Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Finansloven for 2013 er vedtaget af regeringen efter en endelig aftale med enhedslisten

Et centralt punkt har været at sikre de ledige, der pr. første januar ville falde ud af dagpengesystemet. Der er vedtaget en ordning, hvor de ledige sikres forsørgelse i yderligere seks måneder, hvis de deltager i uddannelse.

Flere aftaler, incl. delaftaler med andre partier, har særlig betydning for voksenuddannelsesområdet. Bl.a.:
Det er besluttet at afsætte penge videreføre landets 13 VEU centre, så virksomheder og medarbejdere har en indgang til voksen og efteruddannelsesområdet.
Der er fokus på erhvervsuddannelser og unge. Kvalitet i erhvervsuddannelser styrkes bl.a. gennem et kompetenceløft af lærere og ledere og krav om pædagogisk udvikling. Eleverne sikres praktikuddannelse på skoler eller virksomheder, så de kan færdiggøre deres uddannelser og der oprettes nye praktikcentre.
På det folkeoplysende område har de frie fagskoler fået den støtte tilbage som blev fjernet med genopretningspakken 2010, men besparelser på folkehøjskolerne fastholdes. Sprogcentrene går fri af besparelser og produktionshøjskolerne fastholdes midler til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.
Fordeling af forskningsmidler viser at der satses på strategisk forskning indenfor fødevarer, miljø, sundhed, produktionsforskning samt den fri forskning og innovation i 2013.

Læs mere på hjemmesider:
Ministeriet for børn og unge: Uvm.dk 
Dansk folkeoplysnings samråd: www.dfs.dk
Ministeriet for forskning, innovation og vidregående uddannelser: Fivu.dk
Mandag Morgen: Mm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Utbudet av yrkesutbildning allokeras enligt regionernas och branschernas behov

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat sitt förslag om regionala och branschmässiga mål för den grundläggande yrkesutbildningen för åren 2013 - 16. Utbildningsutbudet dimensioneras på lång sikt på basis av nationens bildningsbehov och arbetsmarknaden.

Tillgången till yrkesutbildningen i förhållande till åldersgruppen kommer att förbättras i de flesta landskap och speciellt i sådana där utbildningsutbudet har varit knappt. Förslaget innebär dock också en betydande minskning av studerandeplaster i flera områden, vilket kommer att ställa anordnare av utbildning inför betydande utmaningar.
Ministeriet ber anordnare av utbildning och övriga intressentgrupper om kommentarer till sitt förslag till utgången av 2012.

Läs mera på Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Svenskspråkiga behövs särskilt i vård- och omsorgsyrken

Det största rekryteringsbehovet bland svenskspråkiga i Finland fram till år 2025 finns inom social- och hälsovårdsarbete och inom sjukvården. Ungefär 30 procent fler sjukskötare, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper borde utbildas inom området för att motsvara arbetslivets behov.

Det här framgår av Utbildningsstyrelsens prognos Yrke 2025. Prognosen gäller arbetskrafts- och utbildningsbehoven bland svenskspråkiga i Finland fram till år 2025.
Efterfrågan på nyutbildad arbetskraft ökar fram till år 2025, eftersom närmare hälften av dem som nu arbetar kommer att gå i pension. Speciellt stor kommer pensioneringen att vara inom arbetsplatser som kräver yrkesutbildning.

Prognosen presenteras på www.edu.fi/yrke2025 och på Facebook
Läs mera på Oph.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Ny rapport om integrering av utdanning og arbeide

En arbeidsgruppe om integrering av utdanning og arbeide leverte den 12. november en rapport med anbefalinger til statsminister Jóhanna Sigurðardóttir. I arbeidsgruppen var representanter fra skolesamfunnet, ministerier, arbeidsgiver- og lønnsmottaker organisasjoner.

I juni 2011 fikk arbeidsgruppen oppgaven med å skape en strategi for å integrere viktige innsatser i utdannings- og arbeidsmarkedsstrategier med hensyn av arbeidsmarkedets behov. Formålet er blant annet å øke betydningen av yrkesutdanning innen for det islandske utdanningssystemet og utvikle nye varierte studieretninger. Gruppen foreslår en mer effektiv utdanningsstrategi, styrket samarbeide mellom arbeidsliv og skole og samråd om utvikling av utdanning.  Arbeidsgruppen foreslår at utdanningsdepartementet iverksetter forslagene sammen med næringsdepartementet og velferdsdepartementet.

Mer på islandsk: www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/7412

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Særlig satsing for langtidsledige

Kommuner i Island og arbeidskontoret bevilger fire milliarder islandske kroner løpet av 2013 for å skape tidsbegrensete jobb for langtidsledige. Den 14. november ble en ny særlig satsing presentert for ledere av kommuner.

Dette er en viktig satsing for kommunene. 3.700 langtidsledige vil innen for kort tid miste rett til dagpenge fordi de har vært ledige for lenge. For en del av dem er eneste mulighet for forsørging kommunen. For å minske antallet vil 2.200 langtidsledige under 2013 motta tilbud om tidsbegrenset arbeide med særlig personlig støtte.    

Mer på islandsk: www.ruv.is/frett/thurfa-studning-eftir-atvinnuleysi

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Andelen voksne som deltar på «ikke-formell» utdanning øker

Statistisk sentralbyrås tall fra 2012 viser at 51% av de sysselsatte nå deltar i en eller annen type «ikke-formell» utdanning. I 2011 var tallet 48%.

Dette er andre året på rad at man ser en klar økning. Før 2010 var det flere år med nedgang i denne type utdanning. Det er særlig blant de med lavest utdanning man ser økningen.

Les mer på Vofo.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Folkeopplysningsprisen for 2012 gikk til Seniornett Norge

Hundretusenvis av seniorer har blitt inkludert i den digitale hverdagen siden Seniornett startet i 1997. Hvert år arrangerer Seniornett Norge kurs for titusener av eldre i alt fra grunnleggende bruk av data til bruk av nettbrett og sosiale medier. Utdelingen fant sted i forbindelse med Læringsdagene for voksne i oktober 2012.

Les mer på Vofo.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Nytt fra alfabetiseringsfeltet i Norge?

Seniorrådgiver i Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) og koordinator for Alfarådet Helga Arnesen uttaler at det er viktig å satse på alfabetisering for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet. Morsmålsstøttet undervisning er en forutsetning for å få til en bedre lese- og skrivekompetanse, derfor vil Vox nå utprøve metoder for morsmålsstøttet alfabetiseringsundervisning. 

Les mer på Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Hur får vi fler att använda nätet?

Vem har den roligaste, intressantaste, eller kanske mest annorlunda idén för att få dem som står utanför den digitala gemenskapen att hamna i den? På Digideldagen lanserades Utmaningen, gå med i Digidel och bidra med hur ni tror att vi kan få fler digitalt delaktiga i samhället.

Andra punkter som Digideldagen tog upp var ny statistik från Svenskarna och Internet 2012, en fördjupad analys av Ickeanvändarna . Du som inte var på plats kan ta del av alla sessioner i nu efterhand.

Läs mer: www.digidel.se/just-nu/tack-for-fantastiska-digideldagar/
Utmaningen: www.digidel.se/om-oss/utmaningen/

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Folkhögskolesatsning på arbetssökande och långtidssjukskrivna

Regeringen avsätter 57 miljoner i höstbudgeten för att utöka Studiemotiverande folkhögskolekurs till att även omfatta deltagare över 25 år. Dessutom finns ett brett politiskt stöd för förrehabilitering på folkhögskolorna.

De studiemotiverande folkhögskolekurserna riktar sig till personer som saknar fullständiga grund- eller gymnasiebetyg och ger möjlighet till en studiemotiverande utbildning på folkhögskola i upp till tre månader. Förrehabilitering är ett försöksprojekt som bedrivits vid folkhögskolor. Syftet är att få personer med långvarig sjukskrivning att komma närmare egen försörjning.

Läs mer: HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Hög andel i arbete efter yrkeshögskolestudier

Den samlade bedömningen av tre olika undersökningar, som alla pekar mot att strax under 90 procent arbetar året efter examen, är att studier inom yrkeshögskolan i hög grad leder till arbete och sysselsättning.

Myndigheten för yrkeshögskolan startade 2009 och inom Yh-myndigheten samlas ett stort antal eftergymnasiala yrkesutbildningar. Yrkeshögskolan är flexibel då utbildningarna skiftar över tid. Kurserna bedrivs av olika anordnare som får ansöka om att starta en utbildning.
Det är centralt att yrkeshögskoleutbildningarna leder till jobb. Myndigheten genomför därför årligen två uppföljande studier av hur tidigare studenter etablerar sig i arbetslivet. För att komplettera dessa studier har myndigheten själv tagit initiativ till att genomföra en registerstudie.

Läs mer om resultaten: www.regeringen.se/sb/d/15649/a/203296

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Bootcamp i Torshavn sætter fokus på innovationsevnen i den nordiske marineindustri

Kommer universitetsstudernede til at redde marineindustriens fremtid? Det spørgsmål var i centrum da 18 studerende fra Færøerne, Island, Danmark, Finland, Norge og Sverige mødtes til en innovationsworkshop i Torshavn for at diskutere og konkurrere om at løse en presserende udfordring i marineindustrien.

Workshoppen Nordic Innovation Marine Marketing Project (NIMMP), som blev afholdt på Færøerne mellem d. 29. oktober og d. 2. november 2012, er designet i samarbejde med nordiske virksomheder i marineindustrien. Udfordringen var en aktuel problemstilling som virksomheder i industrien står over for. Resultater fra bootcampen bliver samlet I en rapport, der kan hjælpe virksomheder i sektoren med at udforme innovative løsninger på det behandlede problem. Innovationsforslaget, der vandt, var “Nordic Fish Trace”.
NIMMP er et joint venture mellem Færøernes Universitet, Innovit på Island, Stardust-CBS i Danmark, Norsk Universitet for Life Science, Svensk Universitet for Landbrugsvidenskab samt Nordic Innovation. Vært for innovationsworkshoppen var projektleder Gestur Hovgaard, som er lektor i samfundsvidenskab ved Færøernes Universitet.

Læs mere på færøsk på Setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Afklaringskurser skal hjælpe ledige i arbejde

I 2012 er der i Qaasuitsup Kommunea igangsat en særlig indsats for ledige. Denne indsats skal ses i sammenhæng med den særlige indsats, som Grønlands Selvstyre har fortsat fra 2011.

I oktober 2012 afholdt vi afklaringskursus for ledige i Ilulissat. Vi var to instruktører og 30 kursister. Alderssammensætningen var fra 19 til 59 år, og alle deltagerne fik noget ud af kursus, sagde de selv. De fik en jobsøgningshåndbog og en usb med de opgaver, de selv lavede under kurset. Hver enkelt deltager fik sendt mindst en ansøgning af sted til en af de virksomheder i Ilulissat, de gerne ville arbejde i. Deltagerne var også på virksomhedsbesøg blandt andet i Pisiffik, Arctic TV, Hotel Hvide Falk og Hotel Arctic. Efter virksomhedsbesøg, søgning på internettet for at lære virksomhederne i Ilulissat at kende og afsendelsen af ansøgninger – både uopfordrede og efter stillingsopslag, udtalte deltagerne i afklaringskurset, at de var stærkere rustet til at finde jobs.

Kurserne følges op af samtaler med hver enkelt deltager om, hvordan jobsøgningen forløber.

Kurserne afholdes i hele Grønland af forskellige konsulentvirksomheder, der har budt ind på udbud fra Departementet for Arbejdsmarked og Erhverv i august måned. De fire kommuner har mulighed for selv at vælge mellem de tilbud, departementet har modtaget. Det er lidt ærgerligt, at perioden for afklaringskurser er så kort, som den er. Det er andet år i træk, at afklaringskurserne er blevet afholdt. Evalueringerne fra 2011 har vist, at rigtig mange ledige har udtrykt tilfredshed med kurserne. Der har ikke været mål på hvor mange ledige, der faktisk er kommet i job efter kurserne, så hvis der kommer en tredje runde med afklaringskurser, kan man ønske sig, at der også måles på den faktor. Under alle omstændigheder er det vores klare fornemmelse, at de ledige får løftet deres mod til at søge jobs i de virksomheder, de gerne vil arbejde i. Også uopfordret og skriftligt.

Les mer på Qaasuitsup.gl

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

Endnu bedre adgang til uddannelser i Danmark

En fælles erklæring om grønlandske studenters adgang til videregående uddannelse i Danmark , hvor ansøgere med en adgangsgivende grønlandsk gymnasial eksamen opfylder det specifikke afgangskrav om ’yderligere fremmedsprog’, er blevet underskrevet den 30. oktober i Helsingfors af medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde Palle Christiansen og den danske uddannelsesminister Morten Østergaard i forbindelse med Nordisk Råds Session.
Det skaber adgang til de fleste humanistiske bacheloruddannelser i Danmark, der har blandt andet krav om, at ansøgere har bestået det gymnasiale fag engelsk på B-niveau, samt ’yderligere et fremmedsprog’.
I den gymnasiale uddannelse i Grønland udbydes grønlandsk på A-niveau både som modersmål og som begynder- og andetsprog.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Nordiska rådet

Utbildnings- och forskningsministerrådet tog upp högskolesamarbetet

Nordiska rådets session ordnades i Helsingfors 30.10.-1.11.2012 Undervisningsminister Jukka Gustafsson deltog i nordiska utbildnings- och forskningsministerrådets möte 31.10. Temat var det nordiska forskningssamarbetet och den nordiska forskningsfinansieringen.
Under ministermötet diskuterade man bl.a. en friare forskningsfinansiering över de nordiska gränserna samt ett tätare nordiskt högskolesamarbete mellan ministerrådet och universitetens nordiska organisation Nordiskt Universitetssamarbete (NUS).
Ministrarna förlängde avtalet om tillgång till nordisk högskoleutbildning till 2015. Genom avtalet vill man förbättra möjligheterna att söka sig till högskoleutbildning i ett annat nordiskt land.
 
Läs mer på Norden.org
E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NVL

Nordisk vägledningskonferens

Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, Göteborg den 14–15 mars 2013.

Den Nordiska vägledningskonferensen vill lyfta fram frågor om vägledarnas kompetensutveckling i anslutning till kulturell mångfald och arbetsmarknad i förändring. Konferensen vill också fästa uppmärksamhet vid brukarnas involvering i vägledningsprocessen och hur brukarnas behov kan tas i beaktande.
Konferensen erbjuder möjlighet att ta del av goda exempel inom vuxenvägledningen i Norden, byta erfarenheter med nordiska kollegor och diskutera centrala utmaningar inom vuxenvägledningen och vägledarnas kompetensutvecklig.

Anmälningsblankett: HTML

Mer information: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Norden

Den femte Nordiske forskerkonference om voksnes læring

Velkommen til ”Den femte Nordiske forskerkonference om voksnes læring” d.5.-d.6.marts 2013 i Reykjavík, Island.

Konferencens  tema er "A Theory of Practice" – ”Teori om praksis”. Målet er at skabe et møde mellem forskere og praktikere, som gerne vil diskutere forskningens og teoriens indflydelses på praksis i forhold til voksnes læring og praksis’ indflydelse på forskning og teori.
Vi inviterer forskere til at præsentere deres forskning om teori og praksis i voksnes læring. Vi inviterer praktikere til at præsentere cases, hvor de på en bevidst måde har brugt forskning og /eller teori til at planlægge og gennemføre projekter, der støtter voksnes læring i forskellige sammenhænge - på arbejde, i fritiden og i skolen, organiseret af andre eller selv-organiseret.
Konferencen giver plads til diskussion. Vi glæder os til en livlig samtale, hvor både teori og praksis får plads.

Deadline for abstrakts er 3. Januar, og deadline for registration er 10. februar.

Nærmere oplysninger: fifth.ncoal.org

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

DialogWeb

Tre nya artiklar

Vi måste prata om rättvisa mellan generationerna

Då tv-producenten och politikern Osku Pajamäki som 36-åring år 2006 skrev boken Ahne sukupolvi (på svenska Den giriga generationen) uppstod stort rabalder, inte minst bland partifränderna i det socialdemokratiska lägret. Han vågade nämligen påstå att det är de stora åldersklasserna födda under och efter kriget på 1940-talet i Finland, som kapat åt sig välstånd på bekostnad av de yngre generationerna. I fjol gav Osku Pajamäki ut en ny bok kring samma tema.
Läs Clara Henriksdotters intervju med Osku Pajamäki på www.dialogweb.net 

Arbetslösa får gratis resa - tusen muligheter over grensen

En gratis resa och boende på ett vandrarhem i Oslo i en månad medan du söker jobb. Detta erbjuds unga arbetslösa i den svenska kommunen Söderhamn. Projektet ”Jobbresan”, där kommunen samarbetar med Nordjobb, har hittills lett till att nio av tio deltagare fått arbete.
Läs Marja Beckmans och Hilde Søraas Grønhovds reportage och intervjuer med några unga på www.dialogweb.net

Studentene lærer også å bli nettlærere

NVL-symposium, Kautokeino, september 2012: Et trekløver av fagpersoner ved lærerutdanningen på Samisk høgskole forteller engasjert om utvikling av en ny lærerutdanning for de som skal jobbe i 5.-10. klasse.
Les Torhild Slåttos artikel på www.dialogweb.net

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: dialogue

RSS
old.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 22.11.2012

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande