Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Marianne Jelved ny kulturminister

Uffe Elbæk har valgt at træde tilbage som kulturminister. Den nye kulturminister er den radikale Marianne Jelved, der har en bred politisk erfaring. Hun har været medlem af folketinget siden 1987 og har tidligere været bl.a. økonomiminister og minister for nordisk samarbejde.

Allerede ved sin tiltrædelse nævnte Marianne Jelved, at folkeoplysningen er et område, hun vil arbejde for. Dansk Folkeoplysnings Samråd har samlet en række af den nye ministers positive udtalelser om folkeoplysningen.

Læs om ministeren: http://kum.dk/Ministeren/CV-Marianne-Jelved/
Læs ministerens udtalelser om folkeoplysning på DFS hjemmeside.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Flere studenter på naturvidenskabelige uddannelser efter gymnasiereformen

En ny undersøgelse fra EVA – Dansk Evalueringsinstitut viser, at flere studenter efter gymnasiereformen i 2004, begynder på en lang eller mellemlang videregående uddannelse inden for naturvidenskab og sundhed end tidligere.
En af intentionerne med gymnasiereformen var at styrke den naturvidenskabelige dimension i gymnasieuddannelsen, bl.a. gennem en ændring af den obligatoriske fagrække. Det større optag på uddannelserne sker på trods af, at kravene især på de lange videregående uddannelser er skærpet siden 2008.
Læs mere på Eva.dk.
Læs rapporten: Eva.dk
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Projektet Food Observatory – et ’living lab’ på serviceområdet

Food Observatory er et real life test- og udviklingsmiljø for fødevarer. Agro Food Park i Skejby har organiseret og ombygget deres kantine til at teste og udvikle produkter for fødevareproducenter. Det gøres ved at arbejde med kantinen og den gæster som en innovationsenhed, hvor et produkt testes i hele serviceforløbet fra levering over håndtering til konsumering enten i kantinen eller hos forbrugerne. Der bruges både kvalitative og kvatitative metoder i testningen. Food Observatory er et levende laboratorium på serviceområdet, hvor research, innovation og brugerkompetencer integreres i et åbent og virkeligt udviklingsmiljø.

Læs mere på Service Platforms hjemmeside.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

Finland

Projektet Migration 2020 utmanar till diskussioner om framtiden

Inrikesministeriet har inlett beredningen av strategin Migrationens framtid 2020. I projektet ges en definition av migrationen till Finland inom den närmaste framtiden. Dessutom uppställs målen för invandringen, integrationsåtgärderna, arbetsmarknaden och högskolorna. Projektet är ett av spetsprojekten i regeringsprogrammet.

De viktigaste frågorna i strategin är hur sysselsättningsgraden för invandrarna kan höjas och hurdan invandring det behövs i Finland 2020. Strategin skall också stöda uppbyggandet av ett tolerant, tryggt och mångfaldigt Finland och öka Finlands internationella konkurrenskraft.
"En viktig del av strategiberedningen är idémöten med intressentgrupperna och kommunikationen om processen i olika kanaler", berättar projektets ordförande Pentti Visanen. Strategin utarbetas för regeringens godkännande våren 2013.

Läs mera: www.intermin.fi/sv/utveckling/migration_2020

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Ungdomar utmanade Norden

Ni har vilda, fräscha och originella idéer, konstaterade nordiska samarbetsministern Aleksander Stubb inför den arbetsgrupp av ungdomar som han tillsatt för att fundera på det nordiska samarbetets framtid. I rapporten som arbetsgruppen överräckte åt ministern dryftades bland annat hur det nordiska syns i unga människors vardag.

Arbetsgruppen har bestått av 25 unga från olika delar av Finland och med olika bakgrund. De har sedan våren begrundat nuläget och framtiden för det nordiska samarbetet och dess värde samt ungdomens erfarenheter av hur samarbetet fungerar, hur det syns och hur målsättningen uppnåtts.

Läs mera på Formin.finland.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Iceland

Utdanningsdepartementet utlyser bevilgning til kurser i islandsk voren 2013

Utlysing etter søknader om bevilging til kurser i islandsk som ikke er del av almen utdanning på grunn- eller videregåendeskole stadium.

Målet for bevilgning er å gi alle som bor på Island mulighet for å beherske islandsk for å kunne være aktive medborgere. Utdanningsansvarlige og bedrifter som tilbyr sine ansatte på organisert utdanning i islandsk og er registrerte på firmaregister kan søke om støtte. Frist for søkning er til 10. januar 2013.

Mer på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Auglysingar/allar/nr/7281

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Forbilder i voksnes læring2012

På Arbeidslivets opplæringssentrets årsmøte, torsdag den 29. november ble tre personer kåret som Forbilder i voksnes læring. Dette er sjette gangen som Arbeidslivets opplæringssenter gir utmerkelsen.

Årets utnevnelse var knyttet til møtets tema om læring og arbeidsmarked. De tre som ble kåret som forbilder er Jóhanna Sigríður Jónsdóttir nominert av Husavik kunnskapssenter, Sveinn Vilhjálmsson av IÐAN opplæringssenter og Sævar Gunnarsson nominert av Sørlandets læringsnett. Alle tre fikk et diplom på utmerkelsen i tillegg til blomsterbukett og IPAD. I deres fortellinger om læringsprosessen fremgikk det at de hadde alle møtt svære hindringer i læringen og at de var særlig takknemlig for den støtten og oppmuntringen de hadde fått fra læringssentrene. Blant resultatene nevnte de sterkere selvbilde og økt selvtillit i tillegg til kunnskap og kompetanser som ga dem sterkere stilling på arbeidsmarkedet.

Mer på islandsk: www.frae.is/frettir/nr/412/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Videreutdanning av lærere gir resultater

En undersøkelse som Oxford Research har gjort for Utdanningsdirektoratet viser at lærere som har gjennomført videreutdanning  reflekterer mer over hvordan de underviser og de tar i bruk flere undervisningsmetoder. Økt kompetanse fører til at planleggingen av undervisningen og selve utbyttet av undervisningen blir bedre.

Les mer på Udir.no.

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Voksne foretrekker å ta fagutdanning som nettstudier

Tall fra 2011 viser at  nesten halvparten av deltakerne tok fagskoleutdanningen på deltid, og én av fire tok utdanningen som nettstudier eller fjernundervisning. Av de under 20 år var det tre prosent som tok utdanningen på deltid, mens 85 prosent av de over 50 år gjorde det samme. To prosent i den yngste aldersgruppen tok studiene som fjernundervisning eller via nett, mot nesten 40 prosent i de eldste aldersgruppene.

Les mer på Vox.no.

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sweden

Ytterligare förslag kring EQF/NQF i Sverige

Arbetet med att utveckla ett verktyg i form av en gemensam europeisk referensram som ska göra utbildningssystemen och kvalifikationer från olika länder i Europa lättare att läsa och förstå fortsätter. Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan lämnat ytterligare två återrapporteringar till regeringen.

Den ena handlar om inplacering av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar, den andra fokuserar på kvalifikationer utanför det offentliga svenska utbildningssystemet.

Läs mer på YH-myndigheten.se.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Leonardo da Vinci kvalitetspris 2012 utdelat

Föreningen Furuboda i Åhus, Sveriges Vägledarförening och SKF Sverige AB utsågs till vinnare när 2012 års Leonardo da Vinci kvalitetspris delades ut till särskilt väl genomförda praktik- och utbytesprojekt inom Leonardo-programmet.

SKF Sverige AB har genomfört ett praktikprojekt där man gett 53 studerande på SKF:s egen yrkesutbildning möjlighet till utlandspraktik inom företagets industrikoncern i Europa.
Föreningen Furuboda i Åhus får kvalitetspriset för projektet Youth 4 Move, där tio gymnasieungdomar, varav några i behov av särskilt stöd, gjort fyra veckors praktik i Tyskland.
Sveriges vägledarförening har genomfört ett projekt där sexton studie- och yrkesvägledare i Sverige åkt på erfarenhetsutbyten till andra länder i Europa. De har också tagit emot 20 studie- och yrkesvägledare från andra länder.
De tre vinnande organisationerna får närmare 20 000 kronor vardera att använda för att sprida resultaten från sina projekt.

Läs mer på Programkontoret.se.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Samarbejde mellem regionens universiteter bliver realitet

Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet) med i fælles masteruddannelse i NORA-regionen med navnet “Managing Societal Development in the High North”.

Den Nordatlantiske Tankesmies anbefaling om samarbejde mellem regionens universiteter bliver nu en realitet. Sammen med  Ilisimatusarfik (Universitetet i Grønland), Háskóli Íslands, Universitetet i Akureyri og Nordland Universitetet i Bodø har Fróðskaparsetur Føroya fået støtte fra Nordisk Ministerråd til oprættelse af den tværfaglige masteruddannelse ’Managing Societal Development in the High North’. Universiteterne beskriver masterprogrammet som et tværfagligt uddannelsesprogram i bæredygtig management og udvikling i NORA-regionen. Målsætningen er, at de som tager uddannelsen, skal kunne forstå og ivaretage de komplicerede udfordringer, som Arktis og NORA-regionen står overfor. Programmet vil give de studerende kundskab om samfundsmæssige, juridiske, økonomiske og miljømæssige emner koblet til en bæredygtig udvikling i regionen som helhed. Uddannelsen skal være attraktiv for både nordiske og ikke-nordiske studerende.

Læs mere på færøsk på Setur.fo og på dansk på Nora.fo.

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Fra Exit Færøerne til befolkningsvækst

Dette var overskriften til et stort debatmøde i Torshavn i starten af december om regionens ‘brain drain’ problematik. Flere uddannelsesmuligheder, mere ligestilling og et internationalt universitet blev nævnt som nødvendige indsatsområder.

Debatmødet blev holdt i forbindelse lanceringen af bogen Exit Føroyar. Gennem en række artikler og debatindlæg behandler bogen det meget aktuelle problem for Færøerne, at så mange flytter fra landet, specielt kvinder, og ikke kommer tilbage. På debatmødet var der oplæg af flere af bogens bidragsydere. I en befolkning på lidt over 48.000 er et kvindeunderskud på 2.000 kvinder en hel del. Majoriteten af kvinderne, der flytter, tager til udlandet for at studere. Problemet er, at kun ca. halvdelen vender tilbage til Færøerne.

Læs mere om arrangementet på Nora.fo.

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Circumpolar Uddannelseskonference i Nunavut

Nunavut sammen med Grønland har taget initiativet til Circumpolar Uddannelseskonference for oprindelige arktiske folk og har værtskabet i år, som blev afholdt i Iqaluit i 4 dage, fra den 26. til den 30. november. Samarbejdet er sket gennem Nunavut regeringsleder Eva Aariak og Nalaakkersuisoq for Uddannelse og Forskning, Palle Christiansen, hvor sidstnævnte stod for åbningen af konferencen.

Deltagerne var primært fra Norden, provinser og regioner fra Alaska, de canadiske stater og Rusland.
Der udveksles blandt andet om undervisningsprincipper, erfaringer der har været i arktis, hvor British Columbias erfaring med fjernundervisning også indgår. Delegationsfolk fra Grønland deltager i workshops, som skal give inspiration til uddannelsesstrategien og det kommende uddannelsesplan i Grønland.
Fra Grønlands side fremlægges der også om hvordan uddannelsessøgende registreres i landet, af nye måleinstrumenter og uddannelsesstrategien.
Der har tidligere afholdt to konferencer, den første helt tilbage i 1977 i Nuuk og den næste i 2003 i Jakutien i Rusland.

Link til Selvstyret og audio med Palle Christiansen: Nanoq.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Ny samarbejdsaftale med fødevareministeriet

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Ane Hansen og fødevareminister Mette Gjerskov fra Danmark har den 4. december underskrevet en samarbejdsaftale, hvor Grønland skal overtage ansvar for hygiejnekontrol i fiskefartøjer, som i dag hører under fødevarestyrelsen i Danmark.
Fødevareministeriet fra Danmark står for undervisningen og på tidspunktet er i gang med at undervise seks grønlandske studerende i Danmark som fiskerikontrollører. I den nye aftale har eleverne mulighed for at deltage i NaturErhvervstyrelsens kontrolløruddannelse suppleret med særlige forløb, som er målrettet de grønlandske forhold. Det fortsatte tætte samarbejde sørger for at kontrollører i Grønland kan udføre kontrol af høj international standard.
Selve uddannelsen varer to år, og der undervises blandt andet i mikrobiologi, fiskeribiologi og kemi.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Nordic Skills Strategies

The OECD Skills Strategy, endorsed by Ministers in May 2012, sets out a coherent framework for developing national and local skills strategies based on three pillars: developing relevant skills, activating the supply of skills and encouraging the effective use of skills.

A seminar on “OECD Survey of Adult Skills (PIAAC): a foundation for reform?” held on 22 October 2012 brought together experts from governments and academia from over 10 countries to review recent experience with skills policies in Denmark, Estonia, Finland, Norway and Sweden. Participants also explored how the forthcoming OECD Survey of Adult Skills, developed by the OECD Programme for the International Assessment of Adult Skills (PIAAC), could provide new impetus for strengthening national skills systems in Nordic countries.
The seminar concluded with an open discussion of how Nordic countries could leverage their strong track record to build national skills strategies.

More information: PDF
OECD Skills Strategy: HTML

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Ny NVL-koordinator i Norge

Hilde Søraas Grønhovd og Voksenopplæringsforbundet har fått oppdraget som norsk NVL-koordinator fra 1. januar 2013. Petter Kjendlie fra Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) avslutter sitt engasjement  som NVL-koordinator i Norge 31. desember 2012.

Les mer her: www.vofo.no/content/nordisk-oppdrag-til-vofo

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Ny redaktør fra Island

Þröstur Haraldsson tar over stillingen som islandsk redaktør i Nordisk voksenutdanningsredaksjon, NVR fra 1. januar 2013. Þröstur tar over etter Sigrún Kristín Magnúsdóttir som stadig blir islandsk koordinator i NVL.
Þröstur Haraldsson er frilanse journalist med kontor i Reykjavikakademiet. Hann har lang erfaring av arbeidet som journalist og ved medier, dagblad, radio og fagtidsskrifter. Hann har skrevet artikler i Weekendavisen og Information. Þröstur arbeidet i en periode ved Århus folkeblad i Danmark og var sist redaktør for Islands bonde avis.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: dialogue

Nordisk vägledningskonferens

Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, Göteborg den 14–15 mars 2013.

Den Nordiska vägledningskonferensen vill lyfta fram frågor om vägledarnas kompetensutveckling i anslutning till kulturell mångfald och arbetsmarknad i förändring.
Utmaningar inom vuxenvägledningen och behovet för vägledarnas kompetensutvecklig skall diskuteras ur nordiskt och europeiskt perspektiv.

Uppdaterat program, mer information: HTML

Anmälningsblankett: HTML

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

DialogWeb

Fyra nya artiklar

- Samtalen er viktigst, den danner grunnen for alt samarbeid

Sier Guðrún Eyjólfsdóttir, viseformann for styret for Arbeidslivets opplæringssenter, AS. Senteret har i løpet av de siste ti årene skapt en strategi for voksenopplæring, den islandske modell. Og den har vekket oppmerksomhet.
Läs Sigrún Kristín Magnúsdóttirs intervju med Guðrún Eyjólfsdóttir på www.dialogweb.net

Stolt över den fria bildningen

Utbildnings- och kulturminister Johan Ehn bjöds in till ABF-Ålands 30-års jubileum i november 2012 för att berätta om den åländska regeringens politik kring folkbildningsfrågor och bildningsförbund. Kvällen bjöd också på information kring hur ABF:s verksamhet ser ut runtom i Norden och på diskussioner kring behovet av bildningsförbund.
Läs Helena Flöjt-Josefssons artikel på www.dialogweb.net

Validering, från projekt till ordinarie verksamhet

Efter årsskiftet ska valideringsprojektet implementeras i Ålands gymnasiums ordinarie verksamhet. De senaste årens gymnasireform har fört med sig att vuxenutbildningsenheten under en längr
e tid fått kämpa för att hitta sin naturliga form inom organisationen. Hur detta lyckas kommer också vara avgörande för valideringens framtida form, skriver Helena Flöjt-Josefsson.
Läs artikeln i www.dialogweb.net

Reformbølge ruller over Danmark

Den ene reform af centrale velfærdsområder afløser den næste i Danmark i disse år. Fælles for dem er, at de skal øge antallet af danskere på arbejdsmarkedet og begrænse de offentlige udgifter. Politikerne har  udvist så stor handlekraft, at økonomiske eksperter mener, målet nu er nået. Nye reformer bør vente til konjunkturerne bliver bedre, skriver Karen Brygmann.
Läs artikeln på www.dialogweb.net

Alla artiklar kan gillas och kommenteras på www.facebook.com/dialogweb

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: dialogue

God Jul och Gott Nytt År

Glædelig Jul og Et Godt Nytår

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

God Jul og Godt Nyttår

Gleðilig jól og gott nýggjár

Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi

Merry Christmas and Happy New Year


RSS
old.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 18.12.2012

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande