Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Denmark

Uusi julkisen alan innovaatiokeskus

Tanskan hallitus on päättänyt perustaa julkisen alan innovaatiokeskuksen yhdessä ammattiliittojen keskusjärjestöjen sekä kunta- ja aluehallinnon liittojen kanssa. Keskuksen tehtävänä on kerätä tietoa kaikesta julkisella sektorilla tehtävästä innovaatiotoiminnasta ja tiedottaa siitä sekä innoittaa kuntien, aluehallinnon ja valtion työntekijöitä oppimaan toisiltaan entistä enemmän.

Esimerkkejä keskuksen toimialaan kuuluvista aiheista ovat mm. luottamukseen perustuva johtaminen, työntekijälähtöinen innovaatiotoiminta, hyvinvointiteknologia, kansalaisten osallistaminen ja uudet työn organisoinnin tavat. Keskus tulee keräämään ja levittämään tietoa kaikilta julkisen sektorin osa-alueilta. Julkisen alan innovaatiokeskus sisältyy hallituksen ja kunta- ja aluehallinnon tekemään sopimukseen kuntien ja alueiden vuoden 2014 talousraameista. Keskuksen toimintaan on kolmeksi vuodeksi (2014 – 2016) varattu yhteensä 28 miljoonaa kruunua. Fyysisesti keskus tullaan sijoittamaan aluehallinnon tutkimuskeskus KORA:n yhteyteen, ja se raportoi toiminnastaan perustajayhteisöilleen.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Oim.dk ja Kora.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Siirtyminen koulutuksesta työelämään

Uusi vihkonen kertoo, miten siirtymää aikuiskoulutuksesta työelämään voidaan helpottaa.

Helppolukuisen vihkosen otsikko on ”Aikuiskoulutuksesta työelämään - 12 tekijää, joilla varmistetaan, että opittua käytetään”. Sen sisältö perustuu tutkimustietoon, jonka on koonnut Aarhusin yliopiston yhteydessä toimiva aikuiskoulutuksen tutkimuskeskus NCK (Nationalt center for kompetenceudvikling). Tuloksista on aiemmin koottu laajempi tietopaketti, josta NCK muokkasi yhdessä Fredrikshavnissa sijaitsevan kaupan alan oppilaitoksen kanssa käyttäjäystävällisen lyhytversion. Vihkosessa esitellään 12 tekijää, jotka helpottavat siirtymistä koulutuksesta työelämään. Siinä annetaan myös välineitä, joiden avulla opittavien sisältöjen laatua ja käyttökelpoisuutta voidaan konkreettisesti parantaa.

Linkki raporttiin (tanskankielinen)
Lisää aiheesta (tanskaksi)

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Ohjaus ja aiemmin opitun tunnustaminen tanskalaisissa vankiloissa – esimerkkejä ja suosituksia

NCK on Tanskan kriminaalihuoltoviraston toimeksiannosta kartoittanut käytänteitä ja laatinut kartoituksen perusteella malleja vankien opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AOT) tueksi.

Kartoitukseen sisältyi myös vankiloissa tapahtuva aikuiskoulutus ja osaamisen kehittäminen. Kriminaalihuoltoviraston tavoitteena on tarjota vangeille enemmän tutkintotavoitteista koulutusta, parantaa koulutuksen laatua ja pyrkiä yhtenäisempään koulutustarjontaan. Raportin ovat laatineet Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen ja Bjarne Wahlgren.

Raportti on luettavissa (tanskaksi) osoitteessa www.nck.au.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Lisää ulkomaalaisia opiskelijoita halutaan suomalaisiin korkeakouluihin

Vuonna 2025 suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tulisi olla tutkintoa suorittavia ulkomaisia opiskelijoita vähintään 60 000, kun nykyisellään heitä on noin 20 000.

Tällaisen tavoitteen esitti selvitysryhmä, joka on asetttu laatimaan toimenpideohjelma koulutusviennin edistämiseksi. Selvitysryhmä rajasi tarkastelunsa korkeakoulutukseen, mutta valtaosa ehdotuksista on sovellettavissa myös ammatilliseen koulutukseen.  Toimenpideohjelman mukaan koulutusviennistä voidaan tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Lisää aiheesta: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/koulutusvienti.html

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Kotoutuminen Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö on ensi kertaa julkaissut raportin, joka toimii kotoutumisen kokonaiskatsauksena. Raportissa on tarkasteltu muun muassa maahanmuuttajien työllistymistä, yhteiskunnallista osallistumista, asumisolosuhteita, tulotasoa sekä koulun keskeyttämistä.
Raportista ilmenee, että mitä pidempään maahanmuuttaja on ollut Suomessa, sitä lähempänä hänen elinolonsa ovat kantaväestöä. Maahanmuuttajaryhmien väliset erot ovat kuitenkin suuria, ja nuorten tilanne on erityisen ongelmallinen. Ulkomaalaistaustaisten, peruskoulun suorittaneiden nuorten ulkopuolisuus- ja työttömyysriski on lähes kuusinkertainen muihin nuoriin verrattuna.
 
Lisätietoa: www.tem.fi/tyo/tiedotteet_tyo?89506_m=112186
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Iceland

Työelämän koulutuskeskus täytti 10 vuotta

Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) toiminnan tavoitteena on antaa työelämässä oleville henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa, mahdollisuus hankkia koulutusta tai vahvistaa asemiaan työmarkkinoilla.

Keskuksen 10. vuosikokous pidetään 5. joulukuuta Reykjavikissa. Kymmenen vuoden jälkeen on hyvä pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan tuloksia. Keskuksella on ollut kolme pääasiallista toimintamuotoa: kuvauksien laatiminen uusista koulutusohjelmista, opinto- ja uraohjaus sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Keskus on laatinut kuvaukset 40 uudesta koulutusohjelmasta, ja osallistujien lukumäärä on kasvanut nopeasti. Vuonna 2003 keskuksen järjestämään toimintaan osallistui 55 henkilöä, vuonna 2012 osallistujia oli 2760. Yli 20 000 henkilöä on osallistunut keskuksen opinto- ja uraohjausluennoille, 25 000 on käynyt henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa, joita on järjestetty yhteensä 48 000. Vuodesta 2007 vuoden 2013 puoliväliin mennessä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen oli osallistunut yhteensä 2014 henkilöä.

Lisää aiheesta (islanniksi): www.frae.is/frettir/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Pelkän peruskoulun suorittaneiden määrä laskussa

Islannin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 vajaa 30 % 25 – 64-vuotiaista islantilaisista oli vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Islannin tilastokeskuksen tekemän työmarkkinatutkimuksen mukaan Islannissa oli vuonna 2012 47 100 henkilöä, jotka olivat suorittaneet vain peruskoulun. Heidän osuutensa koko väestöstä oli  29,3 %, kun kymmenen vuotta aikaisemmin vuonna 2003 se oli 34,6 %. Yhteensä 35,8 % väestöstä eli 57 600 henkilöä on suorittanut vähintään kaksivuotisen toisen asteen tutkinnon. 56 300 henkilöä eli 35 % on suorittanut korkeakoulututkinnon. Korkeakoulutettujen osuus on noussut vuodesta 2003, jolloin se oli 27,7 %.

Lisää aiheesta (englanniksi):
www.statice.is/Pages/444?NewsID=10137

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norway

Opettajat tyytyväisiä täydennyskoulutukseen

Pohjoismainen innovaation, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuskeskus NIFU on tutkinut täydennyskoulutukseen vuonna 2013 osallistuneiden norjalaisopettajien kokemuksia.

Valtaosa osallistujista oli tyytyväisiä: 90 % luonnehti koulutusta joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Monet voisivat myös ajatella osallistuvansa uudelleen täydennyskoulutukseen. NIFUn analyysin mukaan työn organisointi työpaikalla vaikuttaa paljon siihen, miten osallistujat kokevat täydennyskoulutuksen. Ne opettajat, joiden työpaikoilla suhtaudutaan myönteisesti osaamisen jakamiseen, kertoivat muita useammin aikovansa muuttaa toimintatapojaan.

Lisätietoa aiheesta Norjan koulutusviraston sivuilla (norjaksi).
Raportti (norjaksi): PDF

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Uusi hallitus tukee ja laajentaa perustaito-ohjelmaa

Norjan uusi hallitus esittää tarkistetussa talousarviossaan, että työpaikoilla tapahtuvan perustaito-opetuksen ohjelmaa (BKA) laajennetaan ja vahvistetaan.

BKA-ohjelma saa 45 miljoonaa kruunua lisää määrärahoja vuodelle 2014. 20 miljoonaa tästä lisäsummasta käytetään ohjelman jatkamiseen samalla tasolla kuin vuonna 2013. 25 miljoonaa kruunua käytetään ohjelman laajentamiseen norjan kielen suullisten taitojen opettamiseen vähemmistökieliä puhuville muiden perustaitojen yhteydessä.

Lisää perustaito-ohjelmasta (norjaksi): Vox.no ja Vofo.no.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sweden

Toisen asteen oppisopimuskoulutusta varten uusi työsuhdemuoto

Helpottaakseen siirtymää koulutuksesta työelämään Ruotsin hallitus esittää, että käyttöön otettaisiin toisen asteen oppisopimusopiskelijoita koskeva uusi työsuhdemuoto. Ajatuksena on, että kun ammattikoulutus liitetään tiiviimmin työelämään, useammat nuoret työllistyvät toisen asteen tutkinnon suoritettuaan.

Kaikille toisen asteen oppisopimusopiskelijoille tulee laatia koulutussopimus, jonka osapuolina ovat opiskelija, työpaikka ja oppilaitos. Ruotsalaiset työnantajat voivat nykyiselläänkin ottaa henkilön töihin oppisopimuksella, mutta nykyiset säännöt eivät sovellu tilanteeseen, jossa työsuhde on sidoksissa koulutukseen. Siksi hallitus esittää lakiluonnoksessaan, että oppisopimusopiskelijoita varten kehitetään uusi työsuhdemuoto.

Uutta työsuhdemuotoa säännellään erillisellä lailla, jonka on määrä astua voimaan 1. heinäkuuta 2014.

Aiheesta lisää (ruotsiksi).

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Miljoona kruunua romaninaisille suunnattuihin hankkeisiin

Verkkokursseja, tasa-arvotyötä ja opintopiirien vetäjien koulutusta – siinä muutama esimerkki hankkeista, joiden avulla kansanopistot ja sivistysliitot pyrkivät tavoittamaan suuremman määrän romaninaisia. Vapaan sivistystyön valtionapujen jakamisesta vastaava Ruotsin kansansivistysneuvosto (Folkbildningsrådet) jakoi yhteensä miljoona kruunua kuudelle hankkeelle, joiden tavoitteena on parantaa romaninaisten mahdollisuuksia elinkeinon tai lisäkoulutuksen hankkimiseen.

- Vapaalla sivistystyöllä on tärkeä rooli yhteiskunnassa kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksien edistäjänä. Tällä kertaa kohderyhmänämme ovat romaninaiset, toteaa Folkbildningsrådetin pääsihteeri Britten Månsson-Wallin

Lisää aiheesta Folkbildningsrådetin sivuilla (ruotsiksi).

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.com

Färöarna

Symposiumi aikuisten peruslukutaidosta

Alfarådet-lukutaitoverkoston kokoontumisen yhteydessä Färsaarilla järjestettiin 28.10. symposiumi peruslukutaidosta ja kotoutumisesta. Tilaisuuteen osallistui noin 60 eri alojen ammattilaista.

Keskeisenä ohjelmakohtana symposiumissa julkistettiin Alfarådetin laatima ehdotus kuvaukseksi aikuisten peruslukutaito-opettajalta edellytettävästä osaamisesta. Kuvaus on saatavilla kaksikielisenä dokumenttina (ruotsi ja englanti). Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin Färsaarten tilanteesta – saarten asukkaat edustavat noin 80:tä eri kansallisuutta – sekä fäärin kielen opettamisesta maahanmuuttajille. Symposiumissa kuultiin kahden Färsaarten yliopiston tutkijan pitämät mielenkiintoiset esitykset. Hjalmar Petersenin esityksen lähtökohtana oli hallituksen kotoutumismietintö ja sen näkemykset fäärin kielen opettamisesta maahanmuuttajille sekä kaksikielisyydestä. Kalpana Vijayavarathan puolestaan valotti kuulijoille omaa tarinaansa ja kotoutumispohdintojaan esityksessään, jonka otsikkona oli ”Tie kotoutumiseen – käytännön kokemuksia kielen oppimisesta”.

Lisätietoa aiheesta (tanskaksi).

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Keskustelua koulutuspolitiikasta ja itsehallintoalueiden yhteisistä haasteista

Färsaarten kulttuuriministeriössä vieraili loka-marraskuun vaihteessa grönlantilainen delegaatio, jota johti opetus- ja kulttuuriministeri Nick Nielsen.

Vierailun tarkoituksena oli muun muassa hakea inspiraatiota koulutuspolitiikkaan. Vierailun aikana keskusteltiin myös kielipolitiikasta sekä Grönlannin ja Färsaarten yhteisistä koulutushaasteista. Lisäksi ohjelmaan kuului vierailuja peruskouluihin, ammattioppilaitoksiin ja merenkulkuoppilaitokseen.

Aiheesta lisää (fäärin kielellä).

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Konferenssin suositus: koulun ja sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä tulisi parantaa

8. - 10. lokakuuta järjestettiin konferenssi lasten ja nuorten osaamisesta, kehityksestä ja oppimisesta. Tilaisuudessa käsiteltiin myös kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten roolia asiassa.

Konferenssi järjestettiin Ilulissatissa sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön keskuksessa, ja siihen osallistui 65 julkisen sektorin ammattilaista eri puolilta Grönlantia. Puhujina oli tanskalaisten, norjalaisten ja grönlantilaisten sosiaalialan oppilaitosten ja tutkimuslaitosten edustajia. Grönlannin sosiaalipedagogisen oppilaitoksen tutkimus- ja kehitysjohtaja Kåre Halvorsen totesi lehdistötiedotteessa konferenssin osoittaneen, että tiiviimpi yhteys tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön välillä edistää parempia tuloksia, yhteistä näkemystä ja kokonaisvaltaista toimintaa. Hän totesi myös, että lasten ja nuorten tietämystä ja kokemuksia kannattaa hyödyntää tutkimuksessa, kehityshankkeissa sekä kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan koulutusohjelmissa.

Tilaisuuden lopussa esitettiin suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, jotka koskivat muun muassa koulun ja sosiaali- sekä terveysviranomaisten välisen yhteistyön parantamista.

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Yhteiskuntavastuu kehittyy

Yritysten yhteiskuntavastuujärjestö CRS Greenland on alkanut valmistautua ensi vuoden teemoihinsa, jotka ovat koulutus ja inkluusio työelämässä. CSR järjesti 5. marraskuuta suurimmille jäsenyrityksilleen verkostotapaamisen, johon sisältyi esityksiä ja työelämän inkluusiota käsittelevä työpaja.

CSR Greenland aloitti toimintansa vuonna 2010 tavoitteenaan tehdä Grönlannista vahvempi ja parempi paikka niin taloudellisin ja sosiaalisin mittarein kuin ympäristön kannalta tarkasteltuna. Järjestö on auttanut yrityksiä yhteiskuntavastuupolitiikan ja -strategioiden muotoilussa järjestämällä koulutusta, kokemusten vaihtoa ja konkreettisia hankkeita. CSR Greenland on myös lisännyt eri alojen yritysten, viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen tietoutta kestävästä kehityksestä ja parantanut niiden mahdollisuuksia siihen. Esimerkki tästä toiminnasta on kolmivuotinen ympäristöjohtamisen hanke Clean Greenland – Green Companies, joka toteutetaan yhteistyönä WWF:n ja seitsemän yrityksen kanssa. Hankkeessa ympäristötietoisuutta lisätään WWF:n ympäristötyökalujen avulla.

Lisäksi Grönlantiin on juuri palannut 20 yhteiskuntavastuun asiantuntijaa, jotka ovat suorittaneet alan tutkinnon Copenhagen Business Schoolissa. Kurssilaiset tapaavat toisensa taas Grönlannissa järjestettävässä yhteiskuntavastuukonferenssissa, joka pidetään YK:n kansainvälisenä korruption vastaisena päivänä sekä ihmisoikeuksien päivänä 9. - 10. joulukuuta.

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Estland

Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

16th to 17th December, Tallinn, Estonia

Nordic-Baltic region is one that has emerged recently as one of the forerunners in discussions about recognition in tertiary education. There are countries in the region that have tried to approach challenges from different perspectives and created new knowledge in the process.
This seminar is the first attempt to approach recognition of prior learning (RPL) from Nordic-Baltic perspective – to bring together experts and developers from academic and non-academic world to share and discuss their experiences, so we would be better prepared to meet the challenges that we face ahead.
Members in the NVL Network on Validation are sharing the Nordic knowledge and experience on the seminar.

Program and more information

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

NMR

Vertaileva pohjoismainen aikuiskoulutuskartoitus

Kartoitus Pohjoismaissa, Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla tarjolla olevan ISCED 3 -tason aikuiskoulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä.

Kouluttamattoman työvoiman kysyntä vähenee koko ajan, ja siksi Pohjolassa on suuri valikoima  aikuisille suunnattuja ISCED 3-tason koulutusohjelmia. Pohjolan maiden ISCED 3- tason aikuiskoulutustarjontaa vertailevassa kartoituksessa tarkastellaan muun muassa seuraavia tekijöitä:

• Erityisesti aikuisille suunnatut koulutusohjelmat
• Korkeakoulutusohjelmien joustavuus ja saavutettavuus
• Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
• Opintomaksut
• Opiskelun taloudellinen tuki
• Poliittinen keskustelu ISCED 3-tasoisista koulutuksista

Raportin tavoitteena luoda hyvin dokumentoitua tietoa pohjaksi pohjoismaiselle kokemusten vaihdolle ja oppimiselle.

www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-575

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Uudet verkkosivut aikuisten oppimiselle Pohjoismaissa

Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (NVL) uudet verkkosivut old.nordvux.net avattiin 28.11.2013. - Tavoitteenamme on, että kaikki aikuisten oppimisesta kiinnostuneet löytävät verkkosivumme, sanoo verkoston pääkoordinaattori Antra Carlsen.

NVL:n uudet verkkosivut esittelevät pohjoismaisen aikuisoppimisen viimeisimpiä tutkimustuloksia ja raportteja, uutisia ja artikkeleita sekä seminaareja ja konferensseja modernisti ja kiinnostavasti.
- Sivuilta löytää alan uusimman pohjoismaisen tiedon lisäksi tietoa myös muualta Euroopasta. NVL on luonteeltaan aikuisoppimisen toimijoita yhdistävä ja niiden välistä yhteistyötä edistävä. Tätä haluamme välittää myös verkkosivuillamme, Antra Carlsen toteaa.

old.nordvux.net

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

Webinar on open democracy

NVL Distans is about to explore the topic “Social and digital media, democracy and learning”. You are now invited to join us in this webinar on “Open democracy” with Antti Poikola. At: Wednesday December 4th at 14.00 – 15.00 CET

Transparency, participation and collaboration: Countries around the world are unlocking their data to enable new ways for citizens to understand and participate in official decision-making processes. Different methods, both physical and web based, from participatory budgeting to participatory urban planning are developed in order to engage people more. Some experiments have been more successful than others. In worst case participation may create pseudo democracy without any real impact on the outcomes. In best cases the participation leads to better decisions.

The webinar is based on case studies about physical and digital participation in Finland. We will discuss around the basic question like: What is active citizenship? When and why people participate? What kind of skills and experiences pave the way for better democracy?

About Antti Poikola:
Antti Poikola works as a community coordinator for the Open Knowledge Finland network as part of his day job at Otavan Opisto (Open Networks foe Learning project AVO2 2012-2013). His expertise is in developing solutions for the open collaboration between citizens and the public sector organizations. Poikola is active in e-Participation- and Open Data movements in Finland and Europe. about.me/apoikola

Join!
The webinar is free, but we need to register all participants.
REGISTRATION HERE  before December 2nd
The webinar takes place in Adobe Connect. No installation needed – just click the link to join. For more information about how it works, CLICK HERE.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Hyvä NVL:n uutiskirjeen tilaaja

Joulukuun NVL-uutiset ovat luettavissa uusilla kotisivuillamme osoitteessa old.nordvux.net, jossa uutisia julkaistaan sitä mukaa kun ne valmistuvat. Vuoden 2014 alusta lähtien ulkoasultaan uudistunut uutiskirje lähetetään taas sähköpostitse.

NVL:n uutistoimitus toivottaa Hyvää Joulua!

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

RSS
old.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 2.12.2013

NVL:n aloitussivulle

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande