Förstora eller Förminska
NVL Uutisia/Fréttir/Nytt/News - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Danmark

Højskoleophold viser markant positiv effekt hos unge der afbryder ungdomsuddannelserne

Resultater i en ny analyse udarbejdet for Foreningen af folkehøjskoler i Danmark af ”Lange Analyser”, peger på, at der er en markant positiv effekt hos afbrydere fra ungdomsuddannelserne af at tage på højskole.

Samlet set vurderes, med baggrund i analyseresultaterne, at der er 17 % forøget chance for komme i gang med uddannelse igen, hvis et afbrud følges op med et højskoleophold. For de der afbryder en erhvervsfaglig uddannelse er tallet højere ml. 25 og 30%. Derimod har højskoleophold ikke nogen effekt for de der afbryder en gymnasial uddannelse.  Den positive effekt er størst for de unge der kommer fra ikke uddannelsesvante hjem.
Rapporten finansieret af Kulturministeriets tipsmidler.

Download rapport: PDF 
Eller læs mere på http://ffd.dk/information/aktuelt/2013/effektundersoegelse

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Frafaldet på erhvervsskolerne er steget til 48% viser nye tal

Til sammenligning ligger frafaldet på de gymnasiale uddannelser konstant på omkring 13 procent. Af de elever, der falder fra i overgangen mellem grund- og hovedforløbet, er tre ud af fire ikke i gang med en uddannelse. Færre end hver tiende er startet på et nyt grundforløb, mens endnu færre er i gang med enten en gymnasial uddannelse, går på produktionsskole eller har påbegyndt en kort videregående uddannelse.

Regeringen arbejder pt med en reform af erhvervsuddannelserne der kommer i løbet af efteråret.

Læs aktuelle nøgletal i rapport: Statweb.uni-c.dk
Og mere på Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Lærere får hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne

Der kan let opstå misforståelser i undervisningen af tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, hvilket kan medvirke til at frafaldet er markant højere hos drenge med anden etnisk baggrund end dansk. Ca. halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne falder fra hvorimod kun en tredjedel af drenge med anden etnisk baggrund gennemfører uddannelsen.

Nu kan lærere finde inspiration og gode råd i et nyt hæfte lanceret af Undervisningsministeriets Fastholdelseskaravane ”Gode råd til dig der har tosprogede elever i erhvervsuddannelserne”. Elever fra erhvervsskoler med minoritetsbaggrund deler deres erfaringer og forventninger til lærerne, og der beskrevet  er gode råd til, hvordan erhvervsskolelærerne kan medvirke til en positiv dialog.

Download publikation: http://bfau.dk/Paedagogik-og-undervisning/Gode-raad

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Vanskeligt for sygemeldte ikke-vestlige borgere at finde tilbage til arbejde

Det er vanskeligere for sygemeldte ikke –vestlige borgere at komme tilbage i beskæftigelse end for borgere med dansk oprindelse. Derfor har fire jobcentre afprøvet nye metoder, der skulle få de ikke-vestlige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning , har evalueret projektet, og evalueringen viser, at der ikke findes nogen enkle metoder til at skabe en varig tilknytning til arbejdsmarkedet for gruppen. Men i de fire kommuners arbejde viste det sig at faktorer som flere personlige samtaler, fastsættelse af delmål, fokus på borgernes ressourcer fremfor problemer og et styrket samarbejde med integrations- afdelingen kunne implementeres med succes. Derimod havde delvise raskmeldinger og virksomhedspraktik mindre succes.

Læs mere på Kora.dk.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Yrkesutbildningsanordnarna förväntas samarbeta intimare

Yrkesutbildningsanordnarna uppmuntras att intensifiera det regionala samarbetet såväl inbördes som tillsammans med det lokala näringslivet och förvaltningen. Syftet med samarbete och arbetsfördelning är att starkare samordna de lokala behoven med de riksomfattande målen.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat en modell till stöd för ett regionalt utvecklande av den grundläggande yrkesutbildningen och den yrkesinriktade vuxenutbildningen.
Med en regional utvecklingsplan för yrkesutbildningen vill man främja ett samarbete som beaktar de regionala bildnings- och näringsstrategierna, de regionala arbetskrafts- och utbildningsbehoven samt sakkunskapen hos de regionala aktörerna. Planer för gemensamma utvecklingsmål skulle också effektivisera utnyttjandet av olika finansieringskällor.

Läs pressmeddelande: http://www.oph.fi/meddelanden/2013/045
Utvecklingsplanen: PDF

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Arbetslivskompetenser inom yrkeshögskolorna stärks

Regeringen föreslår ett tillägg på 10 miljoner euro till yrkeshögskolornas arbetslivsbaserade undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete i sin tilläggsbudget för 2013. Syftet är bl.a. att påskynda expertutbytet mellan arbetslivet, högskolorna och forskningsanstalterna.

Tilläggsanlaget är speciellt inriktat på att användas inom industri- och servicesektorn samt inom välfärdstjänsterna. Detta förutsätter att yrkeshögskolorna har anställda med behörighet för verksamheten, en forsknings- och utvecklingsverksamhet som är starkare kopplad till utbildningen samt ett omfattande expertutbyte mellan yrkeshögskolorna, forskningsinstituten och arbetslivet.

Läs mera på Utbildnings- och kulturministeriets samt Finansministeriets sidor

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

Island

Større bidrag til voksenopplæring

I begynnelsen av høstsemestret 2013 bevilget utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet på Island et ekstra bidrag på 235 millioner ISK (ca. 11 millioner NOK) til voksnes læring. Bidraget kommer fra kampanjen «Studier er en mulighet» (Nám er vinnandi vegur) som bygger på forslag fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departement, alle politiske grupper i Alltinget, arbeidslivets partnere og studentbevegelser.

Finanseringen av kampanjen var allerede sikret av den forrige regjeringen på Island og arbeidslivets partnere i forbindelse med tariffavtaler i år 2011. Dette medfører at bevilgninger til utdanning øker med 7 milliarder ISK i løpet av tre år. Ekstra bevilgningen var særlig ment for godkjente opplæringsaktører og samarbeidspartnere til Arbeidslivets opplæringssenter for gjennomføring av sertifiserte studieretninger og realkompetansevurdering. Ti opplæringsaktører søkte om total 223 millioner ISK. Utdanningsfondets styrelse bevilget 203 millioner ISK til ti aktører.
En stor del av bidraget var spesielt tenkt for å redusere elevbetaling i studieretningen studiestøtte, (menntastoðir).  Studieretningen innebærer krevende studier for individer 23 år og eldre, som ikke har fullført en utdanning fra den videregående skolen. Studieretningen kan danne grunnlag for universitetenes forberedende studier. 

Om menntastoðir på YouTube på islandsk:
www.youtube.com/watch?v=cDO3Orza6m8 

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Ny regjering i anmarsj

I Stortingsvalget i Norge 9. september mistet den sittende rød-grønne regjeringen sitt flertall, og det ligger an til regjeringsskifte. Sonderinger og regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er i gang, og det er ventet at en ny regjering vil tiltre midt i oktober. Konsekvensene for voksenopplæringsfeltet er foreløpig vanskelige å spå.

- Vi kan nok forvente at program for Basiskompetanse i arbeidslivet vil fortsette og muligens styrkes, tror generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet Sturla Bjerkaker. Om det blir endringer i norskopplæring og rettigheter synes imidlertid uvisst. Det samme gjelder økonomiske vilkår for folkehøgskoler, nettskoler og studieforbund. - Når vi vet hvilke partier som vil inngå i koalisjonen vil nok scenariet avtegne seg tydeligere, sier Bjerkaker. - Når det foreligger en rgjeringserklæring vil det gi ytterligere noen signaler, og når det første statsbudsjettet vedtas i desember vil vi vite enda mer, avslutter han.

Valgresultatet kan du se HER: http://valg.nrk.no/valg2013/valgresultat

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

28 millioner til forskning

Fire fagmiljøer har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på voksnes læring. Alle vil bruke datamateriale fra den første PIAAC-undersøkelsen, som kommer 8. oktober. To av fire forskningsprosjekter, både NIFU og Høgskolen Stord/Haugesund, har nordisk fokus.

De fire forskningsmiljøene som har fått tildelt midler er Fafo, NIFU, Senter for økonomisk forskning og Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektene fikk totalt innvilget 28 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Totalt kom kom det inn 14 søknader om til sammen 99,8 millioner kroner.

Les mer hos Vox HER

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

FuN for fleksibel utdanning

Fleksibel utdanning Norge – eller FuN – er det nye navnet på Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF). 10. september lanserte de sitt nye navn og sin nye profil med en egen navnefest.

FuN ser for seg ei framtid der vårt behov for å lære nytt og mer stadig øker, samtidig som vi ønsker å styre tiden vi bruker på kunnskap selv. - Stadig forbedret teknologi, sosiale medier og behov for effektiv bruk av tid, gir store muligheter for strukturert men fleksibel læring og utdanning, sier direktør i Fleksibel utdanning Norge, Torhild Slåtto

Les mer på FuN sine nettsider

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no

Sverige

Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017

Regeringen vill använda folkhögskolornas kompetens i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I 2014 års budgetproposition kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är särskilt utformade för nyanlända.

- Vi är mycket positiva till att regeringen ser folkhögskolorna som en viktig resurs i samhället, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare i Folkbildningsrådet.
 - Folkhögskolorna har i snart 150 år hjälpt generation efter generation in i arbete, studier och samhällsgemenskapen. Med den här satsningen får de nu verktygen att än bättre möta vår tids stora integrationsutmaning, säger Maria Arnholm, jämställdhets- och biträdande utbildningsminister.
 Satsningen pågår 2014 till 2017 och omfattar totalt 260 miljoner kronor.

Läs mer på Folkbildning.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Realkompetencevurdering på ministeriets agenda

En ny betænkning om validering blev overrakt til undervisningsminister Bjørn Kalsø i Undervisnings- og Kulturministeriet den 23. august i år.

Den tværfaglige arbejdsgruppe, som har udarbejdet betænkningen, består af repræsentanter fra bl.a. ministerier, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskoler. Koordinator og formand for arbejdsgruppen var Eyðun Gaard, leder af “Erhvervsuddannelseskontoret” og medlem af NVLs ekspertnætverk for validering.
Det overordnede formål med betænkningen er at give de politiske myndigheder indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan etableres på Færøerne. Målgruppen, som arbejdsgruppen har sat i fokus, er ufaglærte voksne. Målsætningen er, at arbejdet kan iværksættes fra sommeren 2014.

Læs mere på færøsk på Mmr.fo og på Yrkisdepilin.fo og download betænkningen HER.

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Stor dag for vejledermiljøet på Færøerne

Ved studiestart sidst i august startede 42 studerende på en ny vejlderuddannelse på Færøernes universitet. Uddannelsen er organiseret som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

Til velkomstmødet for de nye studerende den 29. august, sagde Hanna Jensen, formand i den færøske Vejlderforening, blandt andet, at dette er en stor dag for vejledermiljøet på Færøerne. Det som aktive vejledere i alle uddannelsessektorer i årtier har efterlyst i forbindelse med uddannelse, kompetenceudvikling og professionalisering af vejledere og vejledningstjenester, er nu blevet til virkelighed.
Uddannelsen er et resultat af både lokalt og nordisk samarbejde. Uddannelsesleder er Sif Einarsdóttir, Phd og docent ved Islands Universitet, koordinator for Nordplusnetværket VALA, og medlem af det europæiske NICE-netværk, som bygger på samarbejde omkring udvikling og professionalisering af vejlederuddannelser i hele Europa. Staben af undervisere inkluderer dertil eksperter fra Færøerne og det øvrige Norden.

Læs mere om velkomstmødet på færøsk på Setur.fo og om uddannelsen HER.

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Nordjysk uddannelsesmesse til havs forbi Sydgrønland

I otte dage fra den 5. til og med den 12. september var der Arctic Sea Show i Sydgrønland. Det er en uddannelses- og erhvervsmesse afholdt i skibet Sarfaq Ittuk, med nordjyske efterskoler og uddannelsesinstitutioner ombord. Skibet var forbi Narsarsuaq, Narsaq, Nanortalik, Qaqortoq og Paamiut i Sydgrønland også til sidst Nuuk i Vestgrønland.
Ud over at holde åbent skib, var der for hver by aktiviteter som uddannelses- og virksomhedsbesøg, til uddannelsesinstitutionerne levnedsmiddelskolen INUILI, gymnasiet GU Syd, HHX, Grønlands Søfartsskole, Piareersarfiit (centre for vejledning og opkvalificering), Grønlands Universitet - også til virksomhederne Narsarsuaq Bigård, Great Greenland, Fåreholderstedet Tassiluk, Landbrugsforsøgsstation Upernaviarsuk, Royal Greenlands reje- og krabbeproduktion, Grønlands Selvstyre, Tele Greenland og Arktisk Kommando. Der blev også holdt forskellige foredrag i skibet, blandt andet om erhverv og råstofudvikling og til sidst et netværksmøde med Arctic Business Network.
Initiativet Arctic Sea Show kommer fra Det Grønlandske Hus i Aalborg, hvor de laver det for andet gang. I den første Arctic Sea Show i 2011 besøgte skibet de midtgrønlandske byer og Disko.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Mere hjælp til trænerkurser og lederudvikling

Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Air Greenland har efter 8 måneders pause indgået en ny aftale frem til slutningen af 2014. Air Greenland vil atter støtte sporten i Grønland, hvor sponsorpengene er på 1,5 mio. DKK. Formålet med det er blandt andet at gå aktivt ind i og støtte op om trænerkurser og lederudvikling.
Målgruppen er Grønlands idrætsudøvere, trænere, holdledere og dommere fra byer og bygder, der rejser i forbindelse med kurser og turneringer.
Det er en vigtig aftale, da geografiske områder i Grønland strækker sig langt, som betyder at det er dyrt at rejse og aftalen giver gode muligheder for videreudvikling på idrætsområdet i hele Grønland.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Europa

The 2013 Education, Training and Youth Forum

organised by the European Commission will take place on 17-18 October in Brussels.

It promotes the idea of “Working together for Reforms” and emphasises the need for policy makers and key stakeholders to work in partnership, in order to foster the successful implementation of reforms at national and regional level, in particular through the opportunities offered by the new  “Erasmus+” programme. To prepare an open and rich discussion at the Forum, all stakeholders are called upon to take part in the online consultation set up by EUCIS-LLL and make their voice heard.

Please read EUCIS-LLL’s INFONOTE () in Erasmus+ and partnerships, and take part in the SURVEY: Erasmus+: new opportunities for partnerships?  before 4 October 2013.

E-post: Antra Carlsen(ät)vox.no

NVL

”Kan innovation læres?”

”Få inspiration til at skabe læring, motivation og anvende redskaber, der fremmer entreprenørskab og innovation”. Seminar på Bornholm d.3. oktober.

Innovation, entreprenørskab og læring er aktuelle og prioriterede temaer både i dansk og nordisk politisk sammenhæng. Der er i hele norden fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder. At ændre ”udkantsområder” til ”forkantsområder” kræver nytænkning, udvikling og samarbejde på tværs af sektorer, fag og uddannelse og arbejde.
Bornholm er et af de områder, der mærker ”ø-samfunds” udfordringer. Samtidig er der på Bornholm mange aktiviteter, der åbner muligheden for at blive et ”forkantsområde”. For at styrke denne udvikling har Designskolen, AOF og UCC på Bornholm i samarbejde med Nordisk netværk for voksnes læring, NVL, planlagt dette seminar om innovation, entreprenørskab og læring. Seminaret indgår som en første del i et nordisk samarbejde mellem Bornholm, Gotland og Åland.

Mer information og program på NVLs Kalender-side.
Tilmeldingsfristen er udsat til d. 26.sept.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Symposium om grundlæggende literaciet for voksne

Mandag den 28. oktober, Torshavn.

Målgruppen er voksenundervisere, lærere, forskere, studerende, myndigheder, og alle, som interesserer sig for dette emne. Alle oplæg er på skandinaviske sprog og på engelsk. Ved samme lejlighed lanceres Alfarådets nye publikation: “Kompetencebeskrivelse  av lærere”, som beskriver de færdigheder, som en professionel lærer i grundlæggende literacitet må kunne.
Symposiet holdes på Østrøm i Torshavn.

Program: PDF 

Elisabeth Holm
E-post: ElisabethH(ät)setur.fo

Mångkulturella möten i professionell vägledning

NVL 2013

Syftet med rapporten är att ge djupare kunskap om vägledarnas praktiska erfarenheter av och uppfattning om vad mångkulturell vägledning är för dem. I skriften presenteras vägledarnas egna uppfattningar om hur de bäst kan utveckla sin kompetens och en modell för månkulturell vägledning. 
Raporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.

Rapport: PDF

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi

DialogWeb

Livskvalitet och bättre självkänsla

är några av teman som de senaste artiklarna i DialogWeb handlar om.

En ny bog af professor Kristín Aðalsteinsdóttir, professor i didaktik ved Universitetet i Akureyri, bygger på interviews med 20 mennesker der afsluttede deres mestergrad i alderen 34-61 år. Kristín Aðalsteinsdóttir fik ideen til bogen efter et studieophold i Bristol í England hvor hun afsluttede sin doktorgrad i pædagogik. Þröstur Haraldsson har intervjuat Kristín Aðalsteinsdóttir.

En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer. Tinne Geiger har skrivit ett reportage av situationen.

Doktorand Annika Turunen från pedagogoska fakulteten vid Åbo Akademi har skrivit om en resa till vädergudarna. Läs hennes reportage från den senaste nordiska konferensen om vuxenutbildning med temat "Mötesplats mellan teori och praktik" som hölls på Island tidigare i år.

Fortbildning på arbetet ger inte bara kunnigare personal utan kan också leda till bättre självkänsla och en vilja att fortsätta studera. När projektet ArbetSam i Sverige avslutades i våras betonades vikten av att även cheferna prioriterar personalens fortbildning. Marja Beckman har bekantat sig med projektet.

Har vi noen gang hatt større tilgang på utdanning for voksne i Norden? Det vrimler av utdanningstilbud i en mengde fag og ferdigheter. Utdanning som tilbys utenfor det offentlige skolesystemet koster vanligvis penger i Norge og i flere andre nordiske land. For et par år siden dukket det opp kurs fra anerkjente amerikanske universiteter, over nettet og gratis. Fenomenet kalles mooc, som betyr «massive open online course». Torhild Slåtto tog en kurs...

Trevliga läsestunder på www.dialogweb.net och diskutera på www.facebook.com/dialogweb.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi
Mer om: dialog

RSS
old.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 26.9.2013

Till NVL:s startsida

Ansvarig utgivare: Antra Carlsen • Redaktör: Larry Kärkkäinen
© Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande