Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Danmark

Eksplosiv stigning i dimittend ledighed

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at ledigheden blandt nyuddannede dimittender siden 2008 er vokset med 13000 og koster både samfundet og den enkelte dyrt.

Ledigheden har store økonomiske omkostninger for den enkelte ledige, der vil opleve et lønefterslæb i forhold til færdiguddannede der går direkte ud i job. For samfundet har det store omkostninger i forhold til tabte skatteindtægter og stigende udgifter til overførselsindkomster.

Læs analysen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Læs om analysen på Mandag Morgen.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Markant flere ansatte i industrien søger uddannelse

Fra 2012 – 2013 har ansatte i industrien fordoblet antallet af ansøgninger om efteruddannelse. Det viser en analyse der bygger på tal fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF).

Tallene viser, at i første halvdel af året blev der godkendt 6769 ansøgninger om uddannelse. For et år siden var tallet på 2927 - altså mere end en fordobling. Stigningen skyldes bl.a. at en række bureaukratiske regler er blevet fjernet. Tallene viser, at viljen til at uddanne sig er til stede blandt lønmodtagere og at interessen er stigende.

Læs mere i Ugebrevet A4.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Fokus på amatørkulturens mulighed og betydning i samfundet

”Amatørkultur” er en ny digital publikation om amatørkulturen som et betydningsfuldt lærings- og aktivitetsrum både for den enkelte og samfundet. I publikationen gives bl.a. et bud på, hvad en amatør kan være og hvilken form for læring, kundskab og dannelse der karakteriserer amatøraktiviteter. Der er beskrivelser af konkrete cases og andre relevante links.

Publikationen er resultat af et samarbejde mellem DATS- landsforeningen for dramatisk virksomhed og AKKS  Amatørernes Kunst & Kultur Samråd og muliggjort af tilskud fra DFS – Dansk Folkeoplysning Samråd og Kulturministeriets Folkeoplysningspulje 2012.

Download publikation: www.amakult.dk/FORORD/forord.html

Maria Marquard
E-post: MARQ(ät)dpu.dk

Finland

På spaning efter framtidens kompetensbehov

Prognostiseringsinformation om framtidens kompetensbehov utnyttjas inom yrkesutbildningen bl.a. vid revideringen av examensstrukturerna. Också högskolorna utnyttjar prognostiseringsinformation när de planerar och utvecklar innehållet i utbildningen.

Utbildningsstyrelsen genomförde ett riksomfattande projekt för prognostisering av yrkesinriktade kompetensbehov (2008–2012) som resulterade i en enhetlig modell för prognostiseringen. Projektet och modellen har nu utvärderats externt.
Enligt utvärderingen förbättrar modellen koordineringen av kvalitativ prognostiseringsinformation, sammanjämkar olika intressen och förstärker den framtidsorienterande verksamheten. Själva projektet sammanförde en bred grupp av sakkunniga för att reflektera över framtidens utmaningar och hur de kan mötas.

Läs mera på Utbildningstyrelsens sidor: Ubs Nyhetsbrev | Ubs: Framtid & omvärld

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade

Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade ska bygga på högskolornas forsknings- och utvecklingskompetens samt profileringsområden. Man strävar efter en stark koppling till arbetslivet och ett nära samarbete med högskolornas vetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Specialiseringsutbildningarna ska utgå från de behov som finns hos högskoleutbildade i arbetslivet och omfatta minst 30 studiepoäng. Inlärningen och påvisandet av den sakkunskap som ska uppnås ska ske i nära samarbete med arbetslivet.
- Jag ser det som oerhört viktigt att alla högskoleutbildade har en karriärstig inom synhåll, som stöds av en högklassig utbildning. Universitetens och yrkeshögskolornas forskning och kompetens bör kunna utnyttjas på ett mer omfattande sätt. De nya specialiseringsutbildningarna erbjuder goda möjligheter för just detta, säger undervisningsminister Krista Kiuru.

Läs mera på Minedu.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Island

Island har fått en ny regjering

Etter Alltingsvalget i vår tok ny regjering under ledelse av Framsóknaflokkurinn (Senterpartiet) og Sjálfstæðisflokkurinn (Høyre) tok over makten i mai. Den nye utdannings- og kulturministeren heter Illugi Gunnarsson. I regjeringsmøtet den 16. august fikk Eygló Harðardóttir, sosial- og bostedsminister oppgaven som ansvarlig for det nordiske samarbeidet på vegne av statsministeren, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Island har formannskapet i det nordiske samarbeidet år 2014.

Mer på islandsk: www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/7663

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Realkompetansevurderingssystem i kraftig utvikling – 47 nye veier

Arbeidslivets opplæringssenter leder sammen med Vitensenter for livslang veiledning ved Islands universitet prosjektet «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning », som delvis finansieres med IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) støtte. Prosjektet vil ta tre år og det startet i 2012.
Målet med prosjektet er å framskynde oppbyggingen av et system for realkompetansevurdering på Island og åpne for opplysning om arbeid og utdanning i en egen database. Antall studiebeskrivelser på videregående skole, som kan vurderes mot, skal økes om 40, vurdering mot kompetansebeskrivelser av 6 yrker og utføre 6 prosjekter mot standarder for allmenn yrkesfaglighet. Grunnlaget for databasen skal være 500 yrkesbeskrivelser med kompetansekrav og tilkopling til yrkes- og studieveiledning.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Nytt studieforbund!

9. august ble Studieforbundet KOR godkjent. Nå er det totalt 16 godkjente studieforbund i Norge. Det er Norges Korforbund som har meldt seg ut av Studieforbundet Folkeuniversitetet og i stedet dannet et nytt studieforbund.

Daglig leder i Norges Korforbund, Rune Bergmann begrunner opprettelsen med at Norges Korforbund ønsker større kontroll med egen kursvirksomhet, og å sikre effektiv drift og høyest mulig timestøtte til medlemmene.

Les mer på www.vofo.no/content/studieforbundet-kor-etablert

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

9000 lærere på kurs

Lærere på 250 ungdomsskoler starter i høst med etterutdanning i klasseledelse og mer praktiske undervisningsmetoder i lesing, skriving og regning. Regjeringens plan er at alle lærere på ungdomstrinnet skal få tilbud om dette i løpet av de neste fire årene.

Skolepolitikk og lærerløft er et hett tema i den norske valgkampen. Stortingsvalget er den 9. september.  – Vi står foran et stort lærerløft i norsk skole. Opp mot 9000 lærere starter denne høsten på etter- og videreutdanning, og Regjeringen styrker lærertettheten på ungdomstrinnet, sier Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). Dersom det blir maktskifte etter valget, ønsker Høyres Erna Solberg å tilby etterutdanning i matematikk til 10 000 lærere.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Eller les nyhetssaken på Nettavisen.

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sverige

Mittuniversitetet satsar för utvecklat e-lärande

En ny satsning på forskning inom e-lärande ska ytterligare öka kvaliteten i utbildningen vid Mittuniversitetet. Sex miljoner satsas när en ny forskningsmiljö byggs upp för att ta tillvara nya pedagogiska metoder och nya möjligheter som den senaste tekniken och internet ger.

Lärande med stöd av lämplig pedagogik och tekniskt stöd, benämns ofta som e-lärande. Att Mittuniversitetet driver en stark och omfattande forskning inom området e-lärande är betydelsefullt för universitetets långsiktiga utveckling. Därför investerar universitetsledningen totalt sex miljoner de kommande åren i forskning om e-lärande för att utveckla e-lärandet inom både distans- och campusutbildningar. Målsättningen är att Mittuniversitetet ska ligga i framkant i de pedagogiska metoderna för e-lärande och den senaste teknikanvändningen. De nya forskningsresurserna knyts till två redan befintliga forskargrupper inom området vid Mittuniversitetet.

Läs mer på Mynewsdesk.com.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Ny industriutbildning i gymnasiet

Industrins utveckling förutsätter mer kvalificerad kompetens och gymnasieskolans teknikprogram ska därför utvecklas. I dag finns det i gymnasieskolan två nationella program som huvudsakligen syftar till arbete inom industrisektorn, dels det högskole-förberedande teknikprogrammet (TE), dels yrkesprogrammet industritekniskt program (IN). För att möta industrins framtida behov av kompetens bör TE-programmet utvecklas och förstärkas med ny inriktning som leder till yrkesexamen.

Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning om TE-programmet som bland annat ska föreslå vilken eller vilka industriella inriktningar som programmet ska ha framöver. TE-programmet blir därmed en möjlighet även för de elever som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan. Kraven för behörighet till TE-programmet ska vara desamma som i dag, oavsett om eleven siktar mot högskoleförberedande examen eller yrkesexamen. Att det skapas en industriell inriktning på TE-programmet innebär med största sannolikhet att IN-programmet i sin nuvarande form kan avvecklas.

Läs mer:
www.regeringen.se/sb/d/16837/a/221322

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Validering inom vuxenutbildning

Skolverket har utarbetat ett nytt stödmaterial för validering. Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Vid en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång.

Stödmaterialet innehåller grundläggande information om mål och syfte med validering, hur arbetet med validering vuxit fram, något om den reglering som finns i författningarna om vuxenutbildning, en kort beskrivning av valideringsprocessen samt lästips och länkar. I materialet finns också en blankett för hur man kan dokumentera kartläggningen.

Läs mer på Skolverket.se.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Grönland

Ældre i Maniitsoq bliver fortrolige med tablets

Ældreforbundet i Maniitsoq har etableret projektet Senior-Surf, som har til formål at gør ældre borgere mere fortrolige med at bruge IT teknologi og samtidig skal unge mennesker fra lokalsamfundet stå for oplæring af brugen af udstyrene. Det har en forbindelse med bærdygtighedsprojekterne i Qeqqata Kommunea (kommunen i Vestgrønland) og forbundet har arbejdet på at skaffe fem computertablets og en stationær computer. Velux Fonden har bidraget med 27.000 kr. til projektet.
Udstyrene skal være hos værestedet for ældre mennesker i Maniitsoq, hvor iPads og en computer bliver tilgængelige for medlemmer og hvor én iPad kan tages med hjem. De ældre skal blandt andet lære at holde kontakt med familien fra andre byer og bygder gennem videoopkald ved at udnytte internetforbindelsen, da vilkårene i landet er blevet bedre de seneste par år og stadig er i udvikling i en positiv retning.
En af mulighederne for at få hjælp fra unge mennesker kan komme fra venskabsforeningen, en polkadansforening, hvor de unge medlemmer kan stå for oplæringen. Dette skal være med til at opbygge et sammenhold mellem unge og ældre på socialt plan, gennem forveksling af erfaringer for teknologi på den ene side og livserfaringer på den anden, som kan være emner som anderledes opvækst, religion eller hvad de unge vil spørge om, siger Margrethe Lyberth, bestyrelsesmedlem for Ældreforbundet i Maniitsoq.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Viden om Grønlands undergrund i hovedstaden

For at hjælpe geologer fra udlandet, folk der vil vide mere om og arbejde med Grønlands undergrund vil GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) i september-måneden få lokaler i hovedstaden Nuuk. Derigennem vil informationsdeling og kontakt gennem GEUS i Grønland blive lokalt. En af opgaverne er også at være med på uddannelsesområdet i Grønland og udvikle undervisningen om råstoffer.
Indsatsen vil tage udgangspunkt i hvordan det øvrige samfund vil henvende sig. Det første kursus om Grønlands undergrund er foregået på Center for Arktisk Teknologi i Sisimiut, foretaget af en ansat på den kommende afdeling geologen Majken Djuurhus Poulsen.
I begyndelsen vil lokalerne være i Naturinstituttet, hvor også åbningsreceptionen vil finde sted den 26. september. Lederen for kontoret er Kisser Thorsøe.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Nordiska rådet

Ny direktör för Nordiska rådet

Britt Bohlin, landshövding i Jämtland, Sverige, blir ny direktör för Nordiska rådet till årsskiftet. Hon blir därmed rådets högsta tjänsteman med sekretariatet i Köpenhamn som arbetsplats. Som direktör i Nordiska rådet ska Britt Bohlin bidra till att sätta de aktuella och framåtriktande frågorna på de nordiska parlamentarikernas dagordning.

- Britt Bohlin har en solid politisk bakgrund och har visat ett ledarskap med imponerande resultat, säger Nordiska rådets nuvarande president Marit Nybakk, som var den som kunde slå beslutsklubban i bordet när Nordiska rådets presidium vid sitt senaste möte kom till punkten för beslut om ny direktör.
Som landshövding i Jämtlands län har Britt Bohlin varit djupt inne i gränsfrågorna mellan Norge och Sverige, och hon säger sig ha upplevt samarbetet mellan de båda länderna som gott och intensivt.

Läs mer på Norden.org

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

Näringsutskottet vill satsa på Nordjobb

Fler ungdomar i arbete, nordisk samordning av EU direktiv och ett gemensamt pantsystem var tre av frågorna som fanns på agendan för Nordiska rådets näringsutskott under sommarmötet i slutet av juni.

Näringsutskottet föreslog i samband med sitt sommarmöte, att Nordiska rådet satsar mer pengar på Nordjobb/Jobbresan för att ge fler ungdomar möjlighet till arbete. Utskottet föreslår också medel till en förstudie för att utveckla en webbaserad tjänst, Hallo Norden Business, som ska hjälpa små- och mellanstora företag med etablering, rekrytering och försäljning över gränserna.
- Vi har allt att vinna på att ungdomar får arbete. Vi satsar en del, och hoppas att kommuner och andra aktörer som arbetar med insatser mot ungdomsarbetslöshet också vill satsa på att stimulera ungdomar till ökad rörlighet inom Norden som kan ge arbete. Norden är sedan lång tid tillbaka en gemensam arbetsmarknad för oss nordiska invånare, säger utskottets ordförande Cecilie Tenfjord-Toftby.

Läs mer på Norden.org.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NMR

Nordplus-programmen inbjuder till kontaktseminarium

Den 30-31 oktober 2013 ordnas ett gemensamt kontaktseminarium för alla Nordplus-programmen i Stockholm. På kontaktseminariet är det möjligt att finna samarbetspartners till kommande projekt och ansökningar från andra nordiska länder, självstyrande områden och Baltikum.

Deltagarna kan representera Nordplus-programmens alla organisationstyper, allt från daghem till högskolor och vuxenutbildningsorganisationer, andra organisationer och föreningar som främjar livslångt lärande samt den privata och offentliga sektorn.

Kontaktseminariet har två prioriteter

Ansökare som planerar projekt, som stärker samarbetet mellan utbildning och arbetsliv samt projekt som främjar användning och förståelse av nordiska språk prioriteras när deltagare väljs ut. De olika målgrupperna och länderna har i viss mån egna deltagarkvoter så att fördelningen blir balanserad.

Ansökningsfristen går ut den 15 september 2013 – platsantalet är begränsat!

Ansökan lämnas via Espresso-ansökningssystemet http://espresso.siu.no/espresso senast den 15.9.2013. Deltagandet är gratis och resekostnader och övernattningar (två nätter) ersätts. Ca 200 deltagare förväntas allt som allt.

Mer information om kontaktseminariet och Nordplus-programmen: www.nordplusonline.org

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NVL

Lærerkompetanse

Hva må en profesjonell lærer i grunnleggende literacitet kunne?

Som svar på dette spørsmålet har det nordiske alfaråd lagt fram rapporten «Kompetansebeskrivelse av lærere». Rapporten framstår som en brosjyre og  er et resultat av en omfattende prosess hvor det har vært diskusjoner både innad i Alfarådet og i møter med forskere på fagfeltet. Sist men ikke minst har Alfarådet bedt om, og fått verdifulle innspill fra lærere som daglig står i klasserommet.
De faglig ansvarlige for utformingen av teksten har vært: Qarin Franker, FD universitetslektor i svensk som andraspråk i Göteborg sammen med Lilly Christensen, lærer i dansk som andetsprog, VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.

Rapporten kan lastes ned HÄR.

E-post: Helga.Arnesen(ät)vox.no

8 Success Factors now in five languages

The booklet on 8 Success Factors - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society, originally in Swedish, has been popular and applied in various setting to evaluate projects, operations and programs . To meet the needs of our readers it has been translated to Danish, English, Greenlandic and Icelandic.

The booklet by Ingegerd Green is an edited compilation of the research report "Analysis of Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Defining the success factors", developed by Jyri Manninen (University of Eastern Finland), Hróbjartur Árnason (University of Iceland), Anne Liveng (Roskilde University in Denmark) and Ingegerd Green (freelance consultant, Sweden) a group of researchers within the framework of the NVL’s Competence Project 2009–2012.

More on Nordvux.net

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

DialogWeb

Vägledning och distansutbildning

handlar DialogWebs augusti-artiklar om. Vägledningsnätverket på tvärs av Grönland och på tvärs av utbildningar styrker och synliggör vägledningen i hela landet. Läs Anne Roennes intervju med Beth Krogh, ledare för Center for Vejledning i Grønland (CVG).
Trots Norges långa historia på den internationella arenan av distansutbildning är "online-skolorna" fortfarande okända. Men en ny rapport kan ändra läget. Läs också Torhild Slåttos intervju med Anders Nome, chef för Norska korrespondensskolan.

Till tidningen: www.dialogweb.net

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: dialog

RSS
old.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 27.8.2013

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande