Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Danmark

Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

Overenskomstforhandlingerne på skoleområdet mellem Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2011, CO10 og henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og finansministeriet er brudt sammen. Det betyder, at både at den varslede lockout af kommunalt og statsligt ansatte lærere trådte i kraft d.2.april.
Lockouten berører mange voksenuddannelsesinstitutioner bl.a. arbejdsmarkedsuddannelserne, AMU, Social og sundhedsuddannelserne, SOSU, Voksenuddannelsescentre, VUC og produktionsskoler.
Læs mere og find opdateret information
- om det statslige område: Modst.dk 
- om det kommunale område http://kl.dk/konflikt
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

Det nye videncenter VIFO etableres i regi af Idrættens analyseinstitut, IDAN, der som folkeoplysningen er placeret i kulturministeriet. Videncentrets opgaver er blandt andet at følge, diskutere og stille forslag til kvalitetssikring og dokumentation af den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige børne- og ungdomsarbejdes virke, herunder statistikker, evaluering og undersøgelser. VIFO har en bevilling på 6.mill. kroner til en periode på tre år med virkning fra 1. januar 2013.
IDAN forventer at arbejds- og indsatsområder for det videncenter kan meldes ud i løbet af et par måneder.

Læs mere:
IDANs hjemmeside
Dansk folkeoplysnings hjemmeside

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

- at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

Danmark er et af de europæiske lande, hvor virksomheder investerer mest i forskning og udvikling, men trods dette halter danske virksomheder alligevel efter andre lande målt på evnen til at omsætte deres viden til omsætning, eksport og nye produkter. For at styrke brug af ny viden, forskning og ideer til udvikling af produkter anbefales i rapporten bl.a. at
• ”Få styr på ideudvikling” bl.a gennem systematisering af idegenerering,opfølgning og inddragelse af kunder.
• ”Styrke FoU beredskabet” bl.a. gennem sikring af medarbejder kompetencer, relatere udvikling til produkt og få forskning ud på fabriksgulvet.
• ”Prototyper skal skabe merværdi”

Download rapporten på DEAs hjemmeside

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

- Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm.

Den nya föreningen - Bildningsalliansen - startade sin verksamhet i mars. Tidigare har det funnits Föreningen för arbetar- och medborgarinstitut i Finland (FAMI) och Bildningsforum. Nu återfinns de aktörer som verkar på svenska inom folkbildningen i samma paraplyorganisation.
- Alliansen betyder ett strategiskt samarbete för att nå gemensamma mål. Det finns ett bildningsbehov överallt. Det är en pedagogisk och politisk allians som skapas, som kan ta ansvar för samhällsfrågor såsom ungdomsgarantin, säger styrelsemedlem, rektor Björn Wallén från Svenska studiecentralen.

Läs mera på Bildningsalliansen.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

Utbildningen är starkt inriktad på arbetslivet och innehåller perioder av praktik och projektorienterade studier. Studerande som antas till utbildningen förväntas kunna bygga vidare på tidigare studier och på erfarenheter från arbetslivet.
Den tvååriga utbildningen ges i samarbete mellan ämnena offentlig förvaltning och offentlig rätt. Genom den personliga studieplanen kan varje studerande specialisera sig på önskat sätt inom de ramar som finns för utbildningen.

Läs mera: www.abo.fi/ol

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

UNESCO på Island: Vigdís instituttet

Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

Katrín Jakobsdóttir, utdannings- og kulturminister, overrakte Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon og islandske myndigheter om at Vigdis instituttet – internasjonal senter for språk og kultur ved Islands universitet, vil arbeide ifølge UNESCOs retningslinjer. Vigdís instututtet hører til under Vigdís Finnbogadóttir Institutt for fremmedspråk ved Islands Universitet. Utdanningsministeren har undertegnet avtalen på vegne av Islands regjering og Vigdís Finnbogadóttir vil, etter ønske fra Irinu Bokovu, UNESCOs generalsekretær, være til stede når hun undertegner avtalen senere denne våren.

Mer på islandsk: Hi.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Frokostmøte om innvandrernes utdanning

En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

Det første frokostmøtet var fredag den 5. april i Reykjavik. Overskriften for møtet var: Målrettet studie- og yrkesveiledning – en bro mellom grunnskole og videregående skole, Muligheter til å sikre innvandrerne tilgang til variert videregående opplæring og motarbeide drop-out. 
De neste møtene blir som følger:
3. mai – Fungerende tospråklighet – undervisning i islandsk for elever med islandsk som andre språk og morsmålsundervisning for elver med utenlandsk bakgrunn.
31. mai – Innvandrere med kort formell utdanning.
3. juni – Plattform for samråd mellom undervisningsveiledere på alle skoletrinn.

Det vil være mulig å følge alle møtene på Internett: 
www.samband.is/um-okkur/bein-utsending/ 
Opptak fra første møtet er tilgjengelig på:
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7566

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Posten skal fram - med basiskompetanse!

Vox har nå lansert en rapport om resultatene av tre år med av basiskompetansekurs i Posten Norge. Rapporten viser at deltakerne både føler at de har fått bedre basiskompetanse, bedre selvtillit og større motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.

Rapporten viser at deltakerne vurderer seg selv som bedre i regning, data, lesing og skriving etter endt kurs. De oppgir at de leser, skriver og bruker data mer enn de gjorde før kurset. De minoritetsspråklige deltakerne opplever et gjennomsnittlig større læringsutbytte av kursene enn de norskspråklige. Dette kommer spesielt tydelig fram i vurdering av egne ferdigheter i lesing og data. I tillegg gårder fram at både minoritetsspråklige og norskspråklige har fått bedre selvtillit gjennom kurset. Dette gir seg utslag i at kursdeltakerne føler seg dyktigere i jobben, og er mer motivert for å søke andre jobber i selskapet.

Les mer og last ned rapporten hos Vox HER.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

For lite forskning på voksnes læring

Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

I innledningen til forskningsmeldingen slår Regjeringen fast at de har høye ambisjoner for norsk forskning og høyere utdanning. Men ambisjonene for fremtiden er å heve kvaliteten ytterligere og for å skape noen flere forsknings- og utdanningsmiljøer i internasjonal toppklasse. I tillegg ønsker man å legge bedre til rette for dristighet og fornyelse i forskningssystemet og i utvikling av næringsliv og offentlig sektor. Et tredje hovedmål er sterkere internasjonalisering i deler av systemet og god sammenheng mellom nasjonal og internasjonal virkemiddelbruk, og sist men ikke minst vil de legge til rette for enda bedre samspill om utvikling og bruk av kunnskap.

Les forskningsmeldingen på Kunnskapsdepartementets nettsider HER.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sverige

Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

Drygt 30 000 personer studerar varje år inom komvux på grundläggande nivå. Dessa utgör en mycket heterogen grupp, vissa har t.ex. högskoleutbildning medan andra helt saknar utbildning. Utbildningen syftar till att ge sådana kunskaper som behövs för att delta i samhälls- och arbetslivet och utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.
- Vår bedömning är att vägledning är en nyckelfråga för en individanpassad och effektiv utbildning. Detta gäller inte minst högutbildade studerande som ofta bara behöver läsa vissa delar av kurserna.
säger utredaren Geoff Erici på Utbildningsdepartementet.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/16841/a/213884

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet för fjärde gången genomfört en kvantitativ undersökning bland den svenska allmänheten. Allmänhetens positiva attityder är en förutsättning för att nya deltagare ska hitta till folkbildningen. Den positiva inställningen är också ett kvitto på att många känner till att erfarenheter och kunskap som erhållits hos studieförbunden är värdefulla. I en rapport redovisas resultatet från årets mätning med jämförelse mot tidigare år.

Läs mer på Studieförbunden.se.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

I denne forbindelse har en arbejdsgruppe på universitetet udarbejdet et forslag til organisering og indhold af uddannelsen. Dette arbejde er gjort i tæt samarbejde med lokale vejlederforeninger og fagfolk indenfor vejlederområdet ved Islands Universitet. Målgruppen for uddannelsen er først og fremmest vejlederpraktikere i folkeskolen, gymansieskoler, erhvervsskoler, på arbejdsformidlingskontor og indenfor højere uddannelse. Dertil kan alle interesserede, som opfylder optagelseskravene søge ind på uddannelsen.

Mere info om uddannelsen bliver løbende lagt ud på: www.setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

Den tværfaglige arbejdsgruppe, som har udarbejdet denne meget omdiskuterede rapport, har haft repræsentanter fra bl.a. erhvervsministeriet, undervisningsministeriet og arbejdsgiverforeningen. Målgruppen for de 37 vækstinitiativer, som er opdelt i fem forskellige samfundstemaer, er især den unge generation og kvinder. Stort fokus er på det første tema, som er uddannelse og forskning. Blandt disse vækstinitiativer er omfattende økonomisk priorietring af højere uddannelse, udvikling af nye uddannelser ved Færøernes Universitet, etablering af et campus, kollegieboliger, øget samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og tæt samarbejde med erhvervsliv.

Læs mere om helhedsplanen for befolkningsvækst og download publikationen på Vmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Avalak holder seminar for studerende i Danmark

Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.
53 studerende fra rundt omkring i Danmark deltog i weekendseminaret, med foredrag og workshop om de studerendes muligheder for praktik og udlandsrejser.
Der blev holdt foredrag med Travis Sevy fra den amerikanske ambassade, om mulighederne i USA og opfordring til at tage en uddannelse. Ligeledes var der foredrag af Air Greenland og Royal Greenland om praktik, opgaver og selskabets arbejde.
Til workshoppet blev der stillet spørgsmål om, hvorfor det er vigtigt for Grønland og hvorfor man skal studere i USA om de forskellige opstillede emner, som er: Mineindustri, turisme, handel og samfundsvidenskab. Formålet var at identificere et fokusområde blandt forskellige studier og emner, som Avalak og Den Amerikanske Ambassade kan arbejde for at gøre det nemmere for Grønlandske studerende at tage til USA for at studere det valgte emne.
En spørgeskemaundersøgelse har endvidere vist at seminaret var en succes med tilfredse deltagere.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.
Den 8. april 2013 blev Inatsisartuts repræsentanter i råd og nævn ligeledes offentliggjort, hvor Randi Broberg fra partiet Partii Inuit er blevet formanden for Udvalget for Uddannelse, Forskning og Kirke.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Europa

Youth unemployment in Europe

The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is background for the first issue of the web-magazine LLinE produced in cooperation with InfoNet. The main article of the magazine is a unique overview of youth unemployment in 18 European countries.

Link to article in Lline.
Link to article in Infonet.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Nordiska rådet

Nordisk Råd: Vi skal investere i de unge

Det kan ikke betale sig IKKE at investere mere i børn og unge for at undgå at de falder udenfor arbejdsmarkedet.

Så klar var konklusionen, da Velfærdsudvalget i Nordisk Råd diskuterede social investering i Stockholm den 10:e april..

Läs mer på Norden.org.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NVL

Seminariedokumentationer på Nordvux.net

Suksessfaktorer for utdanningsprosjekter

Torsdag 4. april diskuterte engasjerte deltakere i Oslo "Suksessfaktorer for utdanningsprosjekter" under kyndig veiledning av Hròbjartur Àrnason og Ingegerd Green.

Till Storify-rapporten: HTML

Nordisk vägledningskonferens

Tema för konferensen 14-15 mars i Göteborg var vägledarnas kompetensutveckling i anslutning till kulturell mångfald och arbetsmarknad i förändring.

Dokumentation av konferensen finns HÄR.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

DialogWeb

Forskning, Facebook och flexibilitet

Bland annat dessa saker är teman för artiklar som publicerats i DialogWeb i april.

www.dialogweb.net kan du läsa Þröstur Haraldssons artikel om en stor forskarkonferens som hölls mitt i snöstormen i Island samt intervju med professor Bjarne Wahlgren från Århus universitet i Köpenhamn.
Clara Henriksdotter har intervjuat den unga vänsterpolitikern Li Andersson om temat aktivt medborgarskap. Claras mathantverksutbildning fortsätter och i serien "Andra bullar" har vi nu avsnittet "Medveten inkompetens är smärtsam".
Facebook kan öka blyga studenters lärande, säger forskaren Fredrik Hanell som Marja Beckman har intervjuat.
Jaana Nuottanen, verksamhetsledare för Medborgarinstitutens förbund MiF r.f., riktar sin blick mot Norden. Läs Elina Vesalainens intervju med henne.

www.dialogweb.net
www.facebook.com/dialogweb

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: dialog

RSS
old.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 23.4.2013

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande