteiskunnallisen osallistumisen saavuttamiseksi. Paremman luku- ja kirjoitustaidon saavuttaminen edellyttää omalla äidinkielellä tuettua opetusta, ja siksi Vox on aikeissa testata äidinkielellä tuetun lukutaito-opetuksen menetelmiä.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Miten useammat saadaan käyttämään nettiä?

Kenellä on hauskin, kiinnostavin tai kenties erilaisin idea tietoyhteiskunnan ulkopuolelle jääneiden saamiseksi siihen mukaan? Digidel-kampanja, joka edistää koko väestön osallistumista tietoyhteiskuntaan, haastoi Digidel-teemapäivänä kaikki ideoimaan keinoja, joiden avulla yhä useammat ihmiset tulisivat osallisiksi tietoyhteiskunnasta.

Teemapäivän aikana kampanja esitteli myös uusia tilastotietoja ruotsalaisten internetin käytöstä ja syväanalyysin siitä väestöryhmästä, joka ei käytä internetiä. Jos et ollut paikalla tilaisuudessa, voit katsoa kaikki istunnot nyt jälkikäteen.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.digidel.se/just-nu/tack-for-fantastiska-digideldagar/
Haaste: www.digidel.se/om-oss/utmaningen/

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Panostus työttömien ja pitkään sairauslomalla olleiden kansanopisto-opetukseen

Ruotsin hallitus varaa syysbudjetissaan 57 miljoonaa kruunua siihen, että opintomotivaatiota lisäävät kansanopistokurssit ulotetaan myös yli 25-vuotiaiden haettavaksi. Esikuntoutuksen järjestämiselle kansanopistossa on myös laaja poliittinen tuki.

Opiskelumotivaatiota lisäävät kansanopistokurssit on tarkoitettu henkilöille, joilta puuttuu suorituksia peruskoulun oppimäärästä tai toisen asteen tutkinnosta. Opiskelumotivaatiota lisäävät kurssit kestävät enintään kolme kuukautta. Esikuntoutusta on järjestetty kansanopistoissa kokeiluhankkeena. Tavoitteena on auttaa pitkään sairauslomalla olleita ihmisiä lähemmäs työllistymistä.

Lisää tästä (ruotsiksi): HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Suuri osa Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä valmistuneista työllistyy

Kolme eri tutkimusta on tullut samaan tulokseen: lähes 90 prosenttia ruotsalaiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvan tutkinnon suorittaneista on töissä vuosi valmistumisen jälkeen, mikä tarkoittaa, että tämä koulutusmuoto työllistää tehokkaasti.

Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmää hallinnoiva virasto Myndigheten för yrkeshögskolan perustettiin vuonna 2009. Järjestelmään kuuluu suuri joukko toisen asteen jälkeisiä ammatillisia koulutusohjelmia. Järjestelmä on sikäli joustava, että sen piiriin kuuluvat koulutusohjelmat vaihtelevat. Ammattikorkeakoulutusjärjestelmään kuuluvia koulutuksia toteuttavat monet eri koulutuksen järjestäjät. Lupa koulutuksen järjestämiseen haetaan virastolta.
Ruotsalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän johtoajatuksena on, että ammattikorkeakoulututkinnon tulee johtaa työllistymiseen. Niinpä virasto selvittää entisten opiskelijoiden sijoittumista työmarkkinoille vuosittain kahden seurantatutkimuksen avulla. Näiden tutkimusten lisäksi virasto on itse tehnyt aloitteen täydentävästä rekisteritutkimuksesta.

Lisää aiheesta (ruotsiksi):
www.regeringen.se/sb/d/15649/a/203296

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Torshavnin bootcampissa pohdittiin pohjoismaisen meriteollisuuden innovaatiokykyä

Pelastavatko yliopisto-opiskelijat meriteollisuuden tulevaisuuden? Tätä kysymystä käsiteltiin Torshavnissa pidetyssä innovaatioworkshopissa, johon osallistui 18 opiskelijaa Färsaarilta, Islannista, Tanskasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsissa. Workshopissa keskusteltiin ja kilpailtiin meriteollisuusalan tärkeän haasteen ratkaisemisesta.

Workshopin otsikkona oli Nordic Marine Marketing Project (NMMP) ja se järjestettiin 29.10.–2.11.2012. Suunnitteluun osallistui pohjoismaisia meriteollisuusalan yrityksiä. Haasteena oli eräs ajankohtainen kysymys, jonka alan yritykset joutuvat kohtaamaan. Bootcampin tulokset kerätään raporttiin, joka voi auttaa alan yrityksiä luomaan innovatiivisia ratkaisuja ongelmien käsittelemiseksi. Kilpailun voittanut ehdotus oli nimeltään ”Nordic Fish Trace”.

Lisää aiheesta (fäärin kielellä): Setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Kurssi auttaa työttömiä työelämään

Vuonna 2012 Qaasuitsupin kunnassa on käynnistetty työttömille suunniteltu uusi työnhakukurssi. Hanke on osa Grönlannin itsehallinnon vuonna 2011 aloittamaa erityistä panostusta.

Lokakuussa 2012 pidimme työttömille työnhakukurssin Ilulissatissa. Kurssilla oli kaksi vetäjää ja 30 kurssilaista. Osallistujat olivat iältään 19–59-vuotiaita, ja kaikki sanoivat hyötyneensä kurssista. Kurssilaiset saivat mukaansa työnhakukäsikirjan ja USB-tikun, jolle oli tallennettu heidän kurssin aikana tekemänsä tehtävät. Jokainen osallistuja sai lähetetyksi vähintään yhden hakemuksen johonkin ilulissatilaiseen työpaikkaan, jossa on kiinnostunut työskentelemään. Kurssiin kuului myös yritysvierailuja, joiden kohteina olivat mm. Pisiffik, Arctic TV, Hotel Hvide Falk ja Hotel Arctic.
Yritysvierailujen lisäksi kurssilaiset etsivät tietoa internetistä Ilulissatin alueen yrityksistä ja lähettivät työhakemuksia sekä avoimen hakemuksen muodossa että työpaikkailmoitusten perusteella. Osallistujat kokivat, että kurssi antoi heille paremmat valmiudet työnhakuun.

Kurssin jälkeen jokaiselle osallistujalle järjestetään seurantatapaaminen, jossa katsotaan, miten hänen työnhakunsa edistyy.

Grönlannin työmarkkina- ja elinkeinoministeriölle palveluksiaan tarjonneet konsulttiyritykset järjestävät tällaisia työnhakukursseja eri puolilla Grönlantia. Kunnat voivat itse valita, minkä näistä konsulttiyrityksistä valitsevat kurssin pitäjäksi. Ikävä kyllä tämäntyyppiset työnhakukurssit ovat lyhytaikainen panostus. Kursseja järjestetään nyt toista vuotta. Kurssin työllistävää vaikutusta ei ole mitattu, joten kursseja järjestetään vielä kolmantena vuonna, olisi toivottavaa mitata kuinka moni kurssilainen on työllistynyt kurssin jälkeen. Joka tapauksessa meidän käsityksemme on, että työttömät saivat kurssilla lisää rohkeutta työnhakuun ja uskaltavat nyt lähettää hakemuksia – myös avoimena hakemuksena ja kirjallisesti – työpaikkoihin, jotka heitä kiinnostavat.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Qaasuitsup.gl

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

Grönlantilaisten pääsy tanskalaisiin korkeakouluihin helpottuu

Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä allekirjoitettiin 30. lokakuuta Helsingissä yhteinen julistus, joka koski grönlantilaisopiskelijoiden pääsyä tanskalaisiin korkeakouluihin.

Julistuksessa todetaan, että henkilö, joka on suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavat toisen asteen opinnot Grönlannissa, täyttää ”toista vierasta kieltä” koskevan erityisen kelpoisuusvaatimuksen.  Julistuksen allekirjoittivat Grönlannin opetuksesta, tutkimuksesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri Palle Christiansen ja Tanskan opetusministeri Morten Østergaard.
Grönlantilaisen lukion suorittanut voi nyt hakea valtaosaan sellaisista tanskalaisista alempaan korkeakoulututkintoon johtavista humanistisen alan koulutusohjelmista, joihin hakijalta edellytetään muun muassa lukion englannin B-oppimäärää sekä ”toisen vieraan kielen” opintoja.
Grönlannissa lukiossa on tarjolla grönlannin kielen A-oppimäärä sekä äidinkielenä, toisena kielenä että alkeistasolta alkavana.

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Nordiska rådet

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto käsitteli korkeakouluyhteistyötä

Pohjoismaiden neuvoston istunto järjestettiin Helsingissä 30.10.—1.11.2012. Opetusministeri Jukka Gustafsson osallistui pohjoismaisen koulutus- ja tutkimusministerineuvoston kokoukseen 13.10. Kokouksen aiheena oli pohjoismainen tutkimusyhteistyö ja pohjoismainen tutkimusrahoitus.

Ministerikokouksessa keskusteltiin mm. vapaammasta, Pohjoismaiden rajat ylittävästä tutkimusrahoituksesta ja ministerineuvoston sekä yliopistojen pohjoismaisen järjestön Nordiskt Universitetssamarbeten (NUS) välisen pohjoismaisen korkeakouluyhteistyön tiivistämisestä.
Ministerit jatkoivat pohjoismaiseen korkeakoulutukseen pääsyä koskevaa sopimusta vuoteen 2015. Sopimuksen avulla halutaan parantaa Pohjoismaiden kansalaisten mahdollisuuksia hakeutua opiskelemaan toiseen pohjoismaahan.

Lisää aiheesta sivustolla Norden.org

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

NVL

Pohjoismainen ohjauskonferenssi

Opinto- ja uraohjaajien osaaminen kulttuurisen monimuotoisuuden ja muuttuvien työmarkkinoiden näkökulmasta, Göteborgissa 14.- 15. maaliskuuta 2013.

Pohjoismaisessa ohjauskonferenssissa käsitellään ohjaajien osaamista kulttuurisen monimuotoisuuden ja ja muuttuvien työmarkkinoiden näkökulmasta. Lisäksi konferenssin tarkoituksena on nostaa esiin käyttäjien osallistuminen ohjausprosessiin ja se, miten heidän tarpeitaan voidaan ottaa huomioon.
Konferenssi tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tutustua hyviin pohjoismaisiin esimerkkeihin aikuisten ohjauksen saralta, vaihtaa kokemuksia pohjoismaisten kollegogjen kanssa ja keskustella keskeisistä aikuisten ohjauksen ja ohjaajien täydennyskoulutuksen haasteista.

Ilmoittautumiskaavake: HTML

Lisätietoja: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Norden

Viides pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

Tervetuloa viidenteen aikuisten oppimisesta järjestettävään tutkijakonferenssiin, joka pidetään Islannin Reykjavikissa 5.–6. maaliskuuta 2013.

Konferenssin teemana on ”A Theory of Practice” (teoria käytännöstä). Konferenssin tavoitteena on luoda kohtaamispaikka, jossa aikuisten oppimisen tutkijat ja alalla käytännön työtä tekevät ammattilaiset voivat keskustella tutkimuksen ja teorian vaikutuksesta käytänteihin ja käytänteiden vaikutuksesta tutkimukseen.
Kutsumme tutkijoita esittelemään tekemäänsä tutkimusta, joka koskee teorian ja käytännön suhdetta aikuisten oppimisessa. Kutsumme myös käytännön työssä toimivia esittelemää n tapauksia, joissa he ovat tietoisesti käyttäneet tutkimustietoa ja/tai teoriaa hyväkseen suunnitellessaan ja toteuttaessaan hankkeita, jotka tukevat aikuisten oppimista eri yhteyksissä – tapahtuipa oppiminen sitten työssä, vapaa-ajalla tai oppilaitoksessa, itse organisoituna tai muiden järjestämänä.
Konferenssissa varataan aikaa myös keskustelulle. Odotamme innolla vilkasta ajatustenvaihtoa, jossa annetaan tilaa sekä teorialle että käytännölle.

Abstraktien viimeinen toimituspäivä on 3. tammikuuta. Konferenssiin on ilmoittauduttava viimeistään 10. helmikuuta.

Lisätietoa (englanniksi): fifth.ncoal.org

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

DialogWeb

Kolme uutta artikkelia

Sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta on puhuttava

Vuonna 2006 kirjoitti 36-vuotiaan tv-tuottajan ja poliitikon Osku Pajamäen kirja Ahne sukupolvi nostatti suuren kohun etenkin hänen sosiaalidemokraattisten puoluetovereidensa keskuudessa. Pajamäki uskalsi näet väittää, että sotien aikana ja niiden jälkeen 1940-luvulla syntyneet suuret ikäluokat ovat haalineet itselleen hyvinvointia nuorempien sukupolvien kustannuksella. Viime vuonna Pajamäeltä ilmestyi samasta aiheesta uusi kirja.
Lue Clara Henriksdotterin kirjoittama Pajamäen haastattelu (ruotsiksi) osoitteessa www.dialogweb.net

Työttömille ilmainen matka - tuhat mahdollisuutta odottaa rajan toisella puolen

Ilmainen matka ja kuukauden majoitus oslolaisessa hostellissa kun etsit töitä. Tätä ruotsalainen Söderhamnin kunta tarjoaa nuorille työttömille kuntalaisille. "Jobbresan"-hanke toteutetaan yhteistyönä Nordjobbin kanssa, ja toistaiseksi yhdeksän kymmenestä osallistujasta on työllistynyt sen avulla.
Lue Marja Beckmanin ja Hilde Søraas Grønhovdin reportaasi ja nuorten  haastatteluja  (ruotsiksi ja norjaksi) osoitteessa www.dialogweb.net

Opettajaopiskelijat oppivat myös nettiopettajiksi

NVL-symposium Kautokeinossa syyskuussa 2012: Kolme ammattilaista Saamelaisen korkeakoulun opettajankoulutusohjelmasta kertoo innostavasti uudesta opettajankoulutuksesta, josta valmistuvat opettajat opettavat luokka-asteilla 5 - 10.
Lue Torhild Slåtton artikkeli (norjaksi) osoittessa www.dialogweb.net

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi
Mer om: dialogue

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 22.11.2012

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande