Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Danmark

Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

Notatet bygger på de forskningsresultater, som er offentliggjort og indsendt fra september 2011 til december 2012. Rapporten er udgivet af Ministeriet for Børn og Unge, og formålet med notatet er inspirere til videre forskning og udvikling af erhvervsuddannelserne.

Download rapporten på Uvm.dk.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Den danske regering har lanceret ny vækstplan for kreative erhverv og design

Formålet er at udvikle kreative erhverv og design og udnytte kreative kompetencer i sampil med andre faggrupper og erhverv.

Vækstplanen indeholder i alt 27 initiativer målrettet virksomheder i de kreative erhverv og virksomheder, der bruger design til at udvikle og differentiere deres produkter. Indsatsområder er bl.a. styrkelse af forretningsmæssige kompetencer og adgang til finansiering, hrtigere markedsmodning af nye kreative produkter og designløsninger samt uddannelse og forskning.

Læs mere på Fivu.dk.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

To unge frisører på 20 og 21 år, der blev færdiguddannet  i 2010 i Vejle, trækker på deres tyrkiske baggrund, som en særlig ressource, når de kommunikerer med kunder. Ud over faste dansksprogede kunder, har salonen mange faste udenlandske kunder, der netop vælger en frisør, hvor kommunikation kan foregå uden misforståelser.

Læs mere på Startvaekst.dk.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

25 miljoner euro till unga utan examen

Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

Kompetensprogrammet för unga vuxna är en del av ungdomsgarantin och erbjuder unga i åldern 20–29, som helt saknar examen efter grundskolan, en möjlighet att skaffa sig en yrkesexamen. Kompetensprogrammet ordnas under 2013-2016.
- Kompetensprogrammet för unga vuxna är ett av utbildningspolitikens spetsprojekt under pågående regeringsperiod. Jag anser det vara oerhört värdefullt att vi nu kan erbjuda dessa unga vuxna en ny möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande, säger undervisningsminister Jukka Gustafsson.
Av anslaget beviljas 20 miljoner till yrkesinriktad tilläggsutbildning i skolform och 5 miljoner till lärlingsutbildning. Därutöver har man reserverat två miljoner euro till ökade handlednings- och rådgivningstjänster.

Läs mera på Minedu.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Löntagarnas möjligheter att lära sig på arbetsplatsen har förbättrats

Löntagarnas möjligheter att lära sig och delta i utbildning på arbetsplatsen har ökat under de senaste tio åren. Största delen av löntagarna upplever att de har en sådan arbetsplats där man hela tiden kan lära sig nya saker.

År 2012 deltog över hälften av löntagarna (57 %) i utbildning som arbetsgivaren betalade. Andelen har ökat med tio procentenheter från början av 2000-talet. Antalet utbildningsdagar har däremot minskat något.
Den offentliga sektorn satsar betydligt mera på lärande i arbetet och deltagande i utbildning än den privata sektorn. Högre tjänstemän upplever sina möjligheter att lära sig nytt som klart bättre än lägre tjänstemän eller arbetare.
Detta framgår av förhandsuppgifterna om Arbetslivsbarometern 2012. Barometern beskriver hur arbetslivskvaliteten har utvecklats ur löntagarnas perspektiv. Den har gjorts varje höst sedan 1992. En mera omfattande rapport om resultaten publiceras senare under våren 2013.

Läs mera på Tem.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

EQM kvalitetssertifisering

Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

EQM er utviklet for å møte stadig strengere krav om nytte i utdanning og felles kriterier for kvalitetssikring for ikke-formelle kurstilbydere. Et av kravene som Utdannings- og Kulturdepartementet på Island stiller til livslanglæringssentrene for å kunne tilby opplæring for voksne ifølge lov nr. 27/2019, er at de har etablert et kvalitetssikringssystem. EQM kvalitetssikringssystemet oppfyller kravene som settes fram i lovene om voksenopplæring kapitel IV, om evaluering og tilsyn med kvalitet.

Mer om EQM (med lenker til nærmere opplysning på IS, DK, NO og EN): www.europeanqualitymark.org/home/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

Konferansen har overskriften Utdanning, demokrati og likestilling. Den blir holdt på Nesajvellir Hotel Ion (www.ioniceland.is) dagene 15. -16. april 2013. Hovedforelesere er: Gylfi Arnbjörnsson, LO´s president, Ólafur Páll Jónsson, dosent í filosofi på Islands Universitet og doktorand Anna Guðrún Edvaldsdóttir.

Læs mere: www.mimir.is/frettir/nr/134

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Basiskompetanse for 104 millioner kroner

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) finansierer kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data i arbeidslivet. Vox mottok i 2013 til sammen 461 søknader til programmet. Nå er 104 millioner kroner fordelt på 244 prosjekter i alle fylker i landet. Det er prosjekter innen varehandel som øker mest, her er det dobbelt så mange virksomheter som får midler i 2013 som i 2012.

Les mer om BKA 2013 hos VOX.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Nordens første fagskoleutdanning i HMS

Studieforbundet AOF Norge har fått godkjent en helt ny fagskoleutdanning.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har godkjent Nordens første fagskoletilbud innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Utdanningen tilbys av AOF Telemark og Vestfold, starter opp høsten 2013 og går over to år på deltid.
Responsen i sosiale medier har vært veldig positiv.

Les mer om dette på HMS-portalen HER.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sverige

Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Folkhögskolorna anordnar tre månader långa kurser i syfte att motivera till fortsatta studier. Annat intressant som kommer fram i rapporten är att den Studiemotiverande kursen når fler män än folkhögskolekurser i allmänhet.

Läs mer på Folkbildning.se.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

• I Sverige har jämställdheten mellan könen kommit längre än i de flesta länder. Men ännu har inte kvinnor och män samma inflytande eller ekonomiska självständighet.
• Att alla är delaktiga i den demokratiska processen är viktigt för beslutsfattandet. Den svenska demokratin är djupt rotad, men kan inte tas för given.
• Även integrationen är ett nyckelområde. Invandringen har tjänat Sverige väl och kan ge ett viktigt bidrag till välfärden framöver. Men det kräver att Sverige förblir ett tolerant land där integrationen av utrikes födda fungerar bättre än idag.
Utredningen har författats av Patrick Joyce, ämnessakkunnig på Framtidskommissionen.

Läs mer på Regeringen.se.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

Gymnasiereformen indebærer hovedsaglig, at alle gymnasieale uddannelser er ligestillede. Der er seks forskellige studieretninger med hver sin profil at vælge imellem, som alle omfatter fællesfag, studieretningsfag og valgfag. Fem af studeretningerne er tre-årige uddannelser, imens den sjette er en to-årig studieforberedende uddannelse, som især har voksne over 18 år som målgruppe. Erhvervsuddannelsreformen indebærer, at lærlingeuddannelserne er organiseret på lignende måde som de gymnasiale uddannelser med otte forskellige studieretninger at vælge imellem. Begge uddannelsesreformer sætter kompetencer i fokus.

Læs mere på færøsk om gymnasiereformen på: http://breyt.net/ og erhvervsuddannelsesreformen på www.mmr.fo/Default.aspx?pageid=19110

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

De første resultater fra den nyeste folketælling

“Øll telja við” (Alle er inkluderede) er overskriften på den pjece, som Færøernes statistik udgav og uddelte til alle husstande på Færøerne ved månedsskiftet januar/februar i år. Udgaven indeholder vigtig data fra den nyeste folketælling, hvor svar procenten var over 98 procent.

De foreløbige resultater giver et overblik over mange forhold i det færøske samfund anno 2011 og viser store samfundsmæssige ændringer siden den sidste folketælling, som var tilbage i 1977. Disse data giver blandt andet indsigt i herboende færingers uddannelsesniveau, befolkningssammensætning og livslang læring. Især uddannelsesnivea for kvinder og unge mennesker er betydeligt højere i dag end ved sidste folketælling.

Læs mere på færøsk og på engelsk på: http://manntal.fo/forsida/index.html og www.hagstova.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.
Der er taget beslutninger fra Selvstyret om, at Fanger- og Fiskerskolen fra Uummannaq i Nordgrønland og Maritimskolen fra Paamiut i Sydgrønland skal flyttes til Nuuk, så der skabes et nyt center for maritime uddannelser, hvor midler og ressourcer kan effektiviseres og fordeles, samt en økonomisk optimering af uddannelserne på det nye center, på baggrund af fælles lærerstab som skaber et bedre fagligt miljø, fælles studievejledning og administration.
Til gengæld får Uummannaq et nyt kursuscenter indenfor råstofsektoren angående omskoling, opkvalificering samt kursusforløb, med etablering af satellitkurser.
Jern- og Metalskolen fra Nuuk skal flyttes til Sisimiut i Nordgrønland, hvor der allerede er Bygge- og Anlægsskolen, Råstofuddannelserne og Artek-samarbejdet, så de tekniske uddannelser samles et sted og indgår i det uddannelses- forskningsmæssige miljø omkring uddannelserne, med det samme formål at udnytte muligheden for fælles lærerstab, midler og ressourcer, med henblik på økonomisk optimering.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Ny hjemmeside for vidensdeling i døgninstitutionsområdet

Der er oprettet en hjemmeside, der hedder uupi.gl og er et akronym for det grønlandske ord for døgninstitutionsafdelingen (DA/UUPI), som er under Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.

Hjemmesiden har til formål at forbedre kommunikationen og styrke delingen af den viden, der er til rådighed på døgninstitutionsområdet i Grønland.
I hjemmesiden er der blandt andet informationer om de enkelte døgninstitutioner, tilsynsrapporter, organisationsbeskrivelser og relevant lovgivning og konventioner. Ligeledes er der information om den socialpædagogiske uddannelse.
Hjemmesiden er stadig under opbygning, men allerede åbnet med adgang til forskellige informationer.

Länk: www.uupi.gl (Sitet er under udarbejdelse)

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.
Da Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland blev nedlagt ved årsskifter, er administration af forskningsmidlerne overgået til Grønlands Naturinstitut. Gennem den danske finanslov bevilges de danske forskningsmidler til arktisk forskning. Indenfor alle videnskabelige områder kan der søges, hvor ansøgningsfristen er den 15. april.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

NVL

Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

Gruppen har gjennom seks arrangementer i forskjellige deler av Norden skapt møteplasser for personer og organisasjoner som i dag driver utdannings- og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT. I rapporten redegjør gruppen for erfaringsutvekslingen om bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen for å bedre tilgangen til læring hvordan det påvirker regional utvikling.

Ladd ne og les rapporten: PDF

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Framgångsrikt år för NVL

Resultaten av NVL:s verksamhet 2012 talar för ett framgångsrikt och aktivt nordiskt samarbete inom vuxnas lärande i Norden.

NVL har arbetat intensivt för att utvidga och öka spridningseffekterna av nätverksarbetet och förankrat resultat genom samarbetspartners och deras nätverk inom varje land. NVL har bildat över 70 nya samarbetsrelationer i alla nordiska länder. Under 2012 har mer än 200 olika organisationer i Norden ingått i samarbetet med NVL.
NVL övergick till löpande publicering av artiklar i DialogWeb 2012. Därtill öppnade man en Facebook-sida för diskussion och kommunikation. DialogWeb satt fokus på aktuella teman under Norges förmanskap i Nordiska ministerrådet samt Europeiska Unionens temaår 2012 om aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Ett special temanummer av Dialog, ”Innovation”, gavs ut i samband med den nordiska Innovationskonferensen 4-5 juni, Oslo.

NVL:s årsberättelse 2012 och verksamhetsplan 2013 finns HÄR.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

DialogWeb

Fyra artiklar publicerade i februari

Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet. Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blev Nordiska ministerrådets ordförandeland.
I Island pågår ett intressant valideringsprojekt som får stöd av EU Bland annat kan brukarna via en webbportal får rådgivning och vägledning.
På Färöarna hjälper ALS, den färöiska A-kassan, med kompetensvärdering för att få arbetslösa tillbaka till arbetslivet.
DialogWebs finländska redaktör deltar i den första utbildningen i Finland för mathantverkare och berättar om detta i webbtidningen och i sin blogg.

Läs mer på www.dialogweb.net och kommentera och gilla artiklarna på www.facebook.com/dialogweb.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: dialog

RSS
old.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 26.2.2013

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande