Förstora eller Förminska
Nyckelord/Keywords
Nyckelordsök
Fritext/Free text
Sök/Search:

Norden

är en kunskapsregion med stor potential för utveckling av mänskliga resurser. Samarbetet i Norden är baserat på gemensamma värderingar, gemensam kultur och historia, och inte minst på en gemensam syn på demokrati och utbildning.

Vuxnas lärande är ett prioriterat område inom det nordiska samarbetet. Nordiska Ministerrådets Strategiplan 2011–2013 för utbildning och forskning betonar behovet för tvärsektoriellt samarbete och vidareutveckling av välfungerande gränslösa utbildnings-, forsknings- och innovations områden. Satsningar på kontinuerlig kompetensutveckling och forskning av hög kvalitet prioriteras inom det nordiska samarbetet och skall profilera Norden som en av de mest framgångsrika och kunskapsbaserade ekonomiska regionerna i världen.

NVL
är ett nordiskt projekt som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, utför på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. NVL:s arbete baseras på Nordiska Ministerrådets Strategiplan för utbildning och forskning, samt på SVL:s (Rådgivningsgruppen för nordiskt samarbete om vuxnas lärande) / ordförandelandets årliga handlingsplan.

NVL:s vision
NVL arbetar tvärsektoriellt inom vuxnas lärande i ett livslångt lärande perspektiv. NVL:s vision är att visa mångfald, främja gemenskap och stärka den nordiska dimensionen.
NVL skall fungera som mötesplats för projekt och miljöer, mellan policy och praxis. NVL skall främja dialogen i Norden, skapa innovation och bidra till nordisk nytta genom att främja samarbete och miljöernas engagemang i frågor kring vuxnas lärande.

Resultat
av NVL:s arbete skall vara stärkt nordisk nytta genom förmedling av kompetens och erfarenheter från fem nordiska länder och tre självstyrande områden och synliggörande av detta i Norden men också i Nordens närområden, i nordvästra Ryssland och i resten av Europa.

Nordiskt samarbete
Rådgivningsgruppen för nordiskt samarbete om vuxnas lärande (SVL) har överordnat ansvar för området vuxnas lärande. SVL ansvarar också för beviljandet av Nordplus Vuxen projektmedel.
Mer om SVL: HTML  
Projektmedel till miljöer inom vuxnas lärande i Norden delas ut genom Nordplus Vuxen – ett projektprogram som stödjer mobilitet, nätverk, utvecklingsprojekt och kartläggningsprojekt. 
Mer om Nordplus Vuxen: HTML 

NVL fungerar som mötesplats
mellan projekt och miljöer, mellan policy och praxis. NVL skall främja dialog i Norden, skapa innovation, och bidra till nordiskt nytta genom samarbete och miljöernas ständigt ökande engagemang i frågor kring vuxnas lärande. Se uppgifter och arbetsområden.

Photo: Johannes Jansson /norden.org
Photo: Johannes Jansson /norden.org